Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2020

Referat af generalforsamlingen for Grundejerforeningen 126 Tornby

Restaurant Munch 12.9. 2020 kl. 10-12

Der var 18 fremmødte, inkl. bestyrelsen. Der er tilgået 1 fuldmagt.

Velkomst ved formand Per Dahl.

Valg af dirigent

  • Bestyrelsen foreslår Leif Schlütter – forsamlingen er enige. Dirigenten konstaterede i enighed med forsamlingen, at indkaldelsen var rettidig og lovlig.
 • Præsentationsrunde (uden for vedtægternes dagsorden).

  • De fremmødte medlemmer blev præsenteret for hinanden.
 • Bestyrelsens udsendte beretning blev af formanden suppleret med yderligere oplysninger.

  • Økonomi: Der er ikke brugt så meget som budgetteret, men vi har udsigt til øgede omkostninger, og det er begrundelsen for den foreslåede kontingentændring.
  • Der er ting i vores regnskabspraksis, som vil blive rettet til jfr. kommentarer fra vores revisor.
  • stier vedligeholdes de for sent; vi ønsker arbejdet gjort tidligere til næste år.
  • Naturstyrelsen har i 2020 aflyst deltagelse i klitsyn og har gennemført det på egen hånd. Vi har meldt ind på mail med vores egne ønsker, herunder sikring af det store vindbrud for enden af Fyrreklitten med fyrretoppe. Vi har ikke modtaget noget svar fra Naturstyrelsen, og derfor rykker vi for svar.
  • Med stort besvær har vi fået etableret to chikaner på Strandklitten og Ingeborg Klit for at nedbringe fart og støvgener. Bestyrelsen ønsker kommentarer fra salen.
   1. Henning Petersen: Jeg bor ud for en chikane – og jeg kan ikke se, at farten er mindsket.
   2. Per Dahl: Vi har fået et forslag om at udlægge anderledes bump fra ”trafikgummi.dk”. De koster ca. 4.600 kr. + montering, som vi estimerer til ca. 2.000 per styk. Det tager vi op i bestyrelsen og har diskuteret at etablere to af disse bump for at få flere erfaringer.
 • Svend Olsen: Det er kun, når der er modkørende, man får en fartbegrænsning med de nuværende chikaner. Jeg har set andre steder, hvor bump begrænser farten til 20 km/t. Hvis man vil have hastigheden ned, bliver man nødt til at lave bump på vejen.
 1. Knud Mørk: På Ingeborg klit synes jeg, det er mærkeligt, at chikanen er på toppen af vejen, og ikke på de stræk hvor der køres stærkt. Jeg synes at chikanernes bør placeres anderledes for at have en effekt
 2. Benn Erik Grav: Det er rigtigt, men det er fordi vi har lavet det som et forsøg, og derfor er chikanerne ikke fuldt udbyggede.
 • Kloakering behandles på et senere punkt, sammen med vand-problemer.
 • renovation afventes tilbagemelding fra Hjørring Kommune, som er i gang med forsøg andre steder og afventer en evaluering på det. Indtil videre fortsætter reenovationen som hidtil.
 • Revision af hjemmesiden. Vi har i lang tid forsøgt at få den oprindelige vedligeholder af hjemmeside til at revidere den. Det har han ikke tid til, og derfor søger vi en ny løsning. Vi har kontaktet Ballum IT, som laver hjemmesider for bl.a. mindre foreninger.
 • Niels Thrane: Der kan også laves bedre arbejde for at mindske, at udsendte mails går i modtagernes spam ved at opsætte SPF og DKIM for domænet.
 • Beretningen blev vedtaget.
 • Gennemgang af regnskab ved formand Per Dahl, idet kasserer Willy Bjerregaard var fraværende:

  • Vedrørende stier har vi i 2019 ikke nogen udgift til klipning af stier, fordi arbejdet er udført gratis som en gestus af Sten Jørgensen, der er ophørt med tilsyn af huse.
  • Udgifterne til vedligehold af veje varierer en del og give en forskydning i regnskaberne, fordi entreprenørens fakturering varierer datomæssigt; udgiften ligger på ca. 26.000 kr. om året.
  • Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 • Indkomne forslag:

  • Irene Kjærgård har foreslået, at der etableres et gelænder ved strandtrapperne.
   1. Per Dahl: forslaget har været behandlet før, og det kan vi ikke opsætte pga. Naturstyrelsens regler. Vi beder vores entreprenør om at udlægge trapperne tidligere og at vedligeholde dem oftere, på trods af øgede udgifter.
  • Anders Hjerrild: Jeg vil gerne have etableret tov, som er i forbindelse med trapperne. Hvis der kunne fastgøres reb med fx 10-15 meters afstand ville det hjælpe. Tovet må gerne være helårligt.
  • Det besluttes at gå videre med bestyrelsens forslag
 • Kloakering:

