Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2019

Referat af 51. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

Lørdag den 6. juli 2019 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling.

Åbning v/ formand Per Dahl

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog ved åbningen af generalforsamlingen Vivi Nørgaard (Ingeborg Klit 17A) som dirigent. Forslaget blev godkendt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Medlemmernes præsentationsrunde (ikke vedtægtsbestemt)

De 42 fremmødte præsenterede sig.

 1. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (vedhæftet indkaldelsen)

Formanden gennemgik og kommenterede bestyrelsens årsberetning; der kunne undervejs kommenteres og stilles spørgsmål. Der suppleres i referatet med senere indhentede oplysninger.

Om spildevandskloakering:

Det fremgår af seneste BBR-meddelelse, at kommunen kan stille krav om kloakering ved ejerskifte (inkl. generationsskifte); er den pågældende vej ikke kloakeret, frafaldes kravet evt., men vil bero på kommunens konkrete vurdering, som man derfor bør indhente ved ejerskifte. I Fyrreklitten planlægges aktuelt ny kloakering; efter forhandling med vandselskabet gennemføres arbejdet først efter 1. oktober 2019. Nogle sommerhusejere har allerede betalt kloakbidrag, der kan modregnes ved evt. tilslutning. Som det fremgik af kommunens kloakeringsplan for sommerhusområder, ventes alle områder kloakeret inden 2040, med Tornbyområdet som det sidste i rækken.

Om renovation:

Grundejerforeningen (ved Willy Bjerregaard) deltog i et stormøde med kommunen 16.8.; det blev her aftalt, at der holdes besigtigelse og møde med kommunens folk om vores område, bl.a. med henblik på etablering af en mix-løsning; den skal have bred opbakning blandt brugerne (min. 30-35 brugere). Nedgravning af fællescontainere betales af kommunen. Huse, der udlejes, skal have en beholder på min. 240 liter. Det blev desuden oplyst, at sommerhusområderne må forvente, at der på to-årigt sigt ikke bliver hentet affald i yderste klitrække, hvis ikke adgangskravene (de samme som for villaområder) er opfyldt. Kommunens ny-ordning forventes sat i værk i 2021, men i en løbende proces. I forbindelse med en evt. mix-løsning med fællescontainere til papir og glas m.v. først for på Ingeborgvej vil grundejerforeningen afklare grund- og skelforholdene, idet der her foreligger særlige forhold.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Gennemgang af revideret regnskab for 2018 til godkendelse (vedhæftet indkaldelsen)

Kasserer Willy Bjerregaard gennemgik regnskabet for 2018, der blev godkendt.

 1. Evt. indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Chikaner

Benn Erik Grav gjorde rede for de foreliggende og nu godkendte planer. Chikanerne etableres som beskrevet og godkendt af politiet. Der søges etableret en ekstra chikane på Ingeborgvej. Projektet søges gennemført snarest muligt. Evt. ændring af skiltningen undersøges nærmere, da den anbefalede max.-hastighed ikke må være lavere end 30 km/t.

 1. Diskussion af notat vedr. persondata (vedhæftet indkaldelsen)

Det fremlagte forslag blev godkendt, og dokumentet vil blive lagt op på hjemmesiden, når den som planlagt revideres i løbet af efteråret. Som beskrevet i dokumentet slettes oplysninger om tidligere ejer ved ejerskifte.

 1. Redegørelse for det fremtidige arbejde, jf. beretningen

Der skal evt. lægges halm på stierne, da Kystdirektoratet ikke har penge. Bestyrelsen vurderer løbende om det bliver aktuelt.

Badestien i forlængelse af Fyrreklit ønskes bedre vedligeholdt (klippet).

Tidligere planlagt skiltning søges gennemført, jf. også pkt. 6

Der var tilslutning til opstilling af stativ med branddaskere ved Ingeborgvej/Ingeborgklit. De, der har en branddasker i overskud, kan evt. donere den til projektet ved at aflevere den på Ingeborg Klit 23.

 1. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet for 2018)

Budgettet blev godkendt; bestyrelsen vedtog efterfølgende en forbedret opstilling, der giver mulighed for sammenligning over flere år

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019 og 2020 (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. foreslås fastholdt, jf. beretningen. Forslaget blev godkendt. Hertil knyttede bestyrelsen den overvejelse, at det i årene derefter kan blive nødvendigt med en mindre forhøjelse.

 1. Valg af
 2. a) 3 medlemmer til bestyrelsen

Willy Bjerregaard (kasserer, Rævestien 6), Per Dahl (formand, Ingeborg Klit 23) og Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23) blev alle genvalgt for en periode på 2 år.

 1. b) 1 suppleant

Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) blev genvalgt.

 1. Valg af revisor

Såvel nuværende revisor Ove Kaarsbo som revisorsuppleant Bo Terp fratræder, da de har sat deres huse til salg. Formanden takkede Ove Kaarsbo for flere års omhyggeligt arbejde; da han ikke selv var til stede, kvitterer foreningen efterfølgende med en flaske.

Som ny revisor blev Leif Schlütter (Fyrreklitten 25) valgt. Ingen suppleant valgt.

 1. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Det foreslåede uændrede vederlag blev vedtaget.

 1. Eventuelt

Der blev spurgt, om det er muligt at placere større larmende arbejder uden for sommerferien.

Det var forsamlingens og bestyrelsens opfattelse, at det ikke lader sig gøre.

I Ingeborg Klit nr. 19 er der bygget en trappe op ad klitten og etableret en platform på toppen. Bestyrelsen beder Hjørring Kommune om at se på sagen, da den henhører under lokalplanen.

I forlængelse af en diskussion på mødet i 2018 om flagstænger kan det oplyses, at lokalplanen tillader etablering af flagstang på max 6 meter, mens foreningens vedtægter (der her er strammere) ikke tillader flagstænger.

Der blev spurgt om grundejerforeningen kan gøre noget ved invasive hybenroser. Kommunen har en pulje, man kan søge, gerne gruppevis, men det er den enkelte grundejer, som må træffe beslutning om  bekæmpelse af hyben.

Næste generalforsamling: Lørdag 7. Juli 2020.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som hidtil, dvs. med Per Dahl som formand, Willy Bjerregaard som kasserer og Niels Thrane som sekretær.

Referenter: Benn Erik Grav og Per Dahl