Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Generalforsamling den 2. juli 2022.

Den 12.6.2022

Grundejerforeningen 126 Tornby

Indkaldelse til den 54. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

Lørdag den 2. juli 2022 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

Dagsorden, jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsordenen, fremsættes skriftligt til bestyrelsen, if. vedtægterne senest en måned før generalforsamlingen. Forslag, der fremkommer inden mandag den 20.6.22 vil – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Bemærk at der som aftalt i 2021 efter afslutningen af generalforsamlingen i år kl. ca. 12 er mulighed for at deltage i en frokost (buffet) på Restaurant Munch. Prisen er 175 kr. + drikkevarer, og der afregnes på stedet.

Deltagelse i frokosten kræver forhåndstilmelding senest lørdag 25.6. kl. 12 til Per Dahl, litpd@cc.au.dk eller sms 29903275. Oplys om der deltager 1 eller 2 fra parcellen. Tilmeldingen er bindende.

 

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Vivi Nørgaard (Ingeborg Klit 17 A).

2) Præsentationsrunde (uden for vedtægternes dagsorden).

3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (bilag).

4) Revideret regnskab for 2021 til godkendelse (bilag).

5) Renovation.

Bestyrelsen gør på mødet rede for udveksling med Hjørring Kommunes Team Affald og løbende forhandlinger vedr. placering af evt. fællesanlæg og – som alternativ hertil – individuelle løsninger med tilhørende krav til adgangsforhold m.v.

6) Indkomne forslag.

7) Chikaner/bump. Redegørelse for løbende iværksættelse og evt. fremtidig udbygning.

8) Redegørelse for det fremtidige arbejde.

9) Budget for 2022 og 2023 (vedlagt regnskabet for 2021).

Se bilag til punkt 4.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til om fornødent (renovationsforhold) at forhøje det årlige kontingent fra 800 kr. til 1.200 kr. Skulle en større forhøjelse eller et engangsbeløb vise sig nødvendigt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

10) Evt.

11) Valg

  1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Vagn Hansen og Frederik Voetmann Nielsen (Fyrreklitten 15 og 14) er på valg og genopstiller begge.

De tre øvrige medlemmer (Per Dahl, Willy Bjerregaard og Benn Erik Grav) er ikke på valg i 2022.

  1. Valg af suppleant

Steen Petersen (Fyrreklitten 22) er på valg og genopstiller

(Mette Møgelmose er ikke på valg)

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Schlütter (Fyrreklitten 25) og Knud Mørk Jensen

(Ingeborg Klit 6) som suppleant

12) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 15.8.2022.

Der er fortsat mulighed for at købe eksemplarer af jubilæumshæftet fra 2018, der fortæller om grundejerforeningens og områdets historie (pris 50 kr. pr. kontant eller mobilepay). Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan hæftet erhverves ved henvendelse til formanden.