  • Per Dahl: Det har været en stor opgave for Hjørring Vandselskab at få etableret kloakering i Fyrreklitten hen over vinteren. Det har været meget dyrt pga. vandsænkning, og vi har skullet lave mange aftaler med grundejere. Løsningen nåede ikke helt ud til enden af Fyrreklitten pga. vejens fald. Vandselskabets plan er at afslutte projektet i løbet af 3 uger. Det sagde de også sidst, og der tog det 3 mdr. Det vil ske mellem påske og 1. juni 2021. Vejen vil være blokeret i den periode. Der skal opsættes en pumpestation for enden af Fyrreklitten. Vi ved endnu ikke, hvor den kan/skal opsættes, men foretages i øjeblikket opmåling. Pumpestationen vil være cylindrisk med sfærisk top, af ca. 1 meters højde. I forbindelse med kloakeringen har vi fået oprenset grøften mod Klitageren, og det har givet bedre drænmuligheder, inkl. dræning af svinget ved Fyrreklitten. Grøften kan måske indgå i en løsning vedr. overfladevand på andre grunde.
 • Overfladevand:
  • Vi har spurgt til, hvem der har problemer med højtstående overfladevand, og har fået en del tilbagemeldinger fra forskellige steder i området. Det gælder bl.a. Ingeborg klit og Ingeborg vej. Vi har kontaktet teknisk forvaltning og taler med Marvin Meyer, som står for det. Han møder op til en besigtigelse for at vurdere problemerne. En ting er, at der er overfladevand om foråret, en anden ting er hvis det står i sivebrønde og/eller septiktanke og i værste fald ind i husene, som det har vist sig at være tilfældet i et enkelt hus. Grundlæggende set er det ikke et anliggende for foreningen, at de enkelte grunde har vand. Men nogen steder kan det påvirke de fælles veje og den generelle værdisætning i området, og dér kan det blive foreningens interesse. Derfor taler vi med kommunen om potentielle løsninger. Vores første punkt er at finde løsningsmuligheder. Et bud er, at føre en drænledning over til skelgrøften. Det er et langt stykke at lægge en ledning med pumpe, og det vil være dyrt. Det løser ikke problemet for huset på Fyrreklitten, så hvordan det løses ved vi ikke. Det vil blive taget op til næste års generalforsamling, da et så stort projekt vil kræve en beslutning på en generalforsamling, ekstraordinær eller ordinær.
  • Svend Olesen, Strandklitten: Jeg var til møde i Klitageren, som har samme problemer. Der blev de enige om at de, som havde problemet, nedsatte et udvalg som behandlede problemet, med samarbejde med alle i foreningen, så ledninger kunne føres til grøfter. Måske var det en ide at tage fat i Klitagerens bestyrelse for at hente erfaringer.
  • Per Dahl: Vi har allerede haft møder med Klitageren.
  • Ole Møgelmose: Det er skønnest, hvis man kan få vandet til at løbe selv. Hvis man skal til at pumpe vand med okker vil det slide på pumperne. Jeg vil opfordre til, at man vender med kommunen, at man får lov til at lave grøfter, som leder vandet mod havet frem for en pumpe-ledning. Vi har i foråret solgt vores hus Fyrreklitten 1b, hvor vi selv har bekostet oprensning af grøft. Kigger man på topografien i grundejerforeningen, så kan man se, at de områder som ligger for lavt til at sende vandet østover, bør søge at sende det vestover, mod havet. Det er ikke grundejerforeningen, der skal løse det for den enkelte.
  • Sten Petersen, Fyrreklitten. Jeg er enig i, at vandet bør ledes vestover. Det er ikke kun os, der har været berørt, det gælder for hele Fyrreklitten. Enig i at det ikke er grundejerforeningens opgave, men måske kan foreningen facilitere en løsning med kommunen.
  • Per Dahl: Det har også været oppe og vende med kommunen. Der er kløfter ned mod stranden, som er naturlige dræn. En udfordring er, at vi kommer uden for vores egen forening og over i Krage Klit. Husene syd for badestien kan så blive afskåret fra badestien, og det kan gøre det svært at finde en løsning. Vi skal altså tale med grundejerne, før vi kan lave en løsning. En anden løsning kunne være at lave opsamlingssøer, men det har Vandselskabet vurderet som uholdbart.
  • Ole Møgelmose: De steder, hvor man har vandproblemer med septiktank og sivebrønd, må man afvente kloakering. Hvis man derimod ikke har et lovligt nedsivningsanlæg, må man selv bekoste etablering af en lovlig løsning.
  • Sten Petersen: Kunne vi undersøge, om det er lovligt at grave gennem lerlaget, så vi får øget dræning?
  • Per Dahl: Vandtrykket vil formentlig være så stort, at vi får mere vand OP. Vi tager det op med kommunen. Der kan ganske rigtigt være problemer med septiktanke, og det kan vi bruge som argument for at fremskynde kommunens kloakering.
  • Martin, Fyrreklitten 1a: Jeg synes det er fornuftigt, at bestyrelsen er koordinerende, men at I trækker os berørte ind i overvejelserne.
 • Redegørelse for det fremtidige arbejde ved formanden.

