Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2016

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126

 

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 afholdes lørdag den 1. juli 2017 kl. på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg

 1. Medlemmernes præsentationsrunde
 2. Bestyrelsens beretning vedr. det forløbne år (vedhæftet)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2016 til godkendelse (vedhæftet som excelark med to faner og som pdf)
 4. Indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde, herunder:
  1. opstilling af hjertestarter
  2. etablering af fartdæmpende chikaner

Bilag vedr. a) og b) fremsendes efterfølgende, men inden generalforsamlingen.

 1. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet for 2016)
 2. Fastsættelse af kontingent for 2017 og 2018 (inkl. vejbidrag) Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt, beretningen
 3. Valg af
  1. 3 medlemmer til bestyrelsen
  2. 2 suppleanter Se nedenfor
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ove Kaarsbo som revisor og Bo Terp som revisorsuppleant

 1. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen Der foreslås uændret vederlag
 2. Eventuelt

Traditionen tro serveres der kaffe/the, rullepølse- og ostemad samt gammeldansk. Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12.

Umiddelbart efter den formelle afslutning af generalforsamlingen vil der være to kortere indslag om historien i grundejerforeningens område.

Til punkt 3, 4 og 7 er vedlagt bilag.

Til punkt 6 fremsendes bilag efterfølgende Til punkt 9, valg:

Efter tur afgår Per Dahl (formand) og Willy Bjerregaard (kasserer). De genopstiller begge. Efter tur afgår også Hans Schierbeck, der har været medlem af bestyrelsen siden 2013; han genopstiller ikke pga ejerskifte.

Bestyrelsen foreslår valg af nuværende suppleant Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23) som nyt medlem af bestyrelsen.

Efter tur afgår suppleant Benn Erik Grav, der foreslås som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har p.t. ikke noget forslag til ny suppleant, så posten står åben.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer (Birthe Nielsen og Niels K. Thrane) er ikke på valg.

Hvis suppleant Benn Erik Grav indvælges i bestyrelsen, foreslås det, at 2. suppleant Steen Petersen (Fyrreklitten 22) vælges som 1. suppleant.

Der skal herefter vælges en ny 2. suppleant; bestyrelsen har ikke noget forslag, men det vil være fint med et medlem fra den nordlige del af grundejerforeningen (Strandklitten, Rævestien og Ndr. Strandklit); suppleanten kan bringes i forslag og vælges på generalforsamlingen.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest fredag den 2. juni 2017. Forslag, der fremkommer inden fredag den 23. juni, vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV / Ingeborg Klit 23, litpd@cc.au.dk, mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. e-mail og lagt på hjemmesiden  www.126tomby.dk senest den 15.8.2017. Medlemmerne kan få referatet tilsendt som ‘ almindeligt’ brev ved aflevering/fremsendelse af en frankeret svarkuvert til formanden.

Præsentationer vedr. forslag til genvalg:

Som bestyrelsesmedlemmer:

Per Dahl (Ingeborg Klit 23), medlem af bestyrelsen siden 2011, formand siden 2012 Willy Bjerregaard (Rævestien 6); medlem af bestyrelsen siden 2013, kasserer

Benn Erik Grav (Fyrreklitten 22), suppleant siden 2014

Som suppleant:

Steen Petersen (Fyrreklitten 23), suppleant siden 2016

Revisor og revisorsuppleant:

Ove Kaarsbo, Ingeborghusvej 4; revisor siden 2013

Bo Terp, Strandklitten 27; revisorsuppleant siden 2015; 2007-2014 medlem af bestyrelsen.

 

Venlig hilsen

Per Dahl, formand 30.5. 2017

 

 

Beretning pr. 30.5.2017

Grundejerforeningen 126 Tornby

Bestyrelsens beretning nr. 49, sommer 2017

 1. Økonomi

2016 har budt på flere udgifter end budgetteret, så foreningens (ret pæne) formue er blevet reduceret. Også 2017 og 2018 forventes at medføre flere udgifter end sædvanligt, jf. denne beretning og redegørelsen på generalforsamlingen for det fremtidige arbejde ogjf. kassererens beretning; samtidig vil det fremtidige renteafkast også fortsat være yderst beskedent. Formuen forventes derfor at blive reduceret i de kommende år. Men da formuen er relativt stor, indstiller bestyrelsen, at kontingentet i 2017 (som vedtaget i 2016) og også i 2018 fastholdes på 400 kr. årligt. Hjørring Kommunes gebyr for opkrævningen forventes fortsat at være 40 kr.

I øvrigt henvises til kassererens beretning.

 1. Medlemmer

Der har i årets løb (og fortsat i første halvår 2017) været handlet en del huse. En jævnføring af grundejerforeningens medlemsfortegnelse og Hjørring Kommunes grundejerregistreringer har vist en del afvigelser. Der er derfor sendt brev ud til de formodet nye ejere for at opnå en korrekt registrering. Langt de fleste har svaret tilbage, så alle oplysninger skulle nu være opdaterede; næsten alle er nu registreret med e-mail. Det viste sig, at enkelte huse var handlet for flere år siden, men uden at grundejerforeningen var blevet korrekt informeret. Vi henstiller, at ejere via hjemmesiden tjekker og evt. opdaterer deres egne oplysninger (telefonnr. og mailadresser udskiftes hyppigere, end man skulle tro!) – og at sælger/køber udviser omhu med at informere grundejerforeningen om ejerskifte. Har man problemer med at indlægge ændringer eller med hjemmesiden i øvrigt, kan man henvende sig til formanden.

En enkelt grundejer er i restance. Hjørring Kommune har forgæves rykket vedkommende flere gange, og problemet med inddrivelse ligger nu hos grundejerforeningen. I forhold til beløbets størrelse er en inddrivelse, evt. via advokat, både tidkrævende og dyr. Foreløbig afventer bestyrelsen forholdets videre forløb i forlængelse af fremsendt rykkerskrivelse, men er indstillet på at forfølge sagen. Medlemskab af grundejerforeningen er tinglyst.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stilling til, om sagen i givet fald skal følges helt til dørs, inkl. evt. advokatudgift.

 1. Veje og stier

De to trapper fra klitterne ned til stranden blev taget op omkring nytår og genetableret i begyndelsen af maj 2017. ‘Gelænderet’ ved den nordlige badesti (i forlængelse af Strandklitten) er nu helt tildækket af sand og kan if. entreprenøren ikke umiddelbart rettes op. Der skal evt. etableres et helt nyt, i givet fald også ved den sydlige badesti, hvor det har manglet i flere år. Det er en vanskelig (og dyr) opgave at løse, fordi trækket i ½ til ¾ meters højde bliver meget stort, og det bliver vanskeligt at få de stolper, der skal holde rebene, til at stå stabilt. Bestyrelsen agter ikke at sætte arbejdet i værk, men hører gerne medlemmernes stilling til sagen.

Den sydligebadestier blevet rettet op som planlagt, så et kortere stykke neden for Ingeborg Klit 23 er blevet trukket lidt mod nord, nogle havtorn fjernet og bunden samtidigjævnet ud.

Vejene er blevet passet, og entreprenøren har efter aftale foretaget en beskæring af bevoksningen langs vejene. Den var flere steder nødvendig for at sikre oversigt m.v., men blev lidt hårdhændet. Vi håber, at løvspring og de enkelte grundejeres flid med en grensaks vil pynte på resultatet (de burde selv have udvist rettidig omsorg for den nødvendige trimning).

Bestyrelsen ønsker at fortsætte det velfungerende samarbejde med entreprenør Henrik Nielsen, Home

Formanden deltog 9.5.2017 i Kystdirektoratets og Naturstyrelsens klitsyn ved Tomby og mindede om sidste års løfte om halmdækning af badestierne i det fredede område for at hindre sandflugt og nedslidning. Forstfuldmægtig Christina Kjærbye (Naturstyrelsen) fornyede, med lidt røde ører i kulden, løftet om halmdækning. Samtidig accepterede styrelsen at afdække hullet mod vest i den store, anbrudte klit ved den sydlige badesti med fyrretoppe, og at tilplante med hjelme, så der ikke udvikler sig en vandreklit.

Bredbånd Nord har i vinterens løb udlagt kabler til fibernet langs vejene. Retableringen er helt utilstrækkelig og har resulteret i huller i vejene, løse og ujævne rabatter og dårlige overkørsler til de enkelte grunde. Problemerne er flere gange blevet påtalt over for Hjørring Kommune, der har tilsynspligten med arbejdets udførelse. Medio maj har Teknisk Forvaltning været på inspektion og har lovet, at forholdene vil blive rettet op snarest derefter. Fortsatte problemer kan indrapporteres til formanden.

Den tidligere aftalte opsætning af skilte, der viser vej fra vores grundejerforening til hhv. Klitrenden/Gindrupvej og Krage Klit, er desværre ikke blevet realiseret; det vil ske i sommeren løb.

Pr. 1.5.2016 overgik arbejdet med at klippe stierne fra Jens Rom til Steen Jørgensen, Tomby, der i forvejen har opsyn med en del af husene. Der er tilfredshed med arbejdet, og bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet.

 1. Redegørelse for det løbende og det fremtidige arbejde
  1. Der er i det forløbne år heldigvis ikke blevet meldt om indbrud og tyverier i vores område. Men det er fortsat en god ide at hente inspiration om sikring og mærkning m. på det kriminalpræventive råds hjemmeside: www.dkr.dk.
  2. I forlængelse af beslutning på generalforsamlingen 2016 fremlægges forslag og overslag vedr. etablering af hjertestarter på grundejerforeningens område. På grund af tidspres eftersendes forslaget snarest muligt, så det kan behandles på generalforsamlingen 2017.
  3. Fartdæmpning. Der er over det seneste år kommet en del henvendelser alt for hurtig (og støvende) kørsel på foreningens veje (20 km/ter påbudt). Bestyrelsen har diskuteret emnet. Skiltning og henstillinger har vist sig ikke at blive respekteret, og bestyrelsen er derfor indstillet på at etablere chikaner i Strandklitten og Ingeborg Klit. Den nærmere udformning  er mere krævende  end først forventet  og skal godkendes  af både Teknisk Forvaltning i Hjørring Kommune og politiet. Et forslag forventes :fremlagt ved generalforsamlingen. Det eftersendes snarest muligt, så det (evt. i en foreløbig form) kan behandles på generalforsamlingen.
 1. Hjemmesiden har længe trængt til en opdatering og arbejdet er blevet indledt af Niels
 2. Foreningen kan i 2018 fejre 50-års jubilæum. Bestyrelsen foreslår, at det fejres med en udvidet generalforsamling, der inkluderer en god :frokost for  medlemmerne (inkl. ledsager). Desuden planlægges et  lille hæfte om områdets historie og foreningens  Der søges nedsat en lille arbejdsgruppe til at forestå arbejdet,  og interesserede kan melde sig ved generalforsamlingen eller til formanden. Efter den formelle afslutning af generalforsamlingen i år vil der være to indlæg, der kaster lys over historien og giver de første bidrag til det planlagte hæfte.

Som et led i en beretning om de skiftende bestyrelsers arbejde vil foreningens arkiv blive gennemgået for relevante sager. Arkivet er efterhånden så omfattende, at en nænsom sortering  og ordning  bør foretages,  så  de  ældre dele af materialet  derefter  kan afleveres til et lokalt arkiv.

 1. Henstillinger

Bestyrelsen henstiller fortsat til grundejerne:

 • At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og tilgrænsende parceller skånes mest muligt: Slip speederen!
 • At bevoksninger langs veje og stier beskæres og klippes af hensyn til færdsel med bare ben, på cykel og i Det påhviler de enkelte grundejere at beskære og klippe- ogdethalter nogle steder. Man bedes ligeledes betænke, om bevoksningen inde på ens egen parcel evt. kan være til hinder for de tilstødende parcellers udsyn: Grib saksen!
 • At de bunker med vejfyld, der er udlagt ved de to første vejgafler og er til rådighed for grundejerne, anvendes til udfyldning af huller i vejene: Fat skovlen! .
 • At tjekke egne kontaktoplysninger på hjemmesiden, telefon- og e-mail-oplysninger. Af hensyn til udsendelse af materiale :fra grundejerforeningen og i tilfælde af fx indbrud er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, så der nemt og hurtigt kan etableres kontakt.

På bestyrelsens vegne Per Dahl, formand