Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Vedtægter – moderniseret udgave 2014

 

VEDTÆGTER

Kapitel 1  Navn og adresse

Stk. 1  Foreningens navn er ”GRUNDEJERFORENINGEN 126”.

Stk. 2  Foreningens adresse er formandens  bopæl.

Kapitel 2  Område

Stk. 1  Grundejerforeningens område knytter sig til vejene: Ingeborgvej – Ingeborgklit – Fyrreklitten – Sdr. Fyrreklit – Strandklitten – Nordre Strandklit – Rævestien.

Desuden til de fredede arealer (fællesarealer) matr. nr. 126 e og 126 ht nærmest Vesterhavet.

Området er beliggende mellem hovedvej A14 og Krage Strand syd for Hirtshals.

Kapitel 3  Formål

Stk. 1  Foreningens formål er i fælles spørgsmål at varetage medlemmernes interesser som grundejere og at repræsentere foreningens medlemmer over for Hjørring kommune og offentlige værker. Desuden:

 1. at påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter og ordensreglement samt tinglyste servitutter og deklarationer m.v., overholdes.
 2. at føre tilsyn med og i fornødent omfang sørge for renholdelse m.v. af fællesarealerne.
 3. at føre tilsyn med og bekoste vedligeholdelsen af de køreveje og badestier, der ejes af og er fælles for medlemmerne.

Stk. 2  Efter vedtagelse på lovlig indkaldt generalforsamling skal grundejerforeningens bestyrelse være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklarationer vedrørende foreningens forpligtelser som pantstiftende for et beløb, der er fastsat af generalforsamlingen.

Kapitel 4  Medlemmer

Stk. 1  Ejere af ejendomme/grunde, som ligger langs foreningens veje eller i umiddelbar nærhed af vejene, og som benytter vejnettet ved tilkørsel til deres ejendomme, har pligt til at være medlem af ”Grundejerforeningen 126”. Det vil pr. 01.07.1977 sige følgende matrikelnumre, alle af Sdr. Tornby:

126 ac 126 ad 126 ae 126 af 126 ag 126 ah 126 ai 126 ak
126 al 126 am 126 an 126 ao 126 ap 126 at 126 fm 126 fn
126 fo 126 fp 126 fs 126 gn 126 hh 126 hz 126 hø 126 io
126 iq 126 ir 126 is 126 iu 126 iv 126 ix 126 iy 126 iz
126 iæ 126 iø 126 ka 126 kb 126 kc 126 kd 126 ke  
126 kf 126 kg 126 kh 126 ki 126 kk 126 kl 126 km 126 kn
126 ko 126 kp 126 kq 126 kr 126 ks 126 kt 126 ku 126 kv
126 kx 126 ky 126 kz 126 kæ 126 kø 126 la 126 lb 126 lc
126 ld 126 le 126 lf 126 lg 126 lh 126 li 126 lm 126 ln
126 lq 126 ls 126 lt 126 lu 126 lv 126 lx 126 ly 126 lz
126 læ 126 kø 126 ma 126 mb 126 mc 126 md 126 me 126 mf
126 mg 126 mh 126 mi 126 mk 126 ml 126 mm 126 mn 126 mo
126 mp 126 mq 126 mt 126 mv 126 mx 126 nc    

 

Desuden følgende matrikelnumre af Nr. Tornby by:

3 k 3 l 3 m 3 n 3 r 3 s

 

Stk. 2  Når et medlem afhænder sin ejendom, har vedkommende pligt til at underrette foreningens formand om den nye ejers navn og bopæl.

Stk. 3  Et medlems forpligtelser over for foreningen ophører først, når den nye ejers adkomst til ejendommen er tinglyst som endelig.

Stk. 4  Et medlem, der er udtrådt, kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue. Rettigheder og forpligtelser overføres til den nye ejer.

 Kapitel 5  Kontingent, ejerskiftegebyr og vejbidrag m. v.

Stk. 1  Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves over ejendommens skattebillet.

Stk. 2  Ved ejerskifte betaler den nye ejer et ekspeditionsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen og opkræves af foreningens kasserer.

Stk. 3  Vejbidraget er en del af det årlige kontingent. Det betales ved indtrædelse i ”Grundejerforeningen 126”.

Stk. 4  Vejbidraget vil med mellemrum blive reguleret. En regulering skal fremgå som et særskilt punkt på dagsordenen ved en ordinær generalforsamling og skal godkendes ved almindeligt flertal.

Stk. 5  Når der foreligger ganske særlige hensyn, kan bestyrelsen for vejbidragets vedkommende indrømme henstand over for enkelte medlemmer. Det sker evt. mod betaling af renter, og mod, at der på den pågældendes ejendom tinglyses pant eller servitut herom.

Stk. 6  Hvis et medlem, som har fået henstand, er i restance til foreningen i mere end én måned efter forfaldstiden, så har bestyrelsen ret til at lade de skyldige beløb inddrive. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, derunder advokat- og inkassationssalær, betales af medlemmet.

Stk. 7  I tilfælde af søgsmål har medlemmerne pligt til at give møde ved retten i Hjørring.

Stk. 8  De indkomne beløb anvendes dels til dækning af foreningens udgifter til vedligeholdelse og reparation af veje, stier og skiltning og foreningens administration, dels til en rimelig konsolidering af bankbeholdningen.

 Kapitel 6  Bestyrelsen

Stk. 1  Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer, så vidt muligt således at alle veje er repræsenteret. Desuden vælges 2 suppleanter.

