Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2014

Ref. Generalforsamling nr. 46, 5. juli 2014 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden if. vedtægternes § 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsentationsrunde
 3. Formandens beretning vedr. det forløbne år
 4. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Sprogligt reviderede vedtægter
 7. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 8. Budget for det kommende år
 9. Fastsættelse af kontingent (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt

 1. Valg af
 2. 2 medlemmer til bestyrelsen
 3. 2 suppleanter
 4. Valg af revisor og suppleant
 5. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Der var mødt 38 deltagere til generalforsamlingen.

1.)

Efter formandens velkomst, kaffe m.v. blev Rolf Nordsborg valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

2.

De fremmødte deltagere præsenterede sig.

3.)

Beretningen var udsendt med indkaldelsen. Formanden håbede således, at alle havde haft mulighed for at læse den. Formanden gennemgik kort beretningen og takkede afslutningsvis bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde; undervejs var der lejlighed til at kommentere dens enkelte punkter, herunder var der flere indlæg vedr. vores trapper, deres beskaffenhed og egnethed især for gangbesværede, ligesom alternative løsninger blev foreslået og drøftet. Formanden orienterede om historikken vedr. trapper, herunder krav fra Naturstyrelsen og tidligere løsninger.

Problemet for gangbesværede er og var erkendt, og sammen med entreprenøren vil der blive arbejdet videre med opgaven.

Foreningen har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker personer i foreningens tjeneste, men medlemmerne og andre færdes på eget ansvar i klitområderne.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.)

Kassereren, Willy Bjerregaard, gennemgik regnskabet, der var udsendt på forhånd.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.)

Der var ikke indkommet forslag, men enkelte henvendelser.

Under punktet var der bemærkninger til a) flagstænger og flagning, b) bænke og stole på klittoppe, kraftig bevoksninger og høje træer, der er til gene for medlemmer, c) generende færdsel over privat grund og (for) tæt på dens bebyggelse og d) hvidmalede partier på husene.

Vedr. a) flagstænger m.v. har Hjørring Kommune oplyst, at de umiddelbart ikke er omfattet af lokalplanen, hvis de fandtes før lokalplanen blev vedtaget i 2003.

Vedr. a), b) og c) vil bestyrelsen i første omgang henstille til medlemmerne under henvisning til ordensreglementet i vedtægterne.

Vedr. d) henvises der til lokalplanen for området, 610.6 § 7 stk. 8, der siger, at døre, vinduer, sterne, vindskeder og udhæng kan være hvide.

Se også punkt 7) nedenfor.

6.)

De sprogligt reviderede vedtægter blev enstemmigt godkendt. Efter justering af småting og opsætning med foreningens brevhoved vil de blive runddelt til alle parceller; ordensreglerne vil blive trukket særskilt ud og fremstillet i en lamineret udgave og ligeledes runddelt.

7.)

Formanden gennemgik planerne for det kommende år:

Der vil fortsat være fokus på veje, stisystem og trapper. Efter forslag fra medlemmerne vil deling af trappernes træk-tov og et gelænder-tov blive taget op med entreprenøren. Ved badesti-overgangen mellem Strandklitten og Ingeborg Klit vil der blive etableret trapper på nordsiden.

Vedtægter m.v. vil i løbet af sommeren blive runddelt til sommerhusene (ikke til privatadresserne). Desuden vil der blive vedlagt information om, hvordan man bliver registreret på hjemmesidens mailing-liste, hvis man ikke allerede er det; om hvordan man ændrer sin mail-adresse, og om hvordan man kan få et nyt password, hvis man har glemt det gamle.

8.)

Kassereren gennemgik det udsendte budget, der viste et mindre underskud.

Der forventes ikke udgifter til skilte i 2014.

I budgettet for 2014 skulle der have været en renteindtægt på ca. kr. 5.000,- vedr. den højrentekonto der frigives i oktober 2014.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

9.)

Kontingent på 400 kr. årligt (som hidtil) blev godkendt.

Formanden gjorde opmærksom på, at kontingentet for 2014 allerede er opkrævet af kommunen i forbindelse med opkrævning af grundskyld m.v. , og at en evt. ændring af kontingent først ville kunne få virkning fra 2015. Det er bestyrelsen indstilling også fremover at fastholde et kontingent på 400 kr.

10.)

Til bestyrelsen blev hidtidigt medlem Birthe Nielsen genvalgt og tidligere suppleant Niels Karsten Thrane valgt enstemmigt.

Som suppleanter til bestyrelsen blev hidtidige suppleant Jørgen B. Olesen og forslåede Benn Erik Grav enstemmigt valgt.

11.)

Ove Kaarsbo blev valgt som revisor; revisorsuppleant blev Poul Erik Pedersen. Begge enstemmigt valgt.

12.)

Generalforsamlingen godkendte uændret honorar til bestyrelsen.

13.)

Under eventuelt blev der spurgt til kommunens tømning af septiktanke, nybyggeri i området og fremmedes uautoriserede brug af skraldeposer.

Der indsættes her indhentet svar fra Hjørring Kommunes tekniske forvaltning; den enkelte ejer må selv henvende sig dér, hvis der er problemer med tømningen:

 

Tømning af septiktanke

Der er vedtaget et regulativ for tømning af septiktanke, som administreres af Hjørring Vandselskab. Regulativet kan du se her: http://hjvand.dk/files/915-Regulativ_for_toemningsordning.pdf og det er Hanne Kristoffersen (38412877 – hk@hjvand.dk), der administrerer regulativet og dermed hende, der skal kontaktes, hvis tømningen udebliver.

Formanden oplyste desuden, at der – trods opfordring sidste år – desværre ikke var modtaget materiale til belysning og dokumentation af områdets historie og opfordrede derfor på ny medlemmerne til at bidrage med materiale.

Bo Terp blev af formanden takket for sit arbejde i bestyrelsen i perioden 2007-14. Gennem de syv år har Bo Terp deltaget meget aktivt i arbejdet og været bestyrelsens omhyggelige sekretær, der med præcision og lune har udformet stribevis af referater. På grundlag af forskellige forarbejder har han ligeledes skrevet den omfattende udredning af områdets forhistorie og tidlige historie, som man kan finde på hjemmesiden.

Da Bo havde meldt forfald, vil han senere blive betænkt med en afskedsgave. Bo fik generalforsamlingens varme bifald.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Næste års generalforsamling finder sted lørdag den 4.7.2015 kl. 10 hos Munch.

Referenter: Willy Bjerregaard og Per Dahl

 

Referat af bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen 5. juli 2014

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer, Niels Karsten Thrane som referent og Birthe Nielsen og Hans Schierbeck som menige medlemmer. Suppleanter er Jørgen Olesen og Benn Erik Grav.

Da der ikke umiddelbart foreligger presserende sager, enedes man om løbende kontakt pr. mail. Næste ordinære møde blev foreløbig aftalt til lørdag den 4. april 2015. Formand og kasserer holder kontakt vedr. løbende udgifter.

Referent: Per Dahl