Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Vedtægter (oprindelige)

Redigeret juli 2008

VEDTÆGTER

Navn og adresse:

 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ”126”

Dens adresse er bopælen af den til enhver tid værende formand for grundejerforeningen

 1. Område

Grundejerforeningens område knytter sig til vejene:

Ingeborgvej – Ingeborgklit – Fyrreklitten – Sdr.Fyrreklit – Strandklitten – Nordre Strandklit – Rævestien, samt til de fredede arealer (fællesarealer):

Mat.nr. 126 e og 126 ht nærmest Vesterhavet.

Området er beliggende mellem hovedvej A14 og Krage Strand syd for Hirtshals.

 1. Formål
 1. At varetage medlemmernes interesser som grundejere og repræsentere foreningens medlemmer overfor kommunen og offentlige værker i fælles spørgsmål.
 2. At påse, at de forpligtigelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter og ordensreglementet samt tinglyste servitutter og deklarationer m.v. overholdes.
 3. At føre tilsyn med og i fornødent omfang sørge for renholdelse m.v. af fællesarealerne.
 4. At føre tilsyn med  og bekoste vedligeholdelsen af de i foreningen værende køreveje og badestier, der ejes af og er fælles for medlemmerne.

Grundejerforeningens bestyrelse skal, efter vedtagelse på lovlig indkaldt generalforsamling, være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklarationer vedrørende foreningens forpligtelser som pantstiftende for et af generalforsamlingen fastsat beløb.

 1.  Medlemmer

Ejere af ejendomme/grunde, som ligger langs foreningens veje eller i umiddelbar nærhed af disse, og som benytter vejnettet ved tilkørsel til deres ejendomme, har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen ”126”, hvilket pr. 01.07.1977 vil sige følgende matrikelnr.:

126 ac 126 ad 126 ae 126 af 126 ag 126 ah 126 ai 126 ak
126 al 126 am 126 an 126 ao 126 ap 126 at 126 fm 126 fn
126 fo 126 fp 126 fs 126 gn 126 hh 126 hz 126 hø 126 io
126 iq 126 ir 126 is 126 iu 126 iv 126 ix 126 iy 126 iz
126 iæ 126 iø 126 ka 126 kb 126 kc 126 kd 126 ke  
126 kf 126 kg 126 kh 126 ki 126 kk 126 kl 126 km 126 kn
126 ko 126 kp 126 kq 126 kr 126 ks 126 kt 126 ku 126 kv
126 kx 126 ky 126 kz 126 kæ 126 kø 126 la 126 lb 126 lc
126 ld 126 le 126 lf 126 lg 126 lh 126 li 126 lm 126 ln
126 lq 126 ls 126 lt 126 lu 126 lv 126 lx 126 ly 126 lz
126 læ 126 kø 126 ma 126 mb 126 mc 126 md 126 me 126 mf
126 mg 126 mh 126 mi 126 mk 126 ml 126 mm 126 mn 126 mo
126 mp 126 mq 126 mt 126 mv 126 mx 126 nc    

 

alle af Sdr Tornby  – og mat. nr:

3 k 3 l 3 m 3 n 3 r 3 s

 

alle af Nr. Tornby by.

Når et medlem afhænder sin ejendom, har han/hun pligt til at underrette foreningens formand om den nye ejers navn og bopæl.

Et medlems forpligtelser overfor foreningen ophører først, når den nye ejers adkomst til ejendommen er tinglyst som endelig.

Et udtrådt medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller den formue. Rettigheder og forpligtelser overføres til den nye ejer.

 1.  Kontingent, ejerskifte-gebyr og vejbidrag

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves over ejendommens skattebillet.

Ved ejerskifte betaler den nye ejer et af bestyrelsen fastsat ekspeditionsgebyr

Vejbidrag

Er en del af det årlige kontingent og betales som sådan ved indtrædelse i Grundejerforeningen ”126”.

Vejbidraget vil med mellemrum blive reguleret og skal, ved simpel stemmeflerhed, godkendes på en ordinær generalforsamling og skal fremgå som et særskilt punkt på dagsordenen.

Ejerskiftegebyr og vejbidrag opkræves af foreningens kasserer. For vejbidragets vedkommende kan bestyrelsen, når ganske særlige hensyn foreligger, overfor enkelte medlemmer indrømme henstand evt. mod betaling af renter og mod, at der på den pågældendes ejendom tinglyses pant eller servitut herom.

Er et medlem, som har fået henstand, i restance til foreningen i mere end én måned efter forfaldstiden, har bestyrelsen ret til at lade de skyldige beløb inddrive ad retslig vej. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, derunder sagfører- og inkassationssalær, betaler vedkommende restant skadesløs.

I tilfælde af søgsmål er medlemmerne pligtige at give møde ved retten i Hjørring uden hensyn til, hvor de til den tid måtte bo eller opholde sig.

De indkomne beløb anvendes dels til dækning af foreningens udgifter til vedligeholdelse og reparation af veje og skiltning og forskønnelse af foreningens øvrige anlæg og foreningens administration, dels til en rimelig konsolidering af bankbeholdningen.

 

 1. Bestyrelsen

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges, blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling, en bestyrelse på 5 medlemmer, så vidt muligt således at alle veje er repræsenteret. Desuden vælges 2 suppleanter.

Valg af bestyrelse og suppleanter gælder for 2 år ad gangen: skiftevis 2 og 3 medlemmer og 1 suppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanten virker i det pågældende bestyrelsesmedlems funktionsperiode.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen oppebærer ikke løn. Som godtgørelse for udgifter ved rejser o.l. samt for tab af indtægt i forbindelse med foreningsarbejdet, kan der til et eller flere af bestyrelsens medlemmer ydes et fast årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen antager regnskabsmæssig lønnet medhjælp i det omfang, det er påkrævet. Regnskabsføreren kan være medlem af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, begge sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Ved underskrivelse af pantebreve, gældsdokumenter samt ved erhvervelse og afhændelse af fast ejendom kan foreningen dog kun tegnes af den samlede bestyrelse.

Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsendte skrivelser. Formanden er den korresponderende.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt eller efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ved afstemning gælder simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 1. Regnskab og revision.

Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Foreningens midler henstår på foreningens konto i bank eller sparekasse og kan til betaling af regninger – dog må regninger på over 5.000,- kr. kun anvises efter at både formand og kasserer har godkendt dem med deres underskrift – via homebankordning hæves af formand eller kasserer i overensstemmelse med det til enhver tid gældende underskriftsdokument, som er i pengeinstituttets besiddelse.

Til mindre løbende udgifter må kassereren have 300,- kr. i kontanter. Alle regninger skal være påtegnet af både formand og kasserer, inden regnskabet afleveres til den årlige revision. Udskrifter fra homebankkontoen er med formandens og kassererens underskrift at betragte som gyldige bilag.

På den årlige generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren reviderer foreningens bøger, både regnskabsmæssigt og kritisk, kort tid efter regnskabsårets afslutning. Kassereren indsender årsregnskabet med bilag til revision inden 1. Maj og afventer papirerne retur fra revisor med revisionsbemærkninger til bestyrelsen senest 1. Juni.

Årsregnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv og kan afkræve ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som foreningens regnskabsfører, skriftlige og mundtlige oplysninger vedrørende regnskabet. Bestyrelsen har i øvrigt pligt og ret til at revidere eller lade revidere, når den finder anledning dertil.

 

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i tiden 1. juli – 1. september indenfor området Hjørring/Hirtshals. Indkaldelsen foregår med offentliggørelse på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel. Medlemmer, der ønsker dagsordenen fremsendt med brevpost, sender til sekretæren skriftlig anmodning herom vedlagt frankeret svarkuvert. Det tilstræbes at mødet afholdes den første lørdag i juli måned kl. 10.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal jvf. dog stk. 10.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet særligt er bestemt. Afstemning benyttes, når mindst én af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det.

Et medlem som, efter at være blevet rykket, stadig er i restance, har ingen stemmeret.

Ved afstemning har hver af de i pkt. 4 nævnte ejendomme én stemme.

Så snart den, på en generalforsamling, fungerende dirigent har konstateret, at der ikke rejses krav om skriftlig afstemning vedrørende et punkt på dagsordenen, vil afstemning ved håndsoprækning være at foretage, og senere krav om skriftlig afstemning vedrørende det pågældende punkt skal afvises, ligesom gyldigheden af den ved håndsoprækning stedfundne afstemning ikke kan anfægtes.

Stemmeret kan udøves ved personligt møde af den pågældende grundejer eller ved skriftlig fuldmagt.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning over det forløbne år
 3. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 6. Budget for kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen
 11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 1. Juni.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når 25% af stemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning derom med angivelsen af, hvad der ønskes behandlet. Når sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger fra begæringens modtagelse. Indkaldelsen foregår med offentliggørelse på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel

Ved indvarslingen meddeles dagsordenen.

En generalforsamling kan ingensinde vedtage byggepligt eller solidarisk hæftelse for medlemmer.

 

 1. Ordensreglement

Generalforsamlingen fastsætter et ordensreglement, som medlemmerne er pligtige at overholde.

 

 1. Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter på en ordinær generalforsamling kræves, at halvdelen af foreningens stemmer er til stede og yderligere, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer tiltræder forslaget.

Er halvdelen af foreningens stemmer ikke tilstede, men forslaget vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, kan bestyrelsen – inden 1 måned – forelægge forslaget for en ekstraordinær generalforsamling, der så uanset det fremmødte antal stemmer, kan vedtage forslaget mod simpel stemmeflerhed.

 

 1. Opløsning

Foreningen kan opløses, når:

 1. ¾ af samtlige foreningens stemmer, og de i forhold til foreningen påtaleberettigede, tiltræder dette.
 2. Samtlige af de på grundene hvilende forpligtelser, der administreres af foreningen, er berettiget, og
 3. Der ved tinglyst deklaration på grundende er sikret opfyldelse af foreningens øvrige forpligtelser, med mindre disse er overtaget af det offentlige.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ordinærgeneralforsamling den 5. juli 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglement for Grundejerforeningen ”126”, Tornby med henblik på at bibeholde områdets natur.

 1. Al form for kørsel i klitterne er forbudt
 2. Højest tilladte hastighed på vejene er 20 km/t
 3. Parkering lang vejene er forbudt
 4. Henstilling/henlæggelse af cykler på privat område er forbudt. Cyklende badegæster bedes anbringe cykler helt nede ved klitfoden – uden at være til gene for andre.
 5. Gående henvises til at benytte de officielt afmærkede badestier – for at undgå generende færdsel tværs over grundene og for at bevare klitternes vegetation
 6. Ridning er ikke tilladt nogen steder indenfor området
 7. Flerdags parkering af campingvogne/campere og teltning er ikke tilladt
 8. Flagstænger må ikke opsættes på parcel eller hus. Paraboler placeres så lavt som muligt
 9. Udendørs belysning på hus/carport skal så vidt muligt holdes slukket. Udendørs belysning langs veje, stier og tilkørsler er ikke tilladt
 10. Bevoksning i form af træer og buske skal af grundejeren beskæres, så øvrige grundejeres udsyn ikke unødigt generes/begrænses
 11. Opsætning af synlige bænke på klittoppe er ikke tilladt
 12. risiko for sandflugt er enhver form for gravning i klitten forbudt
 13. Ejere af huse med græstørv er pligtige til at vedligeholde disse
 14. Løsgående hunde tolereres ikke af hensyn til områdets uundværlige vildtbestand
 15. Ved udlejning eller udlån har ejeren pligt til synligt at ophænge dette ordensreglement

 

 

Ordnungsregeln zum Zweck der Erhaltung der Natur im Gebiet des Grundbesitzervereins ”126”, Tornby

 1. Das Fahren mit Fahrrädern und Motorfahrzeugen in den Dünen ist untersagt
 2. Höchstgeschwindigkeit im Gebiet max. 20 km/st
 3. Das Parkieren von Autos längs der Wege ist verboten
 4. Badegäste mit Fahrrädern bringen die Fahrräder mit bis an die Dünen. Die Farhräder sind ohne Hemmung für andere hinzulegen/stellen. Bemerken Sie bitte Ordnungsregel nr.1!
 5. Badegâste sollten die mit ”Badesti” angewiesene Badepfadwege benutzen.
 6. Pferdereiten ist im Gebiet nicht erlaubt
 7. Wohnwagen und Zelten ist im Gebiet für längere Zeit nicht erlaubt
 8. Wegen Strandreibengefahr ist das Graben in den Dünen verboten
 9. Hunde sind überall an der Leine zu führen aus Rücksichtsnahme zum Wildbestand