Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2023

Dagsorden Generalforsamling den 1. juli 2023.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag oplyses på mødet.
2) Præsentationsrunde (uden for vedtægternes dagsorden)
3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (bilag)
Beretningen suppleres mundtligt på mødet.
4) Revideret regnskab for 2022 til godkendelse (bilag)
5) Anlæg til affaldssortering
6) Bump: Etablerede anlæg og evt. udbygning
7) Problemer med høj grundvandsstand; evt. dræning
8) Evt. digital generalforsamling
9) Evt. aftale vedr. snerydning
10) Indkomne forslag: Ole Møgelmose foreslår nedsættelse af et vejudvalg
11) Redegørelse for fremtidigt arbejde (jf. beretningen pkt. 6)
12) Budget for 2023 og 2024 (indeholdt i regnskab for 2022, jf. pkt. 4)
For at sikre tilstrækkelig likviditet og opbygning af en økonomisk buffer foreslår bestyrelsen, at                   kontingentet for 2024 forhøjes til 2.000 kr. årligt. Forhøjelsen vil være midlertidig, så kontingentet i         2025 forventes at kunne nedsættes til ca. 1.000 kr. årligt
13) Evt.
14) Valg
a) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23) genopstiller. Willy Bjerregaard (kasserer) og Per Dahl (formand)              genopstiller ikke.
De to øvrige medlemmer af bestyrelsen (Vagn Hansen og Frederik Voetmann Nielsen) er ikke på valg.
Kandidater kan melde sig til formanden inden mødet eller på selve mødet.
Ifølge vedtægterne (kap. 6.1) skal alle veje så vidt muligt være repræsenteret i bestyrelsen; det                     bemærkes, at de to afgående bestyrelsesmedlemmer kommer fra den nordlige del af området, og at det    derfor vil være hensigtsmæssigt, at der opstilles kandidater fra Ingeborg Klit, Rævestien, Strandklitten      og Ndr. Strandklit.
b) Valg af suppleant
Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er på valg og genopstiller.
(Steen Petersen er ikke på valg)
c) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Schlütter (Fyrreklitten 25) og som suppleant Knud Mørk Jensen          (Ingeborg Klit 6)
15) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Der foreslås uændret vederlag