Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2018

Referat af generalforsamlingen for grundejerforeningen 126 Tornby   7/7/2018

 

0) Antal fremmødte:

61 deltagere inkl. ledsagere.

1)   Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg. Forsamlingen var enige; Rolf Nordsborg blev valgt. Rolf konstaterede indkaldelsen for rettidig og lovlig i forhold til foreningens vedtægter.

2)   Foreningens medlemmer blev præsenteret for hinanden.

Foreningens medlemmer blev præsenteret for hinanden.

3)   Bestyrelsens beretning v. formand Per Dahl

Beretningen er udsendt på forhånd og findes som bilag. Øvrige kommentarer:

Økonomien går godt, og derfor agter vi at fastholde kontingentet, idet vi har en formue på over 100.000 kr.

Der har været handlet en del huse i løbet af året, og i den forbindelse er de nye ejere oprettet i vores medlemsregister. Husk venligst at holde oplysningerne opdateret, så ejere kan kontaktes ifm. rørbrud og indbrud mv.

Rebstigetrapperne vurderes ikke at kunne udstyres med stolper til at holde reb i håndhøjde.

Kirsten Pedersen, Strandklitten 4: I gamle dage kunne stolper godt holde, så det må godt kunne lade sig gøre.

Formand: Naturstyrelsen er imod synlige stolper, og det komplicerer at lave dem holdbare nok. Der er meget bureaukrati forbundet med tilladelser.

Ingeborg klit 27: Kan man ikke bare bore hul i en flise og trække rebet igennem, så de ældre personer, der måtte have brug for det, kan trække sig op med rebet.

Formanden: Jo, der burde allerede være et reb – det følger vi op på i tilfælde af, at det er sandet til.

Vejene har haft det godt i årets løb, men der er løbende vedligehold. Venligst tilbagemeld til bestyrelsen, hvis der opstår problemer – og gerne i god tid så det kan planlægges med øvrige opgaver.

Strandklitten 12: Hvad med chikaner?

Formanden: Vi har jo vedtaget dem sidste år, men det er mere teknisk indviklet end forventet, men bestyrelses-medlem Benn-Erik har arbejdet på det og indsendt ansøgning, som skal behandles hos kommunen og politiet. Vi håber på en tilbagemelding efter sommerferien, hvorefter vi kan påbegynde arbejdet til august-september.

Chikanerne vil medføre ændret skiltning, og det håndterer vi, når chikanerne opføres. Beretningen blev godkendt.

4. Gennemgang af regnskab til godkendelse kasserer Willy Bjerregård

Dirigenten foreslår, at punkterne 4 og 7 behandles sammenhængende i forbindelse med gennemgangen af regnskabet. Forsamlingen er enige.

I forhold til regnskab:

Regnskabet er udsendt og findes som bilag.

Vi har brugt færre penge end budgetteret, hvilket primært skyldes, at planlagte skilte endnu ikke er opsat.

Regnskabet blev godkendt.

7) Budget:

Fartdæmpere og skilte er budgetteret for 2018, men generalforsamling og hæftet er blevet dyrere end forventet. Hæftet alene koster ca. 25.000 kr. og ender i alt i 19.000 kr. efter annoncebidrag.

Strandklitten 31: Kunne man have en kolonne med regnskabet fra sidste år med i budgettet, så man lettere kan sammenligne ?

Kasserer: – Jo, det gør vi.

Susanne, Strandklitten 13: Er der ikke reserveret penge til hæftet? Kasserer: Nej, det er ikke afsat i tidligere budgetter.

Budgettet er godkendt.

5)   Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

6)   Fremtidigt arbejde v. formand Per Dahl

  1. Der har været knas med vores IT, og vores system er ved at være forældet. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for et nyt
  2. stierne foreslår bestyrelsen, at vi får en entreprenør til at klippe vegetationen langs vejene, da de enkelte ejere kun gør det i ringe omfang.

Susanne, Strandklitten 13: Det er en god ide, for på min grund ligger vejen 4 meter fra min grund, og derfor er jeg i tvivl om, hvad det er, jeg skal vedligeholde.

Formanden: Ja, det kan være svært.

Klipningen blev vedtaget.

  1. Vores arkiv fra tidligere tider fylder en Vi vil gerne rydde op i arkivet for at spare plads, evt. ved at indlevere til lokalhistorisk arkiv, med generalforsamlingens opbakning.

Forslaget er godkendt.

  1. Bestyrelsen vil gerne henstille til:
  • at man kører pænt og ordenligt, så vejene skånes.
  • at man oplyser eventuelle lejere om adgangsforhold til husene, så lejerne ikke kører forvildede rundt i området. I den anledning uddeles laminerede kort, som kan vises til lejere og fremsendes til

Søndre fyrreklit 10, Svare: Er der indtænkt GDPR (General Data Protection Regulation – også kendt som Persondataforordningen) i ny eller eksisterende hjemmeside?

