Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2018

50 år

1968 – 2018

Lørdag den 7. juli 2018

Jubilæumsfrokost og generalforsamling

i

Grundejerforeningen 126 Tornby

på Restaurant Munch

Efter generalforsamlingen kl. 10-12 byder foreningen i anledning af 50-års-jubilæet på en gratis frokost kl. 12.

I forbindelse med arrangementet får medlemmerne et eksemplar af foreningens illustrerede jubilæumsskrift og et lamineret kort over veje og stier. Medlemmerne kan købe ekstra eksemplarer af skriftet for 50 kr. (ordinær pris 75 kr.; medbring penge eller mobilepay). De medlemmer, der ikke er til stede, vil senere modtage jubilæumsskriftet og kortet på sommerhusadressen.

NB Deltagelse i frokosten kræver forhåndstilmelding pr. e-mail til vores kasserer

Willy Bjerregaard på w.bjerregaard@gmail.com senest fredag den 29. juni kl. 12.

Oplys ved tilmeldingen: Navn, sommerhusadresse og antal. Der kan deltage 2 personer pr. sommerhus.

Frokosten består i en buffet og 1 øl/vand og 1 gl. dansk/snaps. Yderligere drikkevarer kan købes.

Vi vil gerne have nogen til at spille til et par sange, men savner et lille el-klaver og én, der kan spille. Man kan melde sig til Per Dahl på litpd@cc.au.dk eller mobil 29903275.

Se indkaldelse til 50. generalforsamling kl. 10-12 nedenfor. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at deltage i frokosten – og omvendt. Men husk tilmelding til frokosten!

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby afholdes

lørdag den 7. juli 2018 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg

 1. Medlemmernes præsentationsrunde (ikke vedtægtsbestemt)
 2. Bestyrelsens beretning vedr. det forløbne år (vedhæftet)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2017 til godkendelse (vedhæftet)
 4. indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde, herunder håndtering af foreningens arkiv
 6. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet for 2017)
 7. Fastsættelse af kontingent for 2018 og 2019 (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. foreslås fastholdt, jf. beretningen

 1. Valg af
 2. 2 medlemmer til bestyrelsen
 3. 1 suppleant

Se nedenfor

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Til punkt 3, 4 og 7 er vedlagt bilag.

Til punkt 9 og 10, valg:

Efter tur afgår Birthe Nielsen (Sdr. Fyrklit 9) og Niels Carsten Thrane, sekretær (Sdr. Fyrklit 2). De genopstiller begge. Birthe Nielsen har været medlem af bestyrelsen siden 2005, Niels Carsten Thrane siden 2014.

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer (Per Dahl, Willy Bjerregaard og Benn Erik Grav) er ikke på valg.

Suppleant Steen Petersen (Fyrreklitten 22) er på valg og genopstiller.

Suppleant Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er ikke på valg.

Som revisor og revisorsuppleant foreslår bestyrelsen genvalg af Ove Kaarsbo og Bo Terp som

revisorsuppleant.

Ove Kaarsbo, der har været revisor siden 2013, har sat sit hus (Ingeborghusvej 4) til salg, så revisorsuppleanten kan evt. komme til at overtage funktionen inden for valgperioden. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Terp (Strandklitten 27) som revisorsuppleant.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller pr. e-mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest fredag den 8. juni 2018. Forslag, der fremkommer inden fredag den 29. juni vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV / Ingeborg Klit 23; litpd@cc.au.dk; mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 30.8. 2018. Medlemmer kan få referatet tilsendt ved henvendelse til formanden (det plejer der ikke at være nogen, der ønsker!)

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12. Der serveres som sædvanlig kaffe og the, men uden tilbehør, da der er efterfølgende frokost for dem, der tilmelder sig (se ovenfor).

 

Venlig hilsen

Per Dahl, formand

13.6.2018