Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Grundejerforeningens fødsel

Stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling for Grundejerforening 126 blev afholdt den 14. september 1968, kl. 16.00 på Handelsskolen på Hestkjærvej i Hjørring. Til stede var 26 ejere af ejendomme i Strandklitten, 4 ejere fra Ingeborgklitten, 22 ejere fra Fyrreklitten og 4 ejere ”uden for” klitten.

Formålet med mødet, som var indkaldt af landsretssagfører Lennart Bech, var at gennemgå og diskutere det forslag til vedtægter for Grundejerforening 126, som ejendommene i Fyrreklitten, Ingeborgklitten og Strandklitten havde pligt til at være medlem af.

 Økonomi – et interessant emne

Dirigenten, advokat Povl Holm-Jørgensen, gennemgik forslaget til vedtægter, og af referatet fremgår det, at det vigtigste diskussionspunkt var den økonomi, som fulgte med medlemskabet af grundejerforeningen.

Hensigten med, at de tre klitter skulle slå sig sammen i én grundejerforening, var at etablere en fælles forening med ”større magt over for offentlige myndigheder”, men spørgsmålet var, om de tre klitter skulle betale ligeligt til fællesskabet?

Andre økonomiske spørgsmål, som blev drøftet var, om en grundejer, som havde købt to matrikelnumre men kun havde bebygget det ene, skulle betale kontingent efter antallet af bygninger eller antallet af matrikelnumre? Og hvor retfærdigt var det at pålægge en grundejer, som boede tæt på hovedvej A 14, at betale samme andel af vejudgifterne som den grundejer, hvis ejendom var beliggende ude ved havet?

Enighed trods beliggenhed

Det tog et stykke tid, men da mødedeltagerne havde knækket de økonomiske nødder, gennemgik forsamlingen de sidste paragraffer i de foreslåede vedtægter uden de store indvendinger. Vejen var banet for etableringen af Grundejerforening 126 i Tornby.

Den første bestyrelse blev:

Handelsskoleforstander Aage Sørensen (formand)

Forsikringsinspektør H. Jacobsen

Overlæge E. Holst (sekretær)

Bankdirektør K. Lykke Jensen (kasserer)

Forretningsbestyrer Poul S. Jensen

Direktionssekretær E. Kurt Ormstrup (suppleant)

Civilingeniør K. H. Parbo (suppleant)

Povl Holm-Jørgensen (revisor)

Bankdirektør Tage Jacobsen (revisorsuppleant)

Det første kontingent blev fastsat til kr. 25 pr. ejendom med forfaldsdag 1. november 1968.

De første fokuspunkter

Bestyrelsen meldte med det samme ud, at man ville tage fat på vejenes istandsættelse, etablering af skiltning især vedrørende en fartbegrænsning, udarbejdelse af et ordensreglement og etablering af elforsyning til området.

Den dag i dag er nogle af disse punkter stadig genstand for ivrige diskussioner ved den årlige generalforsamling.

Eventuelt

Under punktet ”eventuelt” behandlede forsamlingen også et emne, der får taletid i dag. Dirigenten fremhævede de problemer, som ”ridende forårsager for grundejerne, idet hestene ødelægger bevoksningen og dermed forhøjer risikoen for sandflugt”.

I dag er det ikke hestene, der bidrager til at forøge sandflugten i klitterne men snarere menneskeskabte opfindelser som cykler, knallerter og endda motor-cykler.

Diskussionen illustrerer imidlertid, at Grundejerforening 126 altid har haft fokus på at bevare det enestående naturområde, som foreningen er placeret i.

Foreningen var nu etableret

Den stiftende generalforsamling endte i ro og fordragelighed, og formanden meddelte, at 1. ordinære generalforsamling var berammet til lørdag den 5. juli 1969 kl. 16.00 på Handelsskolen, Hestkjærvej 30, 9800 Hjørring, med dagsorden efter vedtægterne.