Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2015

Referat af generalforsamling nr. 47, 4. juli 2015 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes § 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsentationsrunde
 3. Beretning 2014-15
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidigt arbejde
 7. Budget 2015
 8. Kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Vederlag til bestyrelsen
 12. Eventuelt

Der var (inkl. bestyrelsen, hvor Niels Thrane var fraværende pga. sygdom) mødt 39 deltagere til generalforsamlingen.

Til 1): Efter formandens velkomst, kaffe m.v. blev Rolf Nordsborg valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne.

Til 2): De fremmødte grundejere præsenterede sig med navn og sommerhusadresse.

Til 3): Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen, og formanden gennemgik den derfor kun kort. Efterfølgende var der lejlighed til at kommentere beretningens enkelte punkter. Herunder blev trapperne ned over klitterne til stranden diskuteret; trods erkendelse af diverse problemer var der enighed om, at de for øjeblikket fungerer tilfredsstillende. Desuden blev bænke og især flagstænger diskuteret. Bestyrelsen forsøger at udrede forholdet mellem servitutter og lokalplanens bestemmelser herom. Det blev vedtaget, at lokalplanen fra 2003 vedlægges dette referat som pdf-fil, og at der samtidig indsættes et link til det relevante sted på Hjørring Kommunes hjemmeside:

http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

På linket http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Bogersite&Site=Hjoerring – kan der søges på vejnavn, påføres vejnavn, husnr., matrikel og luftfoto osv.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Til 4): Kassereren redegjorde for regnskab og budget, idet forsamlingen godkendte, at pkt. 4), 7) og 8) blev behandlet under ét. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt. Kontingentet fastholdes i 2015 og 2016 på 400 kr.

Til 5): Der var ikke indkommet forslag.

Til 6): Formanden redegjorde kort for Hjørring Kommunes (manglende) tiltag vedr. rensning af stranden og opsætning af affaldsstativer. Forholdene vil i løbet af sommeren blive taget op ved fællesmøde for formændene for grundejerforeningerne ved Tornby og Krage Strand, og der vil derefter blive taget kontakt til Hjørring Kommune.

Efterfølgende indskud: Ved et møde 15.7.15 mellem formændene for Grundejerforeningerne ved Tornby Strand (foreningerne mellem Fyret og Munch) blev det vedtaget at lade formanden for Tornby Turistforening, Maj-Britt Rose Olsen, udforme en henvendelse til Hjørring Kommune. Det skete 16.8.15.

Det kom i øvrigt på mødet 15.7. frem, at Hjørring Kommuner arbejder med en revision af sin vandplan. Den ventes at blive fremlagt i efteråret 2015, og det ventes, at den vil indeholde en langtidsplan for tvangskloakering af sommerhusområderne. Grundejere, der har planer om fornyelse eller ændring af vandafløb, fx fornyelse af septiktank, skal være meget opmærksom på planerne. Grundejerforeningens bestyrelse vil følge sagen.]

I løbet af sommeren undersøges muligheden for at etablere yderligere en rist og en underliggende faskine for enden af Strandklitten/begyndelsen af badestien; det vand, der siver ud fra klitten, medfører, at vejmaterialet bliver skyllet ned ad bakken.

Det blev foreslået at se på indkørslen til Ingeborgvej, hvor der opstår huller ved overgangen til cykelstien.

Formanden nævnte, at man vil undersøge, om det ved indkørslen til Ingeborgvej er muligt at skifte den høje stander med de mange skilte (’totempælen’) ud med et lavere og bredere skilt med en mere samlet information; det vil afhænge af omkostningerne.

Til 9): Til bestyrelsen blev Willy Bjerregaard, Per Dahl og Hans Schierbeck genvalgt, Benn Erik Grav blev genvalgt som suppleant.

Til 10): Ove Kaarsbo blev genvalgt som revisor, Bo Terp nyvalg som suppleant.

Til 11): Generalforsamlingen godkendte uændret vederlag til bestyrelsen.

Til 12): Intet under eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden; formanden takkede Rolf Nordsborg for mødeledelsen, takkede for det fine fremmøde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen 2016 finder sted hos Munch lørdag den 2. juli 2016 kl. 10.

 

Referenter: Willy Bjerregaard og Per Dahl

 

Referat af bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen 4. juli 2015:

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer, Niels Thrane som sekretær og Birthe Nielsen og Hans Schierbeck som menige medlemmer. Suppleanter er Jørgen Olesen og Benn Erik Grav.

Bestyrelsen vil forsøge at udrede de forhold vedr. servitutter og lokalplan, der er nævnt under pkt. 3.

Bemærk, at der i et område ud mod kysten er forbud mod træer og buske eller etablering af kunstige klitter. Området er i lokalplanens bilag 2 vist med rastesignatur; det drejer sig om parcellerne vest for følgende (inkl.): Nordre Strandklit 10, Strandklitten 15 og 16 , Ingeborg Klit 17 B, Fyrreklitten 30

Næste ordinære møde i bestyrelsen blev foreløbig aftalt til lørdag den 26. marts 2016 (påskelørdag).