Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2021

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby afholdes

Lørdag den 3. juli 2021 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby strand

Dagsorden, jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Vivi Nørgaard (Ingeborg Klit 17 A)

 1. Medlemmernes præsentationsrunde (ikke vedtægtsbestemt)
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (vedhæftet)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2020 til godkendelse (vedhæftet)
 4. indkomne forslag (se nedenfor om frist)
 5. Diskussion af chikaner og de to forsøg med (forskelligt udformede) bump i Ingeborg Klit og Strandklitten
 6. Diskussion af forhold vedr. kloakering og genetablering af vej i Fyrreklitten
 7. Hjørring Kommunes planer vedr. renovation i sommerhusområder
 8. Redegørelse for det fremtidige arbejde, herunder hjemmeside og skilte, jf. beretningen
 9. Budget for 2021 og 2022 (vedlagt regnskabet for 2020)
 10. Valg af
 11. 3 medlemmer til bestyrelsen
 12. 1 suppleant

Se nedenfor

 1. Valg af revisor (se nedenfor)
 2. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Til punkt 3, 4 og 9: Der er vedhæftet bilag.

Til punkt 10: Efter tur afgår Per Dahl (Ingeborg Klit 23, bestyrelsesmedlem siden 2011, formand siden 2012), Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23, bestyrelsesmedlem siden 2017) og Willy Bjerregaard (Rævestien 6, bestyrelsesmedlem siden 2013, kasserer). De er alle villige til genvalg.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer: Vagn Hansen og Frederik Voetmann Nielsen er ikke på valg.

Andensuppleant Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er på valg og er villig til genvalg.

Til punkt 11: Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af Leif Schlütter (Fyrreklitten 25).

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt pr. brev eller e-mail (Bergmansvej 7, 8920 Randers NV / litpd@cc.au.dk). Forslag skal if. vedtægterne være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslag, der fremkommer inden fredag den 19.6.2021 vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 15.8.2021.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12. Der serveres som sædvanlig brød med pølse og ost, ledsaget af kaffe, the og akvavit.

Af hensyn til risikoen for smittespredning af corona henstiller bestyrelsen, at der kun møder 1 deltager pr. parcel.

På generalforsamlingen vil der være mulighed for at købe eksemplarer af jubilæumshæftet fra 2018, der fortæller om grundejerforeningens og områdets historie (pris 50 kr. pr. kontant eller mobilpay). Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan hæftet erhverves ved henvendelse til formanden.

Venlig hilsen

Per Dahl, formand

8.6.2021

 

Beretning pr. 2.6.2021

 

Grundejerforeningen 126, Tornby. Bestyrelsens beretning nr. 53, sommer 2021

 1. Bestyrelsens arbejde

I forlængelse af den udskudte generalforsamling i september 2020 konstituerede bestyrelsen sig med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer, Vagn Hansen som sekretær og Benn Erik Grav og Frederik Voetmann Nielsen som menige medlemmer. Bestyrelsens møder har været noget besværliggjort af corona-restriktioner og helt overvejende været afholdt som videomøder (Teams). I årets løb er foreningens arkiv blevet gennemgået og reduceret, så det nu foreligger samlet i fire store ringbind med instruktive indholdsfortegnelser.

 1. Økonomi

Foreningens økonomi er i god gænge, bl.a. som flg. af den kontingent-forhøjelse til 800 kr. årligt, der blev vedtaget i 2020. Der er i løbet af 2021 forudset en del større udgifter til bl.a. bump (chikaner), ny hjemmeside, istandsættelse af skilte og nye skilte.

I øvrigt henvises til kassererens regnskab og beretning, inkl. flerårigt budget, på generalforsamlingen.

 1. Medlemmer

Der har i årets løb (og især i den forløbne del af 2021) været udbudt og handlet en del huse. Medlemsfortegnelsen er løbende blevet ajourført, men en del glemmer at meddele ejerskifte. Ved sammenligning med den ejerliste, som Hjørring Kommune meddeler foreningen i forbindelse med opkrævning af kontingent, kan vi registrere mange afvigelser fra de oplysninger, foreningen ligger inde med. Det gælder ikke mindst medlemmer, der har skiftet telefonnummer og hjemadresse. I forbindelse med den kommende nye hjemmeside vil vi derfor bede ejerne om at kontrollere deres oplysninger. Det vil ske i et brev, der omdeles til alle sommerhuse. Hvis man har problemer med at lægge nye eller ændrede oplysninger ind, kan man altid hente hjælp hos formanden eller sekretæren.

