Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126

 

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 afholdes lørdag den 4.7. 2015 kl. 10.00 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsentationsrunde
 3. Formandens beretning vedr. det forløbne år (vedlagt)
 4. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse (vedlagt)
 5. Indkomne forslag
 6. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 7. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet)
 8. Fastsættelse af kontingent (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt, jf. beretningen

 1. Valg af
 2. 3 medlemmer til bestyrelsen
 3. 1 suppleant
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
 5. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Traditionen tro serveres der kaffe/the, rullepølse- og ostemad samt gammeldansk. Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12.

Til punkt 3, 4 og 7 er vedlagt bilag.

Til punkt 9: Efter tur afgår Willy Bjerregaard (kasserer), Per Dahl (formand) og Hans Schierbeck. Alle tre genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Suppleant Benn Erik Grav er på valg; bestyrelsen foreslår genvalg.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant (Birthe Nielsen, Niels Thrane og Jørgen B. Olesen) er ikke på valg i 2014.

Til punkt 10: Som revisor foreslås genvalg af Ove Kaarsbo; som revisorsuppleant foreslås Bo Terp.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest fredag 5.6.2014. Forslag, der fremkommer inden fredag 26.6., vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV, litpd@dac.au.dk, mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 15.8.2015. Medlemmerne kan få et print tilsendt som almindeligt brev ved aflevering/fremsendelse af en frankeret svarkuvert til formanden.

Præsentationer vedr. forslag til genvalg:

Bestyrelsesmedlemmer:

Willy Bjerregaard, Rævestien 6; medlem af bestyrelsen 2013.

Per Dahl, Ingeborg Klit 23; medlem af bestyrelsen 2011, formand siden 2012.

Hans Schierbeck, Fyrreklitten 16; medlem af bestyrelsen 2013.

Suppleant:

Benn Erik Grav, Fyrreklitten 23; suppleant 2014.

Revisor og revisor suppleant:

Ove Kaarsbo, Ingeborghusvej 4; revisor siden 2013.

Bo Terp, Strandklitten 27; 2007-2014 medlem af bestyrelsen.

 

Venlig hilsen

Per Dahl, formand

12.6.2015

 

Beretning pr. 1.6. 2015

Formandens beretning nr. 47, sommer 2015

Økonomi

2014 har ikke budt på større udgifter end budgetteret.

Bestyrelsen indstiller, at kontingent i 2015 (som vedtaget i 2014) og også i 2016 fastholdes på 400 kr.; Hjørring Kommunes gebyr for opkrævningen er fortsat 40 kr. Mens 2014 og formentlig også 2015 vil vise overskud pga. engangsindtægter i form af renter, så ventes de efterfølgende år at byde på underskud på grund af bl.a. stærkt vigende renteindtægter og formentlig også svagt stigende udgifter. Ved at fastholde kontingentet nu, hvor der er små overskud, vil det forhåbentlig kunne fastholdes uændret over en længere årrække, da formuen skønnes at kunne reduceres lidt uden problemer.

Vedr. genanbringelse af hidtil bundne beløb på hhv. 50.000 og 70.000 kr. henvises til kassererens beretning på generalforsamlingen.

Veje og stier

De tiltag, der blev drøftet og vedtaget på generalforsamlingen i 2014, er sat i værk. Vejene er blevet vedligeholdt. Badestien mellem Ingeborg Klit og Strandklitten er blevet forsynet med trin og endnu en knækket pullert på Ingeborgvej fornyet. De to rebstigetrapper til stranden har været taget op for vinteren. Ved genudlægningen er der sket mindre justeringer.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med entreprenør Henrik Nielsen, Horne, og med Jens Rom vedr. klipning af stierne. Der er stor tilfredshed med arbejdet.

Hjørring Kommunes administration

Der har været få forhold på dagsordenen. De sprogligt reviderede vedtægter, der blev vedtaget af grundejerforeningen i 2014, er taget til efterretning af kommunen. Vedtægterne er lagt på hjemmesiden. En lamineret udgave af ordensreglerne blev i løbet af sommeren runddelt til alle huse sammen med et brev med opfordring til at tjekke e-mailadresse, evt. få den oprettet. Det har flere benyttet sig af.

Den årlige ejendomsoversigt fra kommunen viser få ejerskifter, næsten udelukkende interne. Adskillige huse er dog p.t. sat til salg. Det henstilles, at sælgere giver formanden besked om salg, jf. vedtægterne.

Hjørring Kommune ønsker – uden at forinden at have informeret grundejerforeningerne om det – ikke længere at foretage løbende rensning af stranden og at opstille affaldsstativer på stranden. Et større stativ til ’restaffald’ er i stedet for opstillet ved nedkørslen ved Munch. Begrundelsen er økonomiske besparelser. Der har været kontakt mellem grundejerforeningerne ved Tornby Strand og Tornby Turistforening med henblik på at opretholde det tidligere niveau. Efter uformel dialog med Hjørring Kommune bevares strandrensningen indtil videre. Viser det sig, at fraværet af affaldsstativer på stranden giver problemer, tager grundejerforeningerne problemet op med kommunen. Formændene for grundejerforeningerne har planlagt at mødes i løbet af juli måned for at drøfte situationen.

Klitsyn

Tornby Strand har ikke været omfattet af det årlige klitsyn i foråret 2015.

Henstillinger 

Bestyrelsen henstiller fortsat til medlemmerne:

 • At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og tilgrænsende parceller skånes mest muligt.
 • At bevoksninger langs veje og stier beskæres og klippes af hensyn til færdsel med bare ben og i bil. Det påhviler de enkelte grundejere, og det halter enkelte steder. Man bedes ligeledes betænke om bevoksningen inde på ens egen parcel evt. kan være til hinder for de tilstødende parcellers udsyn.
 • At de bunker med vejfyld, der er udlagt ved de to første vejgafler til medlemmernes disposition, anvendes til udfyldning af evt. huller i vejene: Hjælp til selvhjælp.