Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2017

Referat af generalforsamlingen for grundejerforeningen 126 Tornby     1/7/2017

1)  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg. Forsamlingen var enige; Rolf Nordsborg blev valgt. Rolf konstaterede indkaldelsen for rettidig og lovlig i forhold til foreningens vedtægter.

2)  Velkomst ved formanden

Intet at bemærke.

3)  Foreningens medlemmer blev præsenteret for hinanden.

 4) Formand Per Dahl gennemgik bestyrelsens beretning (fremgår af indkaldelsen) suppleret af disse bemærkninger:

  1. Et medlem er i restance ift. kontingent og bestyrelsen indstiller til at sætte advokat til at få hentet kontingentet hjem. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra salen om holdningen

Fra salen: Kunne der være tale om sygdom eller force majeure? Formanden: Nej det er der ikke.

Forsamlingen tilslutter sig bestyrelsens indstilling til at indhente restance af medlemskontingent via advokat.

  1. Strandtrapperne er sandet til, og vi beder entreprenøren om at trække dem fri. Vejens bevoksning er beskåret via entreprenør. Der opfordres til, at grundejerne selv beskærer
  2. Formanden har deltaget i klitsyn med det resultat, at tilsynet har accepteret, at der sættes fyrretoppe i klitbruddet ud for den sydlige badesti mhp. at standse sandflugt. Det blev også accepteret, at der udlægges halm. Det blev IKKE accepteret, at der rettes på skiltenes
  3. BredbåndNord har lagt fiber ud, og genetableringen af vejene efter kabeludlægningen har ikke været god nok. Formanden har været med til at syne resultatet sammen med kommunen, og der er enighed om, at arbejdet skal udbedres fx i forhold til bløde rabatter og flytning af Det vil blive pålagt Bredbånd Nord fra kommunens side at udbedre arbejdet. Der opfordres til at melde iagttagelser om mangler til formandens mail.

Beretningen blev godkendt.

5)  Kasserer Willy Bjerregaard gennemgik regnskabet for 2016.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

6)  Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget nogen forslag.

7)  Redegørelse for fremtidigt arbejde.

  1. Opstilling af hjertestarter:

Strandklitten 14: Der er opstillet en i Sindal, og den koster ca. 12-13 tusinde. I dag koster det ca. 20.000 med 5 års service. Det kunne være et alternativ.

Strandklitten 16: Jeg synes ikke, det er det værd.

Ingeborg klit 27: Jeg har regnet ud, at der ca. er brug for den hvert 10. år relativt til antal mennesker. Har desuden set, at hjertestarter kan købes for ca. 8.000. Hvis man ikke har hjertestarteren i brug inden for 7-8 minutter er det lige meget, så det vil ikke kunne nås for alle. Derfor vil det ikke kunne bruges af ældre ægtepar.

Konceptet virker ikke gennemtænkt.

Rævestien 6: Der findes en app, hvor man kan tilmelde sig, hvis man kan hjertemassage/førstehjælp. Dér kan man kontaktes og komme hurtigere frem.

Strandklitten 14: Når der ringes 112 alarmeres frivilligt korps som kan komme ud med hjertestarter. Jeg har spurgt, om der findes lignende i Hirtshals, men det gør der ikke.

Ingeborg klit 2: Vi er positive og synes, det er en god ide, og kan den stilles synligt, så kan det også skabe tryghed for lejere. Naboer mv. kan jo tænkes at hjælpe.

Fyrreklitten 23: Synes også vi skal tænke på økonomien. Hvis vi fx kan sætte den på et hus kunne etableringsomkostningerne nok reduceres meget. Andre steder har man gjort det for 16-17.000 ved at bruge den slags løsninger.

Strandklitten 16: Kunne vi spørge hele foreningen?

Rolf Nordsborg: Jeg har brugt hjertestarter. Min søn er lektor i fysiologi. Han anbefaler et nej, da to personer i et hus aldrig vil kunne få brug for den. Derfor vil jeg stemme imod.

Ingeborg klit 27: Jeg tror på det, når de bliver så billige, at man kan have den i sit hjem.