 1. Veje og stier

Vejene har været vedligeholdt. Der ligger fortsat depoter af stabilgrus ved vejgaflerne til grundejernes selvbetjening.

Den sydlige badesti er netop blevet rettet af, så der skulle være mindre risiko for at snuble eller falde af stien.

Trapperne fra klitterne til stranden har været taget op for vinteren og igen lagt ud. På grund af sandflugt må den sydlige trappe rettes til en ekstra gang. Hjælp gerne med til at holde trapperne fri for sandflugt.

Klitsyn har igen i 2021 været aflyst under henvisning til corona-restriktioner.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med entreprenør Henrik Nielsen (veje og trapper) og Steen Jørgensen (klipning af stier).

 1. Chikaner og bump

De langtudtrukne godkendelser er omsider på plads. De opstillede chikaner i Strandklitten og Ingeborg Klit blev diskuteret på generalforsamlingen i 2020. Den fremherskende opfattelse var, at de var ok, men slet ikke effektive nok. Der blev derfor besluttet forsøgsopstilling af to typer bump, dels et præfabrikeret anlæg med fliser, plastpullerter og gummi-bump (i Ingeborg Klit), dels et anlæg ved vores entreprenør med pullerter af træ og en jordvold af stabilgrus (i Strandklitten). På generalforsamlingen bliver der lejlighed til at vurdere de to typer og diskutere, hvad der efterfølgende skal sættes i værk.

 1. Skilte

De syv træskilte vedr. vejene har været afmonteret for at blive frisket op; de er genopsat. Stolperne er kortet ned og (næsten) skjult bag skiltene. Det er vurderingen, at en højde på 60 cm (som foreslået sidste år) er for lav og vil betyde, at skiltene hurtigt bliver dækket af bevoksning. Et par af skiltene er medtaget af råd og har måttet beskæres, så foreningen må forvente en (forholdsvis dyr) udskiftning om nogle år.

I forbindelse med opsætningen af bump og chikaner har der længe været planlagt en ændring af skilteskoven på Ingeborgvej. Den realiseres i løbet af sommeren; der fremlægges et forslag på generalforsamlingen.

 1. Kloakering m.v. i Fyrreklitten

Den hidtil gennemførte kloakering (frem til nr. 19) var aftalt videreført mellem påske og pinse 2021. Hjørring Vandselskabs plan ville medføre etablering af en overjordisk pumpestation med en højde og diameter på ca. 1 m + tilhørende elskab på vendepladsen mellem nr. 26 og 28.

Efter en del møder og udveksling med de berørte grundejere formulerede Grundejerforeningen 9.3.21 en henvendelse til Hjørring Kommune, gjorde indsigelse og foreslog en underjordisk pumpestation. Lokalplanen indeholder ingen klare og tydelige bestemmelser om placering og udformning af tekniske anlæg, men det er foreningens opfattelse, at tekniske anlæg burde falde ind under lokalplanens bestemmelser for øvrig bebyggelse.

Kommunen afviste 16.3.21, at et teknisk anlæg som en pumpestation er omfattet af byggeloven og lokalplanens bestemmelser, og mente, at evt. gener ikke ville være nævneværdige.

Bestyrelsen har vurderet, at det ikke har nogen rimelig udsigt at gå videre med sagen. Samtidig har bestyrelsen godkendt en placering på vendepladsen, fordi man her undgår en placering på privat grund gennem aftale eller ekspropriation. Bestyrelsen besluttede også at søge dialog med Vandselskabet for at opnå en så god afskærmning af pumpestationen som muligt. En kreds af medlemmer har herefter forsøgt at gå videre med sagen.

