Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Referat 2016

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen 126 Tornby               2/7/2016

1) Velkomst ved formanden

Intet at bemærke.

2) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Rolf Nordsborg. Forsamlingen var enige; Rolf Nordsborg blev valgt.

Rolf konstaterede indkaldelsen for rettidig og lovlig i forhold til foreningens vedtægter.

3) De [30?] fremmødte medlemmer præsenterede sig

4) Formand Per Dahl gennemgik bestyrelsens beretning

Formanden indledte med at beklage, at der på det seneste har været problemer med foreningens it-system, bl.a. med udsendelse af passwords og nyhedsbrev; forholdene skulle nu være bragt i orden, men bliver tjekket. Hvis man oplever problemer, bedes man kontakte formanden på litpd@cc.au.dk eller tlf. 29903275.

Efter udsendelsen af beretningen, som der henvises til, har Naturstyrelsen godkendt udlægning af halm på visse stier med henblik på at undgå sandflugt. Det sker formentlig i løbet af eftersommeren.

Bevoksningen langs vejene er blevet meget tæt. Venligst husk, at det er grundejernes ansvar at trimme bevoksningen, så der er fri færdsel. – Se også efterfølgende beslutning i bestyrelsen.

Der er problemer med at kunne oprette den sydlige badesti, da en af de tilstødende grundejere ikke er enig i arbejdets natur. Foreningen arbejder videre med sagen.

Stivedligeholdelse foretages fremover af Steen Jørgensen, Tornby.

Kaj Eriksens reviderede skiltningsforslag arbejdes der aktivt med at få gennemført.

Hjørring kommune har 29.6.2016 vedtaget en ny spildevandsplan for perioden 2016-2040, som gælder for knapt 1300 sommerhuse; inden udgangen af 2019 besluttes næste planperiode (2012-25), som dog ikke ventes at omfatte vores område. Den omfattende plan og høringssvar kan ses på <http://www.hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/vand/spildevand/tillaeg-til-spildevandsplan-for-hjoerring-kommune/>

Der har været en del indbrud hen over vinteren. I postnummer 9850 har der været 26 indbrud i 2015 og 28 i første halvår af 2016 . Politiet henviser til Nabohjælp og det kriminalpræventive råd samt “stopindbrud”. Generelt er det en god ide at fjerne værdigenstande og at undlade at trække gardiner for. Sæt eventuelt tænd-sluk-ur på belysning.

Se evt. Disse links:

http://nabohjælp.dk

http://dkr.dk

http://stopindbrud.dk

Foreningen har fået orientering om afgørelser fra kommunen ang. flagstænger og bevoksning i Klitrenden og Strandklitten. Vedr. flagstangen så stod den i det fredede område, hvorefter Klitdirektoratet overtager sagen for videre afgørelse. Vedr. bevoksning så er det ikke tilladt at nyplante inden for visse linjer, som er vist i lokalplanen. Kommunen kan ikke skride ind over for beplantning fra før 2003, da lokalplanen blev vedtaget, men ellers kan de. Det er kun tilladt at plante hjemmehørende arter, og i umiddelbar tilknytning til huset og højst 6 m fra huset; beplantningen må ikke have karakter af hæk el. lign.  I eventuelle konflikter henvises til dialog mellem beboerne og ellers mægler bestyrelsen gerne, idet det dog ikke er muligt at gennemtvinge løsninger.

Kommentar fra revisor og formand: Hvis man sælger sit sommerhus, kan kommunen forlange, at ny ejer tilslutter sig kloakeringen. Det gælder også ved ombygninger, fx tilføjelse af badeværelse.

Kommentar fra grundejer: Det har jeg været udsat for. Kostede 47.000 kroner.

Birgit Teglman: Hvor langt går kloakeringen ud i området? Formand: Den går helt ud til enden af de enkelte veje.

Allan Pedersen: Vi har ikke mulighed for kloakering på Ingeborgvej.

Svend Olesen fra Strandklitten 14: Vi har kloakering, og det var en god investering (25.000) – det har fjernet en del problemer.

Per Dahl: Tilslutningsafgiften er for tiden 28.000 + fremføring på grunden.

Christian Wichmann Matthiessen: Angående ejendomsskat: Vi er ikke repræsenteret i kommunen, da vi ikke bor her fast. Der har været store stigninger i grundskyld, og vi har ikke mulighed for demokratisk indsigelse. Kan bestyrelsen gøre indsigelse hos kommunen ift. til de stigende skatter?

Svar fra formanden: Hvis man ser på statistikker over grundskyld, så ser det ud til, at Hjørring kommune har landets næsthøjeste grundskyld, så den kan nok ikke stige yderligere. Vi kan prøve at rette henvendelse, men det er formentlig nytteløst. Vi tager problemet op i kommende møde med de omkringliggende grundejerforeninger

Svar fra CWM: Vi får meget lidt for pengene, så beskatningen er urimelig. Kan man få større bevillinger til området, når vi nu betaler så meget?

Spørgsmål fra salen: Vi betaler også meget for renovation, endda lige så meget som helårshuse. Det er også urimeligt.

Svar fra Formanden: Tages også med på fællesmødet med de andre grundejerforeninger.

Svend O. fra Strandklitten 14: Vi er bekendt med regn-problemet, men kan vi ikke trimme kanterne langs vejene så de bedre afvandes og dermed holder bedre ?