Bestyrelsen: Vi søger så vidt muligt at indtænke det i den nye hjemmeside og modtager gerne hjælp med GDPR-arbejde.

Kirsten Pedersen, Strandklitten 4: Jeg synes, vi skal bremse opsætningen af nye flagstænger, da der fortsat opsættes nye.

Formanden: Det ligger allerede i vedtægterne og i delvist omfang i lokalplanen. De flagstænger der er opsat før 2003 er lovlige. Nye flagstænger kan påtales af bestyrelsen, men det forudsætter, at vi modtager tilbagemeldinger fra medlemmerne.

Nordre strandklit 8: Vi har en ny flagstang, og det må vi godt ifølge lokalplanen. Hvis man følger den. har man et ensartet regelsæt. Jeg retter mig efter lokalplanen og ikke forældede vedtægter.

Formanden: Vi kontrollerer juraen. (Efter mødet har bestyrelsen afklaret, at foreningen kan have vedtægter, som de gældende, der er strammere end lokalplanen.)

Benn Erik Grav: Man må godt i flg. Lokalplanen af 2003, men vedtægterne siger at man ikke må. Vi afklarer juraen nærmere.

Formanden: Grundejerforeningen har ikke nogen magt; vi kan kun henstille.

Standklitten 13: Jeg vil gerne opfordre til, at beboerne på Ingeborg klit bruger stierne, da de ofte går ind over vores grunde og henover klitterne. Venligst informer lejerne om, at de benytter stierne.

Formanden: Ja, som nævnt bedes ejere oplyse lejere om de lokale forhold, herunder færdsel på stierne. Konflikter kan afklares hvor den enkelte grundejer kan anlægge en sag mod en indtrængende. Det er ikke direkte et anliggende for foreningen.

Redegørelsen er afsluttet.

 

8)   Fastsættelse af kontingent

Fastholdelse er godkendt.

9)   Valg af bestyrelse.

Niels Thrane og Birthe Nielsen er på valg. Begge genopstiller. Der er ikke andre forslag. Begge er genvalgt.

Valg af suppleant: Lige nu er det Steen Pedersen som genopstiller. Der er ikke andre forslag. Steen er genvalgt.

10)   Valg af revisor

Nuværende revisor Ove Kaarsbo har sat sit hus til salg, men er villig til at lade sig genvælge. Bo Terp er suppleant og har indvilliget i at indtræde som revisor, i fald Oves hus sælges.

Ove er genvalgt. Bo Terp er genvalgt.

11)   Honorar til bestyrelsen.

Det nuværende vederlag fastholdes.

12)   Eventuelt

Steen Svare, Søndre fyrreklit 10: Der er en grund, hvor man kan grave græstørv, hvor er det?

Formanden: I gammel tid har der været lergrave til mergling. Det sted lå ca. nord for Kragehus, dvs. Ingeborg klit 24. På kortet fra 30’erne kan man se det. Tørv skæres ikke længere.

Steen Svare: Jeg har også set, at man ikke må have højtvoksende fyrretræer på sin grund.

Formanden: Hyben er klassificeret som invasiv, ligesom bjergfyr er det. Derfor skal de fjernes. Man har en forpligtelse til at holde sin bevoksning trimmet, så det ikke forhindrer udsigten fra bagvedliggende grunde. Men grundejerforeningen kan kun vejlede og påtale.

Steen Svare: Ja, det kan vel klares mellem grundejerne.

Mads Peter Villadsen: Ingeborgvej 9: Bestyrelsen gør et godt arbejde, og det synes jeg, de skal have en hånd for. Forsamlingen klapper.

13)   Afslutning ved formanden.

Formanden: Tak til Rolf og bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi har det arbejdsomt og muntert.

Herefter kan ejerne få udleveret et eksemplar af beretningen om områdets historie, og så begynder frokosten kl 12.

Næste år er generalforsamlingen den 6/7/2019. Tak for nu.

 

14)   Efterfølgende bemærkninger fra bestyrelsen

Vær meget opmærksom på brandfaren i den tørre sommer: Tjek om den udleverede branddasker er i orden og inden for rækkevidde. Smør den gerne med fedt eller rustfjerner. Det kan anbefales også at

have en vandslange og en skumslukker i huset. I stedet for uddeling til alle af nye branddaskere overvejer bestyrelsen opstilling af et stativ med nogle branddaskere ved de to vejgafler, sådan som det kan ses på Gindrupvej.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer og Niels Thrane som sekretær

Referent: Niels Thrane