  • Trapper, kloakering og dræningbliver de vigtigste punkter sammen med det igangværende arbejde med chikaner. Det kan føre til øgede omkostninger for foreningen, hvilket er begrundelsen for at foreslå at øge kontingentet.
  • Ole Møgelmose: Vores træskilte med vejnavne er ikke vedligeholdt. I lokalplanen opfordres der til lave skilte, højest 60 cm over terræn. Kan vi ikke få lavet nye skilte med blå skilte til samme budget som træskilte?
  • Per Dahl: Tak for forslaget. Jeg har haft en vision om at udskifte skiltene i lang tid, men har manglet opbakning. Jeg har også haft en del modvilje mod for mange skilte. Vi har ladet skiltningen ligge, indtil der er styr på chikanerne. Vi tager forslaget op i bestyrelsens arbejde.
  • Birthe Nielsen: For mange år siden renoverede min mand skiltene. Vi har prøvet selv at skrue skiltet af ved Søndre fyrreklit, men det svært.
  • Sten Petersen: Jeg foretrækker de nuværende skilte.
  • Henning Petersen: Jeg foretrækker også træskiltene.
  • Niels Thrane: Skiltene med 30 kommer pga. politiets krav.
  • Svend Olsen: Vores veje er normalt rimeligt pæne, men de store mængder vand gør, at vandet ikke kommer væk fra vejene, fordi det slider. Man kunne indrette vejene, så de naturligt dræner ind mod grundene.
  • Per Dahl: Ja det er en god ide, men det er svært på grusveje, fordi belægningen tilkøres i et andet niveau. Vi tager det op med entreprenøren.
  • Anders Hjerrild: Vedrørende trapperne, synes jeg at det er herligt at kunne komme ned til stranden. Når man er gangbesværet, kan det være svært at nå ned til standen. Jeg foreslår at vi får rundstokke fæstet med gode reb mellem.
  • Ole Møgelmose: I forhold til vejene: Hullerne kommer pga. vand. Nogen steder er der en lavning ind mod en grund, som kunne dræne. Hvis man ikke begynder at gøre noget anderledes ift. dræn vil vi blive ved med at skulle vedligeholde i højt niveau. Det kunne også være en ide at asfaltere lidt længere ind på vejen for at nedsætte sten/grus gener ved udkørslen.
  • Per Dahl: Enig i at det kunne være en løsning. Vi taler med entreprenøren om det og vil gerne tale med kommunen om renovationsløsningen, før vi gør noget, idet man kunne komme til at etablere renovationsbeholdere i det område også.
 • Budget for 2021 ved formand Per Dahl

  • Vi er allerede langt inde i budgetåret og derfor er det lidt sent at få det godkendt. Vi vil vende situationen med vores revisor med henblik på at kunne lægge budget med længere horisont (2 år). Budgettet ligner det for de foregående år, men der kan komme udgifter til, som bevirker at vi får meget høje omkostninger, herunder IT (hjemmeside). Vi tror dog, at budgettet holder, og selv hvis det skrider marginalt, så kan vores formue bære det.
  • Leif Schlütter: Enig – vi bør budgetlægge med længere horisont.
  • Sten Petersen: Hvad er forsikringspostens forklaring?
  • Per Dahl: Vi har en skadeforsikring for ham, der slår bevoksningen.
  • Leif Schlütter: En skadeforsikring og erhvervsforsikring som begge går på pågældende medarbejder.
  • Budgettet blev godkendt.
 • Fastlæggelse af kontingent

  • Per Dahl: Vi skal snart melde ind til kommunen, hvad vores kontingent skal være. Vi har foreslået at hæve det til 800 kr. fra de nuværende 400 kr. Det er den første forhøjelse i 15 år.
  • Kontingentforhøjelsen til 800 kr. blev godkendt.
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Birthe Nielsen, som ikke ønsker genvalg pga. fraflytning og Niels Thrane er på valg.

