Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Behandling af persondata (GDPR)

Politik vedr. behandling af persondata

Grundejerforeningen 126 Tornby håndterer personoplysninger og skal overholde lovgivning og principper for god skik vedr. databehandling. Derfor har vi på generalforsamlingen den 6.7. 2019 vedtaget følgende retningslinjer, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formal og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter de oplysninger, der ikke længere er nødvendige.

Grundejerforeningen 126 Tornby er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er formanden, hvis kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden www.126Tornby.dk

Behandling af personoplysninger.

Grundejerforeningen behandler følgende almindelige personoplysninger: Ejendomsnummer , adresse, ejer, hjemadresse, telefon, mailadresse

Oplysninger om ejendomsnummer er oplyst af Hjørring Kommune, (øvrige oplysninger er afgivet personligt. Formålet med oplysningerne er:

  • At indkalde til generalforsamling
  • At udsende referater og nyhedsbreve
  • At kunne kontakte ejerne i tilfælde af stormskade, brud på vandledninger, indbrud og lignende
  • At kunne kontakte ejerne i tilfælde af kontingent-restance

Grundejerforeningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, fx :

  • At vedligeholde en opdateret fortegnelse over foreningens medlemmer

Videregivelse af personoplysninger.

Grundejerforeningen videregiver ikke oplysninger om ejere til andre uden for foreningen uden ejers samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger.

Grundejerforeningen sletter alle oplysninger om en ejer efter ophørt ejerskab .

Medlemmernes rettigheder.

Når Grundejerforeningen behandler medlemmernes oplysninger, har de iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Det enkelte medlem har ret til at blive oplyst om, at foreningen behandler oplysninger om ejendommen og ejerskabet. Det sker bl.a. i denne politik for behandling af persondata.
  • Medlemmerne har ret til at få indsigt i de oplysninger om medlemmerne, som foreningen behandler.
  • Medlemmerne har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget.
  • Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod, at deres oplysninger anvendes til markedsføring.
  • Medlemmerne har ret til at flytte sine oplysninger – dvs. at Grundejerforeningen skal udlevere de oplysninger, den har om et med/em i et almindeligt anvendt format (dataportabilitet).

Et medlem kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende sig til foreningen (jf. hjemmesidens kontaktoplysninger). Ved henvendelse undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Medlemmerne kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af det enkelte medlems personoplysninger.

Foreningens politik vedr. behandling af persondata er tilgængelig pa foreningens hjemmeside www.126Tornby.dk Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom i et nyhedsbrev.

Reference: Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) og Databeskyttelsesloven af 25.5.2018.