Øvrige henstillinger fra bestyrelsen:

– kør pænt i området 🙂

– husk at klippe bevoksningen langs vejene, så der er fri passage

– fyld gerne hullerne i vejen med det udlagte grus

– check stamoplysninger på hjemmesiden for korrekthed

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

5) Kasser Willy Bjerregaard gennemgik regnskabet for 2015.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

6) Indkomne forslag:

Kaj Eriksen har foreslået ændringer til skiltning, jfr. bestyrelsens beretning. Forslaget går ud på at tilføje numre på vejskiltene og dermed flere vejskilte. I dialog med KE er der nået frem til at begrænse forslaget til at opsætte skilte ved stierne mellem grundejerforeningerne i området. Bestyrelsen arbejder allerede aktivt med det. Hvis man har brug for at tilkalde hjælp kan man overveje at bruge 112-appen (http://www.112app.dk/), som giver modtageren oplysning om præcist, hvorfra opkaldet kommer.

7) Formanden Per Dahl beretter om bestyrelsens planer for det fremtidige arbejde, herunder høring omkring interessen for opstilling af hjertestarter i området.

Vi vil gerne intensivere vej-vedligeholdelsen næste år, som det også ses af budgettet.

Bestyrelsen har diskuteret muligheden for en hjertestarter. Der er udfordringer ift. strøm og varmeskab, så den skal formentlig opsættes ved et hus hos en grundejer. Den kan enten købes og installeres af os selv for ca. 20.000 kr., eller vi kan lease via fx Falck for ca. 7.000 kr. årligt. Formanden har desuden forhørt sig hos Trygs hjertestarterprogram som desværre har afslået. Hvad er forsamlingens holdninger?

Svend O. fra Strandklitten 14: Vi har en i vores hjemmeforening. Dér kan den godt stå på en stander, væk fra et hus (lejet gennem Falck). Den bør placeres ved indkørslen til området.

Inge Tengnagel, Fyrreklitten 23: Det er en god ide, da ambulancerne er langt væk. Det er nemt at bruge hjertestarter.

Allan Pedersen: Mange sommerhuse beboes af ægtepar, og derfor skal den anden part hente hjertestarteren og dermed forlade den skadeslidte. Jeg vil derfor hellere anbefale 112-appen.

Anette og Morten Bendixen, Ingeborg Klit 2: Vi synes det er en god ide. Hvor meget fylder den i tilfælde af, at vi skulle melde os frivilligt? Spørgsmålet er, om det er smart at placere den på et hus, frem for på en stander som kan være mere synlig. Strøm må kunne løses.

18 stemte for at arbejde videre med opsætningen.

Birthe Nielsen, Sdr. Fyrreklit 9: Akuthjælpen kan være fremme på 8 minutter – så det kan gøres hurtigt.

Anette Bjerregaard, Rævestien 6: Har også prøvet 112-opringning. Der var hjælpen fremme på 9 minutter.

Konklusionen blev, at bestyrelsen undersøger sagen igen og ved generalforsamlingen 2017 fremlægger et konkret forslag med opstilling på en separat stander med egen strømforsyning. Der vil så kunne tages stilling til forslaget.

8) Kasser Willy Bjerregaard gennemgik budgettet for 2016.

Det blev godkendt.

9) Fastsættelse af kontingent.

Godkendt til at fastholdes på 400 kroner.

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Niels Thrane og Birthe Nielsen – begge genvalgt. Valg af suppleant: Steen Pedersen fra Fyrreklitten 22 blev valgt.

11) Valg af revisor og suppleant hertil.

Ove Kaarsbo blev genvalgt. Suppleant Bo Terp blev også genvalgt.

12) Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen.

Godkendt jfr. Budget.

13) Eventuelt

Per Dahl: I 2018 har vi 50-års jubilæum. Hvordan skal vi fejre det? Man kunne eventuelt vælge at skrive en beretning om forenings historie, men det kræver, at medlemmerne bidrager med deres viden om områdets udvikling. Vi modtager gerne billeder til supplement. Formanden uddelte som inspiration billeder fra Ingeborg klit 23 under opførelsen i 1967.

Kommentar fra salen ift. bevoksning og flagstænger: Historisk set har der ikke været nogen af delene, og det skæmmer. Kommunen har ikke ønsket at skride ind, så det er svært at gøre noget. Der henstilles til at flagstænger lægges ned, når man ikke er i huset, så de ikke er til gene for andre beboere.

Kommentar fra Chr. Matthiessen: God ide med historie-skrivning. Jeg har en personlig historie fra 1957, mens der stadig var fåregræsning i området. Der var hverken el eller kloakering. Jeg har mange billeder fra tiden, som jeg gerne bidrager med. I øvrigt har kommunen en publikation omkring bevaringsværdige huse i området, bl.a. et i området. Kunne foreningen blande sig i hvilke huse, der vurderes til at være bevaringsværdige?

Annette Bjerregaard: I forhold til sandflugt, så har vi historisk haft en anden tilkørsel til grunden, men kommunen etablerede Rævestien for at undgå sandflugt.

Allan Pedersen: Hybenrosen er blevet erklæret en invasiv art, og der opfordres til at bekæmpe den med fx roundup.

13) Afrunding fra dirigent og formand.

Tak for god ro og orden og tak til dirigenten.

 

På et efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig – som hidtil – med Per Dahl, som formand, Willy Bjerregaard som kasserer og Niels Thrane som sekretær.

Bestyrelsen vedtog desuden at sørge for klipning langs vejene; det har vist sig, at arbejdet forholdsvis nemt kan udføres af entreprenør Henrik Nielsen, der i forvejen vedligeholder vejene.

 

Niels Thrane, sekretær