Det har siden vist sig, at Vandselskabet ikke har tilstrækkeligt styr på den videre gennemførelse af kloakeringen fra nr. 19 og frem til enden af vejen. En plan er ikke meldt ud, heller ikke vedr. afskærmning af pumpestationen. Det forlyder, at færdiggørelsen af arbejdet nu er udskudt til august måned. Vandselskabets kommunikation til Grundejerforeningen og de berørte parceller om forløbet har været kritisabelt dårlig.

Samtidig har det i foråret 2021 vist sig, at Vandselskabets genetablering af det kloakerede stykke vej ikke har været udført godt nok. Funderingen er for ringe, og vejen er blevet alt for blød, så bilerne synker i, og flere dæksler ligger for højt. Det har givet problemer i forbindelse med bl.a. byggeri på to parceller, så der privat har måttet fyldes efter med mere stabilt materiale og udlægges køreplader.

Grundejerforeningen har 23.5.21 klaget til Vandselskabet over vejens tilstand og over den dårlige kommunikation, men har i skrivende stund endnu ikke modtaget noget svar.

 1. Hjemmeside

Den påtænkte omlægning af hjemmesiden er nu i gang i samarbejde med firmaet Ballum IT. Vi håber, at omlægningen kan være på plads inden generalforsamlingen, men da det er et ældre system, vi skal have overført, er der en del filer m.v., der må overføres manuelt – og dermed vil give ekstra udgifter på 4-5.000 kr i tillæg til den oprindelige ramme på ca. 6.000 kr. Vi undersøger for øjeblikket, om vi kan reducere overførslen ved selv at gennemgå de lagrede filer og frasortere dem, der ikke længere er relevante og/eller foreligger på print i arkivet. Der vil blive givet en redegørelse på generalforsamlingen.

 1. Renovation

Om Hjørring Kommunes planlagte omlægning af renovationen er der netop blevet indkaldt til en videokonference 11.6., som grundejerforeningen har tilmeldt sig. Her forudses en redegørelse for de forsøg, der er gennemført i Harerenden (Lønstrup) og Tversted.  Redgørelsen vil blive fulgt op på generalforsamlingen.

 

10. Vandproblemer

Trods flere forsøg er det ikke lykkedes, at få arrangeret et møde med Marvin Meyer (Hjørring Kommune).

Ordningen af grundejerforeningens arkiv åbenbarede et notat fra 1995 (efter et par meget våde vintre); her var problemerne med overfladevand lokaliseret til Rævestien ind mod Gindrupvej og til området ved vejgaflerne Ingeborgvej/Fyrreklitten og Ingeborg Klit/Strandklitten. Det var dengang vurderingen, at området ved Rævestien kunne drænes ved en grøft ud til grøften langs hovedvejen, mens området ved vejgaflerne (if. et udateret forslag (fra 1996?)) kunne drænes ved en ca. 400 m lang drænledning, ført fra et sted nord for Ingeborg Klit 2, under vejen og ind mellem Fyrreklitten 2 og 4 og derfra over til grøften i skellet mod Klitageren syd for vores område. En sådan drænledning blev dengang vurderet at kunne afvande ca. 10 m til hver side, og prisen anslået til 25.-30.000 kr.

Det blev i øvrigt fastslået, at diverse problemer med vandafledning var den enkelte grundejers problem, og at evt. projekter skal godkendes af kommunen.

 1. Løbende og fremtidigt arbejde

Som det er fremgået, er flere projekter under udførelse. De vil blive fulgt til dørs i det kommende år. Opstilling af stativer med branddaskere er endnu ikke blevet realiseret, men planlægges gennemført sammen med revision af skiltningen.

 1. Henstillinger

Bestyrelsen henstiller til grundejerne:

 • At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og bump belastes mindst muligt, og de tilgrænsende parceller skånes for støv.
 • At bevoksninger langs veje og stier beskæres og klippes, ikke mindst af hensyn til færdslen til fods og på cykel. Betænk om bevoksningen på din parcel evt. kan genere udsynet for andre. Hjælp gerne til med at holde pullerter og de renoverede træskilte fri af høj bevoksning.
 • At hjælpe til med at holde trapperne ned over klitterne til stranden fri for sandflugt.