Stk. 2  Valg af bestyrelse og suppleanter gælder for 2 år ad gangen, skiftevis 2 og 3 medlemmer og 1 suppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3  Suppleanten virker i det pågældende bestyrelsesmedlems funktionsperiode.

Stk. 4  Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen oppebærer ikke løn. Til et eller flere af bestyrelsens medlemmer kan der ydes et fast årligt vederlag som godtgørelse for udgifter ved rejser o.l. Vederlagets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 5  I det omfang, det er påkrævet, kan bestyrelsen ansætte regnskabsmæssig lønnet medhjælp. Medhjælpen kan være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6  Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, begge sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Ved underskrivelse af pantebreve, gældsdokumenter samt ved erhvervelse og afhændelse af fast ejendom kan foreningen dog kun tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 7  Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsendte skrivelser. Formanden er den korresponderende.

Stk. 8  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Stk. 9  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 Kapitel 7  Regnskab og revision

Stk. 1  Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 2  Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3  Foreningens midler henstår på foreningens konto i bank eller sparekasse. Formand eller kasserer kan via homebankordning og i overensstemmelse med det til enhver tid gældende underskriftsdokument, som er i pengeinstituttets besiddelse, betale foreningens regninger. Dog må regninger på over 5.000,- kr. kun anvises, efter at både formand og kasserer har godkendt dem med deres underskrift.

Stk. 4  Til mindre, løbende udgifter må kassereren have 300,- kr. i kontanter. Alle regninger skal være påtegnet af både formand og kasserer, inden regnskabet afleveres til den årlige revision. Med formandens og kassererens underskrift betragtes udskrifter fra homebankkontoen som gyldige bilag.

Stk. 5  På den årlige generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 6  Revisoren reviderer regnskabsmæssigt og kritisk foreningens regnskaber. Kassereren indsender årsregnskabet med bilag til revision inden 1. maj og afventer papirerne retur fra revisor med revisionsbemærkninger til bestyrelsen senest 1. juni.

Stk. 7  Årsregnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 8  Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv og kan afkræve ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som foreningens kasserer, skriftlige og mundtlige oplysninger vedrørende regnskabet. Bestyrelsen har i øvrigt pligt og ret til at revidere regnskabet eller lade det revidere, når den finder anledning til det.

 Kapitel 8  Generalforsamling

Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i tiden 1. juli-1. september inden for området Hjørring/Hirtshals. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel via foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ønsker dagsordenen tilsendt pr. brev, sender til sekretæren skriftlig anmodning herom vedlagt frankeret svarkuvert. Det tilstræbes, at mødet afholdes den første lørdag i juli måned kl. 10.

Stk. 3  Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal; se dog kap. 10.

Stk. 4  Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, med mindre andet særligt er bestemt. Afstemning benyttes, når mindst én af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det.

Stk. 5  Et medlem, som efter at være blevet rykket stadig er i restance, har ingen stemmeret.

Stk. 6  Ved afstemning har hver af de ejendomme, der er nævnt i kapitel 4, stk. 1, én stemme.

Stk. 7  Så snart den dirigent, der er valgt ved en generalforsamling, har konstateret, at der ikke rejses krav om skriftlig afstemning vedrørende et punkt på dagsordenen, kan der foretages afstemning ved håndsoprækning. Senere krav om skriftlig afstemning vedrørende det pågældende punkt skal afvises. Gyldigheden af den afstemning, der har fundet sted ved håndsoprækning, kan ikke anfægtes.

Stk. 8  Stemmeret kan udøves ved personligt møde af den pågældende grundejer eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 9  Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning over det forløbne år
 3. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 6. Budget for kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent for kommende år (jf. kapitel 5, stk. 4)
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen
 11. Eventuelt

Stk. 10  Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 1. juni.

Stk. 11  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når ¼ af de stemmebrettigede over for bestyrelsen skriftligt anmoder om det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når en sådan anmodning er modtaget, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.

Stk. 12  Ved indvarslingen meddeles dagsordenen.

Stk. 13  En generalforsamling kan ikke vedtage byggepligt eller solidarisk hæftelse for medlemmer.

 Kapitel 9  Ordensreglement

Generalforsamlingen fastsætter et ordensreglement, som medlemmerne har pligt til at overholde.

 Kapitel 10  Vedtægtsændringer

Stk. 1  Ændring af vedtægterne sker på en ordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens stemmeberettigede skal være til stede, og 2/3 af de stemmeberettigede skal tiltræde forslaget.

Stk. 2  Hvis halvdelen af de stemmebrettigede ikke er til stede, men forslaget vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, så kan bestyrelsen – inden 1 måned – forelægge forslaget for en ekstraordinær generalforsamling. Uanset det fremmødte antal stemmeberettigede kan den ekstraordinære generalforsamling med almindeligt flertal vedtage forslaget.

Kapitel 11  Opløsning

Stk. 1  Foreningen kan opløses,

 1. når ¾ af alle foreningens stemmeberettigede og de, der er påtaleberettigede i forhold til foreningen, tiltræder det,
 2. og når alle de forpligtelser, der hviler på de grunde, der administreres af foreningen, er berigtigede (opfyldt),
 3. og når der ved tinglyst deklaration på grundene er sikret opfyldelse af foreningens øvrige forpligtelser, med mindre disse forpligtelser er overtaget af det offentlige.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. juli 2008.

En sprogligt moderniseret version er godkendt på ordinær generalforsamling den 5. juli 2014.