Fra salen: Der vil være for langt til den, så man skal nok have flere for at være tilstrækkeligt dækket i området. Jeg tror også, at en tilkalde-app vil fungere bedre.

Strandklitten 29: Jeg synes både der snakkes følelser og økonomi. Hvis den kostede 1000 kroner var vi nok ikke i tvivl. Vil vi betale eller ej, det kan det nok koges ned til.

Søndre Fyrreklit 9: Responstiden er ca 7-8 minutter for førstehjælp, og til hverdag er her ikke nok mennesker.

Ingeborg klit 9: På hjertestarterkursus lærer man, at man ikke må forlade en nødstedt.

Fra salen: Det kunne i stedet sættes på et hus, hvor man havde et nummer, der kunne ringes til og vedkommende kunne komme ud. En anden løsning kunne overvejes.

Strandklitten 16: Hjertestarteren kunne let blive udsat for hærværk.

Fyrreklitten 23: Sålænge der ikke er etableret en frivillig tilkaldeløsning, er brugbarheden ikke ret stor.

Dirigent: Vi stemmer om det beskrevne forslag i indkaldelsen ved håndsoprækning.

Fyrreklitten 23: Jeg synes først vi skal forholde os til princippet, om vi skal have en eller ej.

Strandklitten 16: hvis man kan få den til 12.000 kan vi jo købe ti gange så mange.

Dirigent: Vi stemmer om princippet først. 7 stemte for. 2 blanke. 14 imod. Forslaget er faldet. [Der var 1 fuldmagt med stemme imod]

 

  1. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger

Formanden: Mange har henvendt sig om støvgener og høj fart, og derfor er dette forslag kommet i spil, og vi anser det for et reelt problem. Vi er blevet rådgivet til, at en S-chikane vil fungere bedst. Det har de fx lavet på Rajen, dog med kantsten. Det kan etableres for ca. 3.000 pr chikane med den type pullerter, vi bruger nu, og fungerer de ikke, kan de let fjernes.

Ingeborg Klit: Vi bor i frontlinjen, og der bliver kørt meget hurtigt. Det vil glæde mig.

Strandklitten 16: Det er en falliterklæring, at vi ikke kan kommunikere problemet og bliver nødt til at opstille chikaner. Det vil give yderligere gener at opstille chikanerne.

Strandklitten 22: Hvis man tror chikanekørsel dæmper støvet, tager man fejl. Folk vil formentlig kun køre langsomt omkring chikanerne og så sætte farten op. Det vil nok også give flere huller i vejene.

Fra salen: Hvis dette ikke er det rigtige, så vil jeg gerne vide, hvad alternativet er. Rajens løsning gør, at farten dæmpes. Jeg støtter det meget.

Strandklitten 16: Rajens chikaner ser flotte ud, men de kan passeres uden at sænke farten.

Rævestien 6: Vi har udsyn over hele vejen, men ser ikke bilerne pga. meget støv foranlediget af høj fart.

Ingeborg klit 9: Kunne man leje en fartmåler en periode ?

Rolf Nordsborg: Det var i min formandstid, at vi satte pullerter op, og det bevirkede også, at farten blev sat ned. Til gengæld blev der også flere huller.

Strandklitten 16: På matrikelkortet er vejen 10m bred, så det er nok ikke nogen skade til at vejene bliver lidt bredere.

Formanden: Vejen må kun være 6m iflg. Lokalplanen, selvom der er afsat 10. Ingeborg klit 9: Hvor bred skal vejen være, hvis cykler skal kunne passere indenom?

Formanden: Det har vi ikke beregnet, men vores løsning er væsentligt billigere end Rajens, og vi skal nok få det gjort rigtig i samarbejde med kommunen. Jeg synes ikke, udgiften til flere huller påvirker vedligeholdelse væsentligt.

Strandklitten 16: Vejen er 7.5 meter, og der er afsat 10m.

Fra salen: Man kunne også grave grus af og lave et bump af asfalt.

Ingeborg Klit: Det vil være en katastrofe at lægge asfalt. Fokus skal ikke være på hullerne, men på det problem, som er, at folk kører for hurtigt, specielt på visse stykker. Lad os holde fokus på det.