  • Per Dahl: Vi har to tilkendegivelser allerede, som dog ikke kan være med i dag.
   1. Vagn Hansen – præsentation oplæst ved Per Dahl.
   2. Frederik Voetmann Nielsen – præsentation oplæst ved Per Dahl.
  • Birthe Nielsen: Jeg har været med i 15 år – det er nemt at være med, og jeg vil ønske at der ville melde sig en pige.
  • Niels Thrane: I lyset af de to andre tilkendegivelser vil jeg gerne trække mit kandidatur pga. mangel på tid.
  • Vagn Hansen og Frederik Voetmann Nielsen blev valgt. Niels Thrane og Birthe Nielsen udtræder af bestyrelsen.
  • Sten Petersen er på valg som suppleant og modtager genvalg. Sten blev valgt.
 • Valg af revisor

  • Per Dahl: Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Schlüter som revisor. Leif blev valgt.
  • Per Dahl: Vi mangler en revisorsuppleant. Knud Mørk Jensen, der er bogholder og selv fører regnskab. Tilbød sig, og Knud Mørk Jensen blev valgt.
 • Vederlag til bestyrelsen

  • Bestyrelsen foreslår et uændret vederlag, som består af et gavekort, i alt ca. 4.000 kr. årligt.
  • Det blev vedtaget.
 • Eventuelt

  • Per Dahl: Ønskes det, at vi (som foreslået af et medlem op til generalforsamlingen) arbejder videre med en video-løsning på fremtidige møder?
   1. Der er IKKE tilslutning til punktet i forsamlingen.
  • Per Dahl: Tak til Birthe som nu holder op som bestyrelsesmedlem, fordi Birthe flytter. Du har været en stor gevinst i kraft af dit gode humør, og du har tilført arbejdet et frisk pust. Vi takker for din indsats igennem 15 år. Du har et godt lokalkendskab, som har tilført arbejdet en masse viden. Du er en af kun 2 fastboere igennem 22 år og derfor ved du alt om, hvad der foregår i området. Du vil altid være velkommen i området, og vi ønsker dig alt held fremover.
  • Niels Thrane: Er der interesse for at etablere en facebook-gruppe som supplement til foreningens hjemmeside? Det bruges i andre grundejerforeninger til mindre formelle udvekslinger mellem medlemmerne.
   1. Anders Hjerrild: Jeg er ikke interesseret i facebook.
   2. Carsten, Ingeborgvej 9: Synes det er en god ide som supplement. Det gør det også nemmere at få sat navne på de herboende.
 • Henning Petersen: Enig i en facebook som supplement til hjemmesiden.

Niels Thrane har efterflg. oprettet en facegruppe:
https://www.facebook.com/groups/793613671449176

 • Ole Møgelmose: I forhold til arbejdet med skilte står der i lokalplanen, stå at skilte skal være max 60 cm over jord, og at foreningen skal vedligeholde dem. Hvis I vil give mig lov, laver jeg gerne arbejdet med at save overskydende stolper ned.
 • Jette, Fyrreklitten: Vi har derhjemme Nabohjælp, som også giver tryghed. Det kunne man overveje at etablere i området. Det kunne også være en måde at etablere et netværk.
 • Per Dahl: Egentlig enig, men det vil give endnu et skilt. Som udgangspunkt er det dog en god ide. Jeg kommer ikke selv på facebook, men har ikke noget imod at andre tager det op som netværk.
 • Carsten: (angående Nabohjælp) Spændende forslag. Jeg har ikke selv erfaring, men der er et sekretariat, som man kunne snakke med omkring det. Der er markant forskel på sommerhusområder og parcelhusområder, så måske kunne man høre om nogle erfaringer.
 • Martin, Fyrreklitten 1a: Jeg ønsker ikke ”til salg” skilte ved indkørslen og er glad for, at de ikke har været her indtil nu. Håber det kan fortsætte.
 • Birthe Nielsen: Vi har ifm. vores salg frabedt skiltning ved vej og hus. Det kan man selv vælge. Enig i at det ser rædsomt ud.
 • Per Dahl: Vi henstiller til, at man i salgssituationer ikke opsætter skilte ved Ingeborgvej.
 • Sten Petersen: Hvis de gamle skilte nedtages, vil jeg gerne overtage dem.
 • Per Dahl: Det er en udfordring at vedligeholde dem. Vi ser på sagen.
 • Leif Schlütter: Tak for god ro og orden.
 • Per Dahl: Rettede en tak til Niels Thrane, der udtræder af bestyrelsen, for arbejdet i de forløbne år. Tak for i dag.

 

Næste års generalforsamling er planlagt til lørdag 3.7. 2021 kl. 10 hos Munch.

Referent: Niels Thrane