Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Advokats vurdering pumpestation

Kære Alle

Vedr. Hjørring Kommunes afgørelse

Hjørring Kommune har den 16. marts 2021 truffet afgørelse, at den planlagte pumpestation på Fyrreklitten ikke kræver udarbejdelse af ny lokalplan der fastsætter bestemmelser for tekniske anlæg.

Kommunens afgørelse om ikke lokalplanpligt kan påklages til Planklagenævnet.

Opsættende virkning

En klage efter planloven § 58, stk. 1, har ikke opsættende virkning, jf. lov om Planklagenævnet § 7, stk. 1. Planklagenævnet kan imidlertid bestemme, at en klage skal tillægges opsættende virkning, hvor særlige grunde taler derfor, jf. lov om Planklagenævnet § 7, stk. 3. Nævnet kan også påbyde et bygge- eller anlægsarbejde standset, indtil nævnet har truffet sin afgørelse, jf. § 6 i planklagebekendtgørelsen.

Planklagenævnet lægger ved vurderingen vægt på, om det er overvejende sandsynligt, at der foreligger en væsentlig overtrædelse af loven. Herudover indgår det i nævnets vurdering, om der er en stor risiko for, at en udnyttelse af lokalplanen vil vanskeliggøre et muligt krav om fysisk lovliggørelse, hvis nævnet efterfølgende giver klager medhold. Også tidspunktet for aktivitetens påbegyndelse kan indgå i vurderingen

Med mange års erfaring fra arbejdet med plansager og klagesager er det min vurdering, at en eventuel klage over Hjørring Kommunes afgørelse om ikke lokalplanpligt, ikke har opsættende virkning. Det betyder, at Hjørring Vandselskab kan igangsætte anlægsarbejderne efter påske. Det er op til bygherre at vurdere om anlægsarbejdet skal igangsættes eller afvente klagenævnets afgørelse.

Vedr. bestyrelsens beslutning den 29. marts 2021

Bestyrelsen har de seneste uger været i dialog med Hjørring Kommune og Hjørring Vandelskab for at undersøge alternative tekniske løsninger, samt afklare om gældende lokalplan fastlægger særlige krav til tekniske anlæg. Hjørring Kommune har som tidligere beskrevet, besluttet at etableringen af en pumpestation på Fyrreklitten ikke kræver byggetilladelse eller ny lokalplan. På bestyrelsesmødet var vi enige om at vi som bestyrelse ikke kan gøre mere, men at det er op til den enkelte grundejer af træffe en beslutning om de vil påklage Hjørring Kommunes afgørelse.

Da en klage ikke får opsættende virkning, er det min klare overbevisning at vi hurtigst muligt skal gå i dialog med Hjørring Vandselskab for at sikre en bedst mulig afskærmning af den kommende pumpestation. Jeg forventer at Hjørring Vandselskab igangsætter anlægsarbejderne som planlagt, og derfor er det nu vi har mulighederne for at påvirke. Jeg mener, at vi skal fastholde Per Dahls forslag til skrivelse til naboerne.

Med venlig hilsen

Benn Erik Grav