Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2020

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby afholdes

Lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

I henhold til tidligere meddelelse af 30.4.20 har bestyrelsen besluttet at udskyde afholdelse af den 52. generalforsamling til lørdag 12.9.2020. Efter udsendelse af meddelelsen fremkom der ingen indsigelser, mens en række henvendelser bekræftede, at det var en fornuftig beslutning.

Dagsorden, jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Vivi Nørgaard (Ingeborg Klit 17A)

 1. Medlemmernes præsentationsrunde (ikke vedtægtsbestemt)
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (vedhæftet)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2019 til godkendelse (vedhæftet)
 4. indkomne forslag
 5. Diskussion af forhold vedr. kloakering
 6. Diskussion af forhold vedr. overfladevand
 7. Redegørelse for det fremtidige arbejde, jf. beretningen
 8. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet for 2019)
 9. Fastsættelse af kontingent for 2021 og 2022 (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. foreslås forhøjet til 800 kr., jf. beretningen

 1. Valg af
 2. 2 medlemmer til bestyrelsen
 3. 1 suppleant

Se nedenfor

 1. Valg af revisor
 2. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Til punkt 3, 4, og 9 er vedlagt bilag.

Til punkt 11 og 12 (valg):

Efter tur afgår Birthe Nielsen (Sdr. Fyrklit 9, bestyrelsesmedlem siden 2005) og Niels Thrane (Sdr. Fyrklit 2, bestyrelsesmedlem (sekretær) siden 2014). De genopstiller begge.

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer: Per Dahl, Willy Bjerregaard og Benn Erik Grav er ikke på valg.

Førstesuppleant Steen Petersen (Fyrreklitten 22) er på valg og genopstiller.

Andensuppleant Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er ikke på valg.

Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af Leif Schlüter (Fyrreklitten 25).

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller pr. e-mail) og skal if. vedtægterne være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslag, der fremkommer inden fredag den 28.8. 2020 vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet i bestyrelsen og på general-forsamlingen.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV / Ingeborg Klit 23; litpd@cc.au.dk; mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 1.10. 2020. Medlemmer kan få referatet tilsendt pr. post ved henvendelse til formanden. (Det plejer der ikke længere at være nogen, der ønsker!)

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12. Der serveres som sædvanlig brød med pølse og ost, ledsaget af kaffe, the og akvavit.

Venlig hilsen

Per Dahl, formand

8.6. 2020