Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Hjørrings Kommunes svar – pumpestation

Hjørring Kommune
Team Plan
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

 

Grundejerforeningen 126 Tornby
Bergmansvej 7
8920 Randers NV
Hjørring den 16-03-2021
Sagsnr.: 01.02.05-G01-19-21
att. Per Dahl

Afgørelse om lokalplanpligt og vurdering i forhold til lokalplanen for området
Via Hjørring Vandselskab er Hjørring Kommune orienteret om den aktuelle diskussion i forhold til etablering af en pumpestation på den vestlige del af Fyrreklitten ved vendepladsen.

Vandselskabet oplyser, at man med henblik på etablering af spildevandsafledning fra de vestligste sommerhusgrunde på Fyrreklitten har behov for at etablere en pumpestation. Pumpestationen udformes som en forhøjet brønd med en højde og diameter på ca. 1 m. I tilknytning til pumpestationen etableres et teknikskab med ca.
samme højde. Både pumpestation og teknikskab males mørk grå.

Der forventes anvendt en pumpestation, der er magen til pumpestationen på fotoet
herunder.

 

Jeg kan oplyse, at det ikke kræver byggetilladelse at etablere den beskrevne pumpestation, da et sådan teknisk anlæg ikke er omfattet af Byggeloven.

Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan nr. 610.6 Sommerhusområde ved Ingeborgvej i Tornby.
Etablering af den beskrevne pumpestation er ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser, herunder heller ikke bestemmelserne i § 7 vedr. ydre fremtræden. Der er tale om et mindre teknisk anlæg, hvor den indvendige teknik serviceres ved at den øverste afdækning/top vippes eller hele afdækningen afmonteres. Det giver derfor ikke
mening at pumpestationen tilpasses de særlige forhold, der er gældende omkring Fyrrevej, herunder at stationen udformes med en form for tag, der belægges med græstørv.

Da etablering af pumpestationen ikke er omfattet af lokalplanens bestemmelser skal der heller ikke meddeles dispensation fra planens bestemmelser.

Det er Hjørring Kommunes vurdering, at der er valgt en pumpestation, der har en neutral og enkel udformning og farvevalg samt en begrænset højde. Det vurderes videre, at pumpestationen ikke vil give anledning til væsentlig gene for de omkringliggende sommerhuse, herunder have nævneværdig betydning for udsigt mod havet.

Lokalplanpligt
Etablering af den beskrevne pumpestation vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtig jf. Planlovens § 13 stk. 2, da der ikke er tale om udstykning, nedrivning eller større bygge- og anlægsarbejde, hvor det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der skal derfor ikke udarbejdes en lokalplan, der fastsætter bestemmelser for tekniske anlæg.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen.
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af klagenævnenes hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet betaler dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du f.eks. mener, at
kommunen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over,  at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. (Planlovens §§ 58-59)

Du kan i helt særlige tilfælde blive undtaget fra kravet om at bruge Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du ansøge konkret om det. Du skal sende din klage og en begrundet anmodning til at blive fritaget for at bruge Klageportalen senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Klage og anmodning sendes til Hjørring Kommune på plan@hjoerring.dk eller alternativt til Hjørring Kommune, Team Plan,
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Hjørring Kommune sender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages fra at bruge Klageportalen.

Domstolsprøvelse
Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra
modtagelsen af dette brev. (Planlovens § 62, stk. 1.)

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen
Niels-Kristian Balle
Team Plan
Tlf.: +4572336794
Mail: niels-kristian.balle@hjoerring.d