Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

dagsorden 2019

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 Tornby afholdes

Lørdag den 6.juli 2019 kl. 10.00 på Restaurant Munch, Tornby Strand

Dagsorden jf. vedtægternes kapitel 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Vivi Nørgaard (Ingeborg Klit 17A)

 1. Medlemmernes præsentationsrunde (ikke vedtægtsbestemt)
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode (vedhæftet)
 3. Gennemgang af revideret regnskab for 2018 til godkendelse (vedhæftet)
 4. indkomne forslag
 5. Diskussion af projekt chikaner
 6. Diskussion af notat persondata (vedhæftet)
 7. Redegørelse for det fremtidige arbejde, beretningen
 8. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet for 2018)
 9. Fastsættelse af kontingent for 2019 og 2020 (inkl. vejbidrag) Kontingent på 400 foreslås fastholdt, jf. beretningen
 10. Valg af
  1. 3 medlemmer til bestyrelsen
  2. 1 suppleant Se nedenfor
 11. Valg af revisor
 12. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen Der foreslås uændret vederlag
 13. Eventuelt

Til punkt 3, 4, 6 og 8 er vedlagt bilag.

Til punkt 9, 10 og 11, valg:

Efter tur afgår Willy Bjerregaard (kasserer, Rævestien 6), Per Dahl (formand, Ingeborg Klit 23) og Benn Erik Grav (Fyrreklitten 23). De genopstiller alle.

Willy Bjerregaard har været medlem af bestyrelsen siden 2013, Per Dahl siden 2011 og Benn Erik grav siden 2017.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer (Birthe Nielsen og Niels Thrane) er ikke på valg. Suppleant Mette Møgelmose (Ndr. Strandklit 8) er på valg og genopstiller.

Suppleant Steen Petersen (Fyrreklitten 22) er ikke på valg.

Som revisor foreslår bestyrelsen nyvalg af Leif Schli.iter (Fyrreklitten 25), der er uddannet revisor.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller pr. e-mail) og skal if. vedtægterne være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Forslag, der fremkommer inden fredag den 28.6. 2019 vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV/ Ingeborg Klit 23; litpd@cