Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2016

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126

48. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 afholdes lørdag den 2. juli 2016 kl. 10.00 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg

 1. Medlemmernes præsentationsrunde
 2. Bestyrelsens beretning vedr. det forløbne år (vedlagt)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2015 til godkendelse (vedlagt som excelark med to faner og som pdf)
 4. Indkomne forslag

Forslag fra Kaj Eriksen vedr. skiltning, jf. beretning

 1. Redegørelse for det fremtidige arbejde, herunder høring om interesse for evt. opstilling af hjertestarter
 2. Budget for det kommende år (vedlagt regnskab for 2015)
 3. Fastsættelse af kontingent (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt, jf. beretningen

 1. Valg af
  1. 2 medlemmer til bestyrelsen
  2. 1 suppleant
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Traditionen tro serveres der kaffe/the, rullepølse- og ostemad samt gammeldansk. Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12.

Umiddelbart efter afslutningen af generalforsamlingen forventes politiassistent Lars Kvejborg Jensen at give en orientering om vinterens mange indbrud, politiets håndtering af sagerne og lidt råd og vejledning. Hvis Lars Kvejborg Jensen (der har ferie og et andet arrangement samme dag) ikke når frem til mødet, videregiver formanden de foreliggende oplysninger.

Til punkt 3, 4 og 7 er vedlagt bilag.

Til punkt 9:

Efter tur afgår Niels Thrane (sekretær) og Birthe Nielsen. De genopstiller begge. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Efter tur afgår suppleant Jørgen B. Olesen; han genopstiller ikke. Bestyrelsen har p.t. ikke noget forslag til ny suppleant, så posten står åben.

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer (Willy Bjerregaard, Per Dahl og Hans Schierbeck) er ikke på valg, heller ikke suppleant Benn Erik Grav.

Til punkt 10: Som revisor foreslås genvalg af Ove Kaarsbo og som revisorsuppleant genvalg af Bo Terp.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt  (pr. brev eller mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest fredag den 3. juni 2016. Forslag, der fremkommer inden fredag den 24. juni, vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV / Ingeborg Klit 23, litpd@cc.au.dk, mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. e-mail og lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 15.8.2016. Medlemmerne kan få referatet tilsendt som ’almindeligt’ brev ved aflevering/fremsendelse af en frankeret svarkuvert til formanden.

Præsentationer vedr. forslag til genvalg:

Bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Nielsen, Sdr. Fyrreklit 9, medlem af bestyrelsen siden 2003

Niels Thrane, Sdr. Fyrreklit 2; medlem af bestyrelsen siden 2014

Revisor og revisorsuppleant:

Ove Kaarsbo, Ingeborghusvej 4; revisor siden 2013

Bo Terp, Strandklitten 27; revisorsuppleant siden 2015; 2007-2014 medlem af bestyrelsen.

 

Venlig hilsen

Per Dahl, formand

30.5. 2016

 

Beretning pr. 30.5.2016

Bestyrelsens beretning nr. 48, sommer 2016

 1. Økonomi

2015 har budt på færre udgifter end budgetteret, så foreningens formue er blevet øget. 2016 forventes dog at medføre flere udgifter end sædvanligt, jf. denne beretning og redegørelsen på generalforsamlingen for det fremtidige arbejde og jf. kassererens beretning; samtidig vil det fremtidige renteafkast være yderst beskedent. Formuen forventes derfor at blive reduceret i de kommende år. Men da formuen er relativt stor, indstiller bestyrelsen, at kontingentet i 2016 (som vedtaget i 2015) og også i 2017 fastholdes på 400 kr. årligt. Hjørring Kommunes gebyr for opkrævningen forventes fortsat at være 40 kr.

I øvrigt henvises til kassererens beretning.

 1. Veje og stier

Den våde vinter har været hård ved vejene, og der har desuden været tung kørsel til nybyggeri i Søndre Fyrklit og Nordre Strandklit; Ingeborg Klit er vanskelig at vedligeholde, da den er ret smal, og hullerne på grund af bevoksning ofte ligger i skygge, så regnvandet bliver stående. Inden 1.7. vil vejene blive gået efter endnu en gang, og der vil blive udlagt bunker med knust granit til brug for medlemmerne.

Nedkørslen til de yderste huse for enden af Strandklitten er blevet sat i stand og et væld forsøgt ledt langs vejen, så den ikke skylles væk.

Badestien, der forbinder Ingeborg Klit og Strandklitten, er blevet forsynet med nogle ekstra trin, så stigningen mellem trinene bliver mindre.

De to rebstigetrapper ned over de yderste klitter er lagt ud igen.

Det yderste stykke af Nordre Strandklit er aftalt retableret af Hjørring Vandselskab efter afsluttet kloakering og byggeri.

Det undersøges p.t., om det er muligt at få lagt halm ud på det yderste stykke af stierne i klitterne for at undgå nedslidning og sandfygning.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte det velfungerende samarbejde med entreprenør Henrik Nielsen, Horne.

Pr. 1.5.2016 er arbejdet med at klippe stierne overgået fra Jens Rom til Steen Jørgensen (Tornby), der i forvejen har opsyn med en del af husene. Den indgåede aftale vil medføre en lidt højere udgift. Klipningen vil fremover også omfatte den sti, der forbinder Rævestien med Klitrenden/Gindrupvej. Den har hidtil været klippet af Kaj Eriksen, som bestyrelsen takker for denne frivillige indsats. Jens Rom, der selv har ønsket at ophøre med arbejdet, vil blive takket af bestyrelsen for en mangeårig og rigtig fin udførelse af arbejdet med stierne.

Et stykke af stien fra Rævestien til Klitrenden/Gindrupvej ligger lavt, og der står ofte vand ligesom på de tilstødende grunde, hvor der i foråret har været jordarbejde. Entreprenøren vurderer, at der p.t. ikke er meget at gøre ved det; på længere sigt kan en løsning bestå i at lægge et lag muld på, så den bliver løftet, men det må aftales nærmere med de tilstødende grundejere.

 1. Skiltning

Kaj Eriksen, Rævestien, har til bestyrelsen fremsendt forslag om øget skiltning og nummerering af alle veje af hensyn til evt. tilkald af hjælp. Bestyrelsen har vurderet forslaget som for omfattende og detaljeret, men fulgt Kaj Eriksens forslag om opsætning af skilte (svarende til badesti-skiltene), der viser vej fra Rævestien til Klitrenden/Gindrupvej og fra Fyrreklit til Krage Klit, dvs. til de tilgrænsende områder nord og syd for vores område, 126 Tornby. Med hensyn til nødopkald foreslås det, at man evt. downloader ’112app’, der ved opkald til 112 fortæller præcist, hvorfra der bliver ringet.

De nævnte skilte er i arbejde og forventes opsat i løbet af sommeren.

 1. Hjørring Kommune

En plan for kloakering af samtlige kommunens sommerhusområder har med frist 25.4. 2016 været i høring hos de grundejere, der endnu ikke er på kloaknettet. Tornby har tilsyneladende de færreste problemer og står derfor sidst i rækken og forventes først tvangskloakeret sidst i perioden, der strækker sig frem til 2040. Med vedtagelse af planen vil Hjørring Kommune få ret til at fremføre ledninger og etablere pumpestationer m.v., men den fremlagte plan rummer stort set ingen dokumentation for de evt. problemer, der begrunder en tvangskloakering. Ud fra en sympatisk holdning til det langsigtede perspektiv i forslaget om kloakering har Grundejerforeningen fremsendt svar på høringen med kritik af den manglende dokumentation og analyse af de lokale forhold.

Den årlige ejendomsoversigt fra kommunen viser en del ejerskift, heraf nogle interne. En del huse er sat til salg. Det henstilles som tidligere, at sælgere giver formanden besked om salg, jf. vedtægternes bestemmelse herom.

 1. Klitsyn 2016

Den 2.5. 2016 har Naturstyrelsen (ved forstfuldmægtig Christina Kjærby) afholdt klitsyn på Tornby strand. Fra bestyrelsen deltog Hans Schierbeck. Klitsynet gav ikke anledning til tiltag eller forslag. En diskussion vedr. vedligeholdelsen af den sydlige badesti har foranlediget en forespørgsel om udlægning af halm. Emnet tages op med Naturstyrelsen.

 1. Indbrud

Der har i vinterens løb været helt usædvanligt mange indbrud i Strandklitten, Ingeborg Klit og Fyrreklit. Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, er der truffet aftale med politiassistent Lars Kvejborg Jensen om en orientering. Skønt han har ferie, håber han at kunne være til stede umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor han vil give en oversigt over politiets arbejde med de begåede indbrud og give gode råd. Man kan selv hente inspiration om fx nabohjælp og mærkning på det kriminalpræventive råds hjemmeside: www.dkr.dk.

 1. Bredbånd og byggesager

Bredbånd Nord planlægger udlægning af fibernet i vores område. Der har været uddelt materiale til sommerhusene, og der afholdes møder hos Munch (Strandvejen 31) hver onsdag kl. 10-14 fra den 25.5. til den 29.6. Se nærmere på www.bredbaandnord.dk eller kontakt fiberkonsulent Rasmus Mogensen på 91 32 99 43 eller kundeservice 98 88 99 90.

Fra www.3byggetilbud.dk foreligger der tilbud om div. rådgivning i forbindelse med byggesager, herunder også om håndværkerfradrag. Interesserede kan se flere oplysninger på hjemmesiden.

 1. Henstillinger

Bestyrelsen henstiller fortsat til grundejerne:

 • At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og tilgrænsende parceller skånes mest muligt: Slip speederen!
 • At bevoksninger langs veje og stier beskæres og klippes af hensyn til færdsel med bare ben, på cykel og i bil. Det påhviler de enkelte grundejere at beskære og klippe – og det halter nogle steder. Man bedes ligeledes betænke, om bevoksningen inde på ens egen parcel evt. kan være til hinder for de tilstødende parcellers udsyn: Grib saksen!
 • At de bunker med vejfyld, der er udlagt ved de to første vejgafler og er til rådighed for grundejerne, anvendes til udfyldning af evt. huller i vejene: Fat skovlen!
 • At tjekke egne kontaktoplysninger på hjemmesiden, dvs. telefon- og e-mail-oplysninger. Af hensyn til udsendelse af materiale fra grundejerforeningen og i tilfælde af fx indbrud er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, så der nemt og hurtigt kan etableres kontakt.

 

På bestyrelsens vegne

Per Dahl, formand