Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Indkaldelse til generalforsamling den 1. juli 2023

10. juni 2023

Grundejerforeningen 126 Tornby

Hermed indkaldes til den 55. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

Lørdag den 1. juli 2023 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

Dagsorden, jf. vedtægternes kap. 8 om generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne senest en måned før generalforsamlingen; dog vil forslag, der fremkommer inden fredag den 23.6.2023, i lighed med tidligere praksis og så vidt det er muligt, blive behandlet i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Bemærk at der i lighed med sidste år – efter afslutningen af generalforsamlingen kl. ca. 12 – er mulighed for at deltage i en frokost (buffet) på Restaurant Munch. Prisen er 175 kr. + drikkevarer; der afregnes på stedet.

Da der sidste år var en kende utilfredshed med, at det traditionsrige traktement med rullepølse, ost og akvavit under selve mødet ikke var taget i agt, vil det blive genoptaget. Hvis man ønsker det, kan man så gemme sin akvavit til buffet’en.

Deltagelse i buffet’en kræver forhåndstilmelding senest søndag den 25. juni kl. 12 til Per Dahl, litpd@cc.au.dk eller pr. sms til 29903275. Oplys om der deltager 1 eller 2 personer fra parcellen. Tilmeldingen er bindende.

Bemærk dagsordenens punkt 12 med forslag om kontingentforhøjelse

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag oplyses på mødet.
2) Præsentationsrunde (uden for vedtægternes dagsorden)
3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (bilag)
Beretningen suppleres mundtligt på mødet.
4) Revideret regnskab for 2022 til godkendelse (bilag)
5) Anlæg til affaldssortering
6) Bump: Etablerede anlæg og evt. udbygning
7) Problemer med høj grundvandsstand; evt. dræning
8) Evt. digital generalforsamling
9) Evt. aftale vedr. snerydning
10) Indkomne forslag: Ole Møgelmose foreslår nedsættelse af et vejudvalg
11) Redegørelse for fremtidigt arbejde (jf. beretningen pkt. 6)
12) Budget for 2023 og 2024 (indeholdt i regnskab for 2022, jf. pkt. 4)
For at sikre tilstrækkelig likviditet og opbygning af en økonomisk buffer foreslår bestyrelsen, at                  kontingentet for 2024 forhøjes til 2.000 kr. årligt. Forhøjelsen vil være midlertidig, så kontingentet i          2025 forventes at kunne nedsættes til ca. 1.000 kr. årligt
13) Evt.
14) Valg
a) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23) genopstiller. Willy Bjerregaard (kasserer) og Per Dahl (formand)             genopstiller ikke.
De to øvrige medlemmer af bestyrelsen (Vagn Hansen og Frederik Voetmann Nielsen) er ikke på valg.

Kandidater kan melde sig til formanden inden mødet eller på selve mødet.
Ifølge vedtægterne (kap. 6.1) skal alle veje så vidt muligt være repræsenteret i bestyrelsen; det bemærkes, at de to afgående bestyrelsesmedlemmer kommer fra den nordlige del af området, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt, at der opstilles kandidater fra Ingeborg Klit, Rævestien, Strandklitten og Ndr. Strandklit.

b) Valg af suppleant
Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er på valg og genopstiller.
(Steen Petersen er ikke på valg)

c) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Schlütter (Fyrreklitten 25) og som suppleant Knud Mørk Jensen           (Ingeborg Klit 6)

15) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
Der foreslås uændret vederlag

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 19. august 2023.

Der er fortsat mulighed for ved mødet at købe eksemplarer af Grundejerforeningens 50-års-jubilæumshæfte fra 2018 (pris 50 kr. kontant eller mobilepay). Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan hæftet erhverves ved henvendelse til den nuværende sekretær Vagn Hansen.

Venlig hilsen, Per Dahl (fmd.)