Bo Terp: Er der ikke lavet undersøgelser, der viser, at det faktisk dæmper farten? Formanden: Jo, det er dokumenteret, og S-chikaner virker bedst i det henseende.

Strandklitten 16: I Sverige lægger man gummi-bump ud, så man kan eksperimentere med det, hvis man vil afprøve det.

Rolf: Vi stemmer om bestyrelsens forslag ved håndsoprækning.

For: 18 hænder + 2 fuldmagter. Imod: 3 hænder. 3 blanke. Beslutningen er vedtaget.

  1. Generalforsamling 2018

Rolf: Vi stemmer nu om, hvorvidt der skal afholdes større traktement ifm. foreningens 50-års jubilæum. Det bliver 7/7/2018 kl. 10. Forslaget blev vedtaget.

7)  Kasserer Willy Bjerregaard gennemgik budgettet for 2017.

Det blev godkendt.

8)  Fastsættelse af kontingent.

Godkendt at kontingent fastholdes på 400 kroner.

9)  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Per Dahl og Willy Bjerregaard stiller op igen. De er begge valgt. Hans Schierbæk udtræder pga. ejerskifte. Nuværende suppleant Benn Erik Grav stiller op og er valgt. Sten Pedersen vælges som 1. Suppleant. Mette Møgelmose er valgt som 2. suppleant.

10)  Valg af revisor og suppleant hertil.

Ove Korsbo blev genvalgt. Suppleant Bo Terp blev også genvalgt.

11)  Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen.

 Godkendt jfr. Budget.

12)  Eventuelt:

Formanden: Der har været konflikter omkring strandadgang, som jeg har været indblandet i ved Kragehus. Husejerne føler gene ved at badegæster krydser ind over grunden.

Der er i en sådan sag en konflikt mellem Naturbeskyttelseslovens kap. 4, §22-25, der indeholder regler om offentlighedens adgang til strande m.v., og Mark- og vejfredsloven, hvor § 17 omhandler privatlivets fred. Kommunens endelige holdning til sagen er så vidt vides endnu ikke afklaret. Formandens nærmeste bud er en afgørelse i Natur- og miljøankenævnet 1.5.2013 (MAD 2013.1218), der under henvisning til, at det drejede sig om naturgrunde, der indgår i et udbygget sommerhusområde, ophævede et kommunalt påbud om at fjerne et skilt om privat grund.

Ingeborg klit: Betyder det at ejeren af huset er ked af, at man går ned der?

Formanden: Ja. Problemet er, at hvis man kommer ad Ingeborg klit, så ender vejen blindt, og hvordan kommer man så til stranden ? Den letteste vej er så den direkte ved ned over grundene. Problemet består for folk yderst i klitten.

Ingeborg klit 28: Vores terrasse benyttes også nogle gange af andre, når vi ikke er der, og det gør ikke så meget. Det er derimod generende, at naturen trampes ned og at klitterne nedslides. Det kan være svært at gøre noget ved, men måske kan vi orientere bedre, fx til lejere. Der indstilles til, at udlejere informerer lejere om at benytte de officielle stier.

Formanden: Hans Schierbeck har nu været med i bestyrelsen i 2 runder, og det har vi været utroligt glade for, så det er med vemod at vi takker farvel til Hans ifm. ejerskifte. Vi takker Hans for lang og god indsats.

Hans Schierbeck: Tak for de 4 år. Gennem 50 år i klitten har jeg sat stor pris på området. Bestyrelsesarbejdet har været en fornøjelse med god kemi, og der har været arbejdet flittigt. Det har været sjovt og inspirerende. Jeg har taget chokolade med til alle som afskedsgave. Jeg flytter nu ned i Kragestrand. Tak for god og lang periode.

Afrunding

Rolf: Generalforsamlingen er nu afsluttet – tak for god ro og orden.

Det kan efterfølgende oplyses, at restanten nu har indbetalt det skyldige beløb, og at Nordnet har afsluttet sit arbejde med udbedring af vejene.

 

Referent: Niels Thrane