Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Beretning 2023

Grundejerforeningen 126, Tornby

Beretning pr. 10.6. 2023

Bestyrelsens beretning nr. 55, sommer 2023

1. Bestyrelsens arbejde
I forlængelse af generalforsamlingen 2.7. 2022 konstituerede bestyrelsen sig som hidtil med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer, Vagn Hansen som sekretær og Benn Erik Grav og Frederik Voetmann Nielsen som menige medlemmer. Bestyrelsen har holdt såvel fysiske som digitale møder (Teams).

17.9.2022 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling på Hotel Skaga i Hirtshals, der samtidig blev transmitteret via Teams. Mødet, der drejede sig om valg af renovationsordning, samlede 68 deltagere (inkl. ledsagere), og der blev udleveret 67 stemmesedler (heraf en del ved fuldmagt). Resultatet af den tilknyttede afstemning blev 58 stemmer for en fællesløsning og 9 stemmer for en fortsat individuel løsning. (Se det udsendte referat af mødet pr. 2.10.2023.)

Bestyrelsen har efterfølgende holdt ikke få møder for at forhandle den valgte ordning på plads.
Efter at der var indgået en købsaftale med sælgerne af et jordstykke på 1.050 kvm syd for udmundingen af Ingeborgvej, har landinspektørfirmaet GeoPartner i Hjørring stået for diverse opmåling, inkl. den detaljerede placering af sorteringsanlægget, og advokaterne Amtmandstoften i Hjørring har håndteret skødet m.v. Papirgangen foreligger endnu ikke helt afsluttet.

Bestyrelsen (v. Benn Erik Grav) har ad flere omgange udformet tegninger og beskrivelser af anlægget, og bestyrelsen har gennem møder og forhandlinger med Team Affald og Team Plan bidraget til materiale vedr. den høring, som Hjørring Kommune har gennemført, og som førte til flere justeringer af det planlagte anlæg. 12.4.2023 meddelte Hjørring Kommune den nødvendige dispensation fra Lokalplanen.
Der skal således etableres kunstige klitter med mulighed for klittoppe med en højde på op til 2 meter mod vest og 1,5 meter mod øst; herudover er der detaljerede krav til udførelse og beplantning. Anlægget blev i slutningen af april 2023 taget i brug, og jordarbejdet er aftalt udført inden sommerferien, dog vil dele af beplantningen sikkert først ske til efteråret. Der er desuden indgået aftale om asfaltering i år af den lille stikvej til tømning af de 5 nedgravede containere, af vigesporet og udkørslen til landevejen, der vil blive gjort lidt bredere. De økonomiske forhold vedr. den fælles affaldsløsning vil der blive redegjort for i forbindelse med fremlæggelsen af regnskab og budget.

Foreningen skylder sælgerne af jordstykket, Solvejg Nielsen (Ingeborgvej 2 og 4) og Dorte og Michael Folkersen (Ingeborgvej 3) stor tak, fordi de har stillet jordstykket til rådighed for den fælles løsning.
Diskussion af anlægget er optaget på dagsordenens punkt 5.

Bestyrelsen svarede i efteråret 2022 på Hjørring Kommunes fordebat vedr. temaplan for sommerhusområder, især med henblik på etablering af store sommerhuse. Vi noterede bl.a. med tilfredshed, at der ikke forudses ændringer i vores område, der vurderes som sårbart for yderligere bebyggelse og forandring. Kørsel med mountainbikes i fredede klitter bør – ligesom ridning allerede er det – forbydes. Kommunen opfordres til at holde Klitvæsenet fast på udlægning af halm på stier i de fredede områder. – Temaplanen har i april-maj 2023 været udsendt i afsluttende høring og er nu tilgængelig på www.hjoerring.dk > Demokrati > Høringer og afgørelser.

Bestyrelsen har ikke som bestyrelse for grundejerforeningen forholdt sig til den verserende sag om vindmøller. Der henvises til Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur (Gernok): https://gernok.dk. Der er kort før udsendelsen af denne beretning truffet regeringsbeslutning om, at bl.a. projektet mellem Hirtshals Havn og Lønstrup ikke skal tillades.

Formanden vil gerne benytte denne (sidste) beretning til at takke bestyrelsen for et særdeles godt, konstruktivt og også fornøjeligt samarbejde.

2. Økonomi
Selvom etableringen af det fælles sorteringsanlæg til affald på langt sigt vil rumme mange driftsmæssige gevinster, har det aktuelt belastet foreningens økonomi. For 2023 blev det årlige kontingent forhøjet til 1.200 kr., og alligevel er likviditeten presset. En velvillig aftale med vores entreprenør gør det imidlertid muligt at gennemføre asfaltering i 2023. Men for at sikre fortsat likviditet og opbygning af en buffer på ca. 100.000 kr., som flere gange har været anbefalet af revisor, foreslår bestyrelsen, at medlemskontingentet i 2024 forhøjes til 2.000 kr. Forhøjelsen forventes at være midlertidig, så kontingentet for 2025 kan nedsættes til ca. 1.000 kr.
I øvrigt henvises til kassererens regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024 (generalforsamlingens punkt 4).

3. Medlemmer
Medlemsfortegnelsen er løbende blevet ajourført af sekretæren, og der noteres få afvigelser fra de ejerlister, vi modtager fra Hjørring Kommune. Medlemmer der skifter privatadresse og evt. mailadresse og telefonnummer bedes fortsat indberette det ved at benytte hjemmesiden eller ved henvendelse til sekretæren (Vagn Hansen).

4. Veje og stier
Vejene har været vedligeholdt, men perioder med stor nedbør betyder midlertidige huller, og perioder med tørke (som her i foråret) betyder, at det er vanskeligt at beregne tidspunkt og behov for klipning af stierne. Ved de to første vejgafler bliver der fortsat udlagt bunker med vejmateriale til selvbetjening.
De sidste af de længe aftalte bump på Ingeborgvej, Strandklitten og Ingeborg Klit er nu anlagt. Der vil blive fulgt op med fornyelse af skiltningen. – Som det fremgår ovenfor, vil det første stykke af Ingeborgvej blive asfalteret.
Trapperne fra klitterne til stranden har været taget op og genudlagt, men blæst gør vedligeholdelse meget vanskelig. Hjælp gerne til med en skovl. I 2022 måtte den sydlige trappe genlægges i løbet af året.
Den sydlige badesti i direkte forlængelse af Fyrreklitten er blevet rettet af, men er fortsat noget ujævn.
Der er foretaget en sideklipning langs vejene – lidt robust: Tid læger forhåbentlig mange sår! Hjælp gerne til ved at fjerne afskårne grene.
Efter gode resultater sidste år vil der igen i år blive forsøgt udlagt halm på badestierne og nord-syd-stierne i det fredede område; hvornår er p.t. uafklaret. Opgaven burde løses af Klitvæsenet, men bliver det ikke.
Bestyrelsen har aftalt at udarbejde et notat om bygherrers forpligtelser til genetablering af vej ved byggearbejder.
Heller ikke i 2023 har der været indkaldt til offentligt klitsyn. Vi har blot fra Klitvæsnet fået meddelt, at tilsynet vil ske internt – og svaret, at vi gerne ser det offentlige, indkaldte tilsyn genoptaget.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med entreprenør Henrik Nielsen, Horne.

5. Kloakering og dræning
Arbejdet med kloakering (og nye vandledninger) i Fyrreklitten og Strandklitten er nu afsluttet. Ifølge aktuelle oplysninger fra Hjørring Vandselskab (Kim Fjordmand) planlægges der ikke i vores område kloakering i resten af 2023. Evt. senere, supplerende oplysninger ved generalforsamlingen.
Vedr. spørgsmål om dræning er den hidtidige kontakt, Marvin Meyer, ikke længere ansat i Hjørring Kommune; i stedet henvises til Mia Schütz Andersen (msa@hjoerring.dk).

6. Løbende og fremtidigt arbejde
Det igangværende arbejde med sorteringsanlæg til affald vil blive afsluttet med jordanlæg, beplantning og asfaltering.
En fornyelse af skiltningen vil blive iværksat ligesom den tidligere aftalte opstilling af stativer med branddaskere.
En vejledning om bygherrers forpligtelser vedr. retablering af vej i forb. m. byggearbejder vil blive udarbejdet.
En justering af samspillet mellem vedtægter og ordensregler er under overvejelse.

7. Henstillinger
Bestyrelsen henstiller:
1) At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og bump belastes mindst muligt, og de tilgrænsende parceller skånes for støv.
2) At beskære og klippe bevoksninger langs veje og stier, ikke mindst af hensyn til færdslen til fods og på cykel. Klarer man det selv, kan man undgå den maskinelle sideklipnings hårde indgreb.
3) At hjælpe med til at holde trapperne ned over klitterne til stranden fri for sandflugt.
4) At anlægget til affaldssortering af hensyn til naboerne ikke benyttes efter kl. 20, og at man bidrager til at holde pladsen ren og ryddelig.

Opmærksomheden henledes på, at flerdages parkering af campingvogne og campere ifølge ordensreglerne ikke er tilladt.