Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dispensation til trapper ved klitterne

Aalborg natur
J.nr. NST-4122-860-00047
Ref. anand

Den 1. juli 2011

 

Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen
email: pepkir90@gmail.com

Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen ved Strand- klitten samt til at opsætte en rebstigetrappe i kystklitten ved Fyrreklit- ten på Grundejerforeningen 126 Tornby´s arealer, Tornby Strand, Hjørring kommune.

I forbindelse med det årlige klitsyn ved Tornby Strand har du, på vegne af Grundejerforeningen 126 Tornby, søgt dispensation fra klitfredningen til at renovere trappen fra stranden ved ”Strandklitten” (nordtrappen) på matr.nr. 126e Sdr. Tornby By, Tornby samt dispensation til at opsætte en 15-20 me- ter lang rebstigetrappe fra stranden ved ”Fyrreklitten” (sydtrappen) på matr.nr. 126 ht Sdr. Tornby By, Tornby.

Afgørelse
Naturstyrelsen Aalborg giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyt- telseslovens1 § 65, stk. 1, jf. § 8, til renovere den eksisterende trappe, såle- des at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

Naturstyrelsen Aalborg giver desuden, ligeledes i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 8 dispensation til at opsætte en ny rebstigetrap- pe fra stranden ved Fyrrevej, som ansøgt.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
• Der må ikke ske gravearbejder, bortset fra sædvanlig rydning af trinnene, i forbindelse med renoveringen af trappen ved Strandklitten
• Rebstigetrappen, herunder pælene der fastgør den, skal fjernes hvis trappen medfører væsentligt øget slid eller skader fra vindbrud i klit- ten

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Dispensation vedrører alene klitfredningen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

___________________________________
1 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009

Naturstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872080 • aal@nst.dk • www.nst.dk

Redegørelse for sagen

I forbindelse med det årlige klitsyn har du, på vegne af Grundejerforeningen 126 Tornby, ønsket at drøfte trapper og adgang gennem klitten til stranden på Grundejerforeningens arealer.

I den nordlige del af foreningens arealer på matr.nr. 126e Sdr. Tornby By, Tornby, findes en trappe af ældre dato. Dele af trappen er i dag dækkede af sand. Den resterende del af trappen er fortsat synlig og farbar, men ligger efterhånden så lavt i terrænet at renholdelsen af trappen for fygesand er meget vanskelig.
I ønsker primært at udskifte trappen med en ny. Alternativt ønsker I at hæve de synlige trappetrin med ca. 15 cm således renholdelsesarbejdet lettes.

I den sydlige del af foreningens arealer på matr.nr. 126 ht Sdr. Tornby By, Tornby fandtes tidligere en trappen gennem klitten. Trappen var etableret i en slugt, men er i dag forsvundet. Slugten fremtræder nu som et åbent sandareal, blotlagt for vegetation, formentligt resultatet af trappen og de skader der hyppigt opstår omkring trapper og lignende faste installationer i klitterne.

Færdsel gennem klitten til stranden sker i dag i altovervejende grad gennem en mindre slugt umiddelbart syd for den, der tidligere husede trappen.

I ønsker at opsætte en ny aluminiumstrappe gennem den mindre slugt. Alternativt ønsker I dispensation fra klitfredningen til at etablere en rebstige- trappe, der kan lette færdslen gennem klitten.

Naturstyrelsen gav udtryk for betydelig betænkelighed i forhold til de nye trapper. Trapperne indebærer betydelig risiko for slid- og vindskader i klitten som det for eksempel er tilfældet omkring den tidligere trappe ved Fyrreklit- ten. Hertil kommer, at trapper generelt er et væsentligt indgreb i klitlandska- bet, hvorfor der normalt kun kan forventes meddelt dispensation til opsætning af trapper, hvor trapperne er en forudsætning for passage gennem klitten til stranden. Det er Naturstyrelsens vurdering, at kystklitten ved Tornby er bred og høj, men ikke stejl og ufremkommelig

Miljøcenter Aalborg (nu Naturstyrelsen Aalborg) har i 2008 meddelt afslag til at erstatte den tidligere trappe ved Fyrreklitten med en ny, med en placering på en klitryg. Ved afgørelsen var blandt andet lagt vægt på, at en trappe ikke vurderes at være en forudsætning for færdsel gennem klitten til stran- den.

Naturstyrelsen gav desuden på klitsynet udtryk for, at der kunne forventes meddelt dispensation til at forhøje trappetrinnene på den nordlige trappe og til at etablere en rebstige trappe i syd.

Det blev aftalt, at drøftelserne på klitsynet skulle betragtes som en ansøgning om dispensation fra klitfredningen til de forhold, der umiddelbart kunne forventes meddelt dispensation til.
Videre, at Grundejerforeningen må fremsende konkrete ansøgninger, beskrivelser m.v. hvis den nordlige trappe ønskes udskiftet og om opsætning af en eventuel ny trappe i syd ved Fyrreklitten. Dette er efterfølgende bekræftet telefonisk og i mails af 16. maj og 7. juni 2011.

Ejendommene matr.nr. 126 e og 126 ht, Sdr. Tornby By, Tornby, ejes af grundejerforeningen 126 Tornby.

Lovgivning
Af naturbeskyttelseslovens § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strand- bredden og klitfredningslinien. Der må ikke foretages gravearbejder, etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræs- ses, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for klitfredningen.

Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Klitfredningen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der fore- ligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af klitfredningen.

Begrundelse for afgørelsen
Naturstyrelsen vurderer, at den ønskede forhøjelse af de synlige trin på den eksisterende trappe ved Strandklitten er et så beskedent indgreb, at det er uden væsentlig betydning for klitlandskabet ligesom der næppe vil være øget risiko for sandflugt eller slidskader i den anledning.

Naturstyrelsen vurderer tillige, at opsætning af en rebstigetrappe er et be- skedent indgreb, der ikke vil ændre klitlandskabets karakter. Desuden vurderes, at rebstigetrappen, især fordi der ikke er tale om et egentligt fast an- læg, næppe vil medføre væsentlige slidskader eller øget risiko for sandflugt.

Før der gives dispensation fra klitfredningen skal det sikres at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at renoveringen eller opsætningen af reb- stigetrappen ikke vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Om nye faste trapper
For en ordens skyld skal endnu engang bemærkes, at Naturstyrelsen afventer jeres fornyede henvendelse om eventuel udskiftning af den nordlige trappe og opsætning af en ny sydlig. En eventuel ansøgning skal være vedlagt nærmere beskrivelse af trappernes udformning, placering m.v.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Naturstyrelsen Aalborg, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du får kopi af styrelsens brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Naturstyrelsen Aalborg underrette dig hurtigst mu- ligt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Aalborg. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegyn- der behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Kopi af dette til:
• Grundejerforeningen 126 Tornby, v/ formand Rolf Nordsborg, Møllevej 36, 9800 Hjørring
• Hjørring kommune
• Danmarks Naturfredningsforening
• DN-lokalkomite Hjørring
• DOF
• DOF-Hjørring
• Friluftsrådet

Med venlig hilsen

Annemette Andersen 72543707
anand@nst.dk

Kalender

man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer