Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2013

Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden, jf. vedtægternes § 8 om afholdelse af generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning vedr. det forløbne år
 3. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 6. Budget for det kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, 2013-14
 8. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
 11. Eventuelt

Der var mødt 36 deltagere til generalforsamlingen.

a.)

Efter formandens velkomst og kaffe m.v. blev Hans Schierbeck valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

b.)

Beretningen var udsendt med indkaldelsen. Formanden håbede således, at alle havde haft mulighed for at læse den. Formanden gennemgik kort beretningen; undervejs var der lejlighed til at kommentere dens enkelte punkter.

Allan Pedersen, Ingeborg Klit 27, roste bestyrelsen for vejbelægningen – den ser ud som ny!

c.)

Kassereren, Poul Erik Pedersen, gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

d.)

Der var ikke indkommet forslag.

e.)

Formanden gennemgik planerne for det kommende år:

Der vil fortsat være fokus på veje og stisystem.

Hjemmesiden vil blive efterset og evt. revideret med henblik på at gøre den mere brugervenlig.

Vedtægterne bliver kosmetisk ”pudset”, idet der bliver indsat paragraffer og underpunkter, så den bliver mere overskuelig og lettere at henvise til. Generalforsamlingen godkendte dette.

Energisparetjek fra Hjørring kommune blev omtalt positivt, jf. de udsendte bilag.  Der var dog ikke interesse fra generalforsamlingen, og bestyrelsen vil derfor ikke arbejde videre med projektet.

f.)

Kassereren gennemgik det udsendte budget. Fra entreprenøren lyder et bud på vedligehold af trapper på ca. 8.000 kr.; hertil kommer udgifter til nye skilte.

De øvrige poster er fortsat som tidligere, og der forventes derfor et mindre underskud.

Hvis forsøget med de nye rebstige-trapper ikke falder tilfredsstillende ud, vil bestyrelsen ikke længere anbefale den relativt store udgift. Trapperne må så lide deres naturlige undergang – vi får se!

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

g.)

Kontingent på 400 kr. årligt (som hidtil) blev godkendt.

h.)

Per Dahl (nuværende formand) blev genvalgt til bestyrelsen; Poul Erik Pedersen og Rolf Nordsborg ønskede ikke at genopstille, og Willy Bjerregård og Hans Schierbeck blev nyvalgt til bestyrelsen.

Niels Carsten Thrane blev valgt som suppleant.

i.)

Ove Kaarsbo blev valgt som revisor; revisorsuppleant blev Poul Erik Pedersen.

j.)

Generalforsamlingen godkendte uændret honorar til bestyrelsen.

k.)

Formanden orienterede om det samlede antal sommerhuse i Danmark (ca. 225.000), specielt vedr. perioden fra ca. 1965 til ca. 1973, hvor byggeriet toppede. Det var ikke mindst i den periode, at området omkring Krage Strand og Tornby Strand blev udbygget; herunder det område, som vores grundejerforening dækker.

Bestyrelsen vil gerne sætte gang i et arbejde med at dokumentere denne udvikling. Har nogle medlemmer materiale fra denne tid (billeder, artikler m.m. ), som belyser udbygningen af sommerhusområdet, er de meget velkomne til at kontakte eller sende det til et af bestyrelsens medlemmer. Måske kan der så etableres en arbejdsgruppe, som vil arbejde videre med et sådant ”historisk” projekt.

Enkelte medlemmer mente at have sådant materiale. Der var stor interesse for projektet.

Poul Erik Pedersen og Rolf Nordsborg blev takket for deres både langvarige og meget fine indsats i bestyrelsesarbejdet. De fik overrakt en ”oplevelse”, en buket – og generalforsamlingens varme bifald.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referenter: Rolf Nordsborg og Per Dahl

 

Referat af bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen 6. juli 2013

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Per Dahl som fomand, Willy Bjerregaard som kasserer, Bo Terp som referent og Birthe Nielsen og Hans Schierbeck som menige medlemmer. Suppleanter er Jørgen Olesen og Niels Carsten Thrane. Ove Kaarsbo overtager revisorposten med Poul Erik Pedersen som suppleant.

Da der ikke umiddelbart foreligger presserende sager, enedes man om løbende kontakt pr. mail. Næste ordinære møde blev foreløbig aftalt til lørdag den 29. marts 2014. Formand og kasserer holder kontakt vedr. løbende udgifter, og den afgående og tiltrædende kasserer aftaler indbyrdes en overdragelsesforretning.

Referent: Per Dahl