Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

Hermed indkaldes til den 56. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby
Lørdag den 6. juli 2024 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand.

Dagsorden, jf. vedtægternes kap. 8 om generalforsamling.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen. I
følge vedtægterne senest den 1. juni 2024; dog vil forslag, der fremkommer inden fredag den 28.
juni 2024, i lighed med tidligere praksis og så vidt det er muligt, blive behandlet i bestyrelsen og på
generalforsamlingen.
Som traditionen byder det, vil der blive serveret kaffe/the, rullepølse, ost og en akvavit under selve
mødet.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag oplyses på mødet.2) Præsentationsrunde (uden for vedtægternes dagsorden)
3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (bilag)
Beretningen suppleres mundtligt på mødet.
4) Revideret regnskab for 2023 til godkendelse (bilag, regnskab er revideret og godkendt,
underskrevet regnskab fremlægges på generalforsamlingen)
5) Budget for 2024 og 2025 (indeholdt i regnskab for 2023 jf. pkt 4) og fastsættelse af kontingent.
Foreningens økonomi har i 2023 været presset p.g.a ekstraordinære udgifter i forbindelse med
etablering af affaldsanlægget. Den situation vil bestyrelsen gerne undgå i fremtiden, så for at
sikre tilstrækkelig likviditet og opbygning af en økonomisk buffer foreslår bestyrelsen, at det
nuværende kontingent på 2000 kr. fastholdes i 2025.
6) Nye vedtægter (bilag)
Ifølge de nugældende vedtægter kræver vedtægtsændringer, at 50 % af medlemmerne er tilstede,
og at 2/3 af de tilstedeværende kan tilslutte sig forslaget. Hvis der ikke er mødt 50 % op, og 2/3
af de tilstedeværende har tilsluttet sig forslaget, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling senest en måned efter generalforsamlingen.
Der kan jo fortsat stemmes via fuldmagt til generalforsamlingen, og bestyrelsen opfordrer derfor
til, at grundejere, der ikke kan deltage i generalforsamlingen giver fuldmagt til afstemning om
vedtægtsændringerne enten til et medlem, der møder på generalforsamlingen eller ved at sende
fuldmagten direkte til bestyrelsen: hansen.vagn@hotmail.com.
7) Nyt ordensreglement (bilag)
8) Bump: Evaluering af de eksisterende anlæg.
9) Indkomne forslag
a) Status på affaldssorteringsanlægget
9) Redegørelse for fremtidigt arbejde (jf. beretningen pkt. 6)
10) Evt.
11) Valg
a) Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Vagn Hansen (formand) (Fyrreklitten 15) genopstiller. Frederik Voetmann Nielsen (Fyrreklitten
14) genopstiller.
De tre øvrige medlemmer af bestyrelsen (Benn Erik Grav, Ole Møgelmose (kasserer) og Lars
Thomsen) er ikke på valg.
Kandidater kan melde sig til formanden inden mødet eller på selve mødet.
b) Valg af suppleant
Steen Petersen (Fyrreklitten 22) er på valg. Steen genopstiller.
Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er ikke på valg.
c) Valg af revisor
Leif Schlütter (Fyrreklitten 25) er på valg. Genopstiller ikke.
Knud Mørk Jensen (Ingeborg Klit 6) opstiller som revisor.
Valg af revisorsuppleant: ?

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden
www.126tornby.dk senest den 19. august 2024.

Der er fortsat mulighed for ved mødet at købe eksemplarer af Grundejerforeningens 50-års
jubilæumshæfte fra 2018 (pris 50 kr. kontant eller mobilepay). Deltager man ikke i
generalforsamlingen, kan hæftet erhverves ved henvendelse til Vagn Hansen.

Venlig hilsen, Vagn Hansen (fmd.)