Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2013

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126

 

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 afholdes lørdag den 6.7. 2013 10.00 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden if. vedtægternes § 8 om generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning det forløbne år (foreløbig beretning vedlagt)
 3. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse (vedlagt)
 4. Indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 6. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet)
 7. Fastsættelse af kontingent (inkl. vejbidrag) for det kommende år Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt.
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
 11. Eventuelt

 

 

Til punkt h:

Efter tur afgår Rolf Nordsborg og Poul Erik Pedersen, og ingen af dem genopstiller. Desuden afgår efter tur den nuværende formand, Per Dahl, som genopstiller.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Dahl, indvalg af nuværende revisor Willy Bjerregaard og indvalg af nuværende suppleant Hans Schierbeck.

Som ny suppleant foreslås Niels Karsten Thrane.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, Birthe Nielsen og Bo Terp, og suppleant, Jørgen Olesen, er ikke på valg i 2013.

 

Til punkt i:

Som ny revisor foreslår bestyrelsen den hidtidige revisor-suppleant, Ove Kaarsbo. Til posten som revisorsuppleant er der p.t. ikke fundet nogen kandidat. Interesserede opfordres til at melde sig hos formanden.

Til punkterne h og i: Se præsentationer nedenfor.

 

 

 

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest mandag 3.6.2013.

 

Forslag, der fremkommer inden 24.6., vil dog – i lighed med tidligere – så vidt muligt blive behandlet. Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV, litpd@hum.au.dk

 

Referat af generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 19.8.2013. Medlemmerne kan få et print tilsendt som almindeligt brev ved aflevering/fremsendelse af en frankeret svarkuvert til sekretæren: Bo Terp, Strandklitten 27 / Engkrogen 18, 7400 Herning.

 

 

Præsentationer vedr. forslag til genvalg og valg:

Per Dahl, Ingeborg Klit 23 (siden 1990, generationsskifte), universitetslektor, medlem af bestyrelsen 2011, fra sommer 2012 som formand.

Hans Schierbeck, Fyrreklitten 16 (generationsskifte), advokat, nuværende suppleant til bestyrelsen, dirigent ved de senere års generalforsamlinger.

Willy Bjerregaard, Rævestien 6 (siden 1977), nuværende revisor i foreningen, tidl. direktør. Niels Karsten Thrane, Sdr. Fyrreklit 2 (siden 2012, generationsskifte), datalog, udviklingschef i internetfirma.

Ove Kaarsbo, Ingeborghusvej 4 (siden 2010), nuværende revisorsuppleant, tidl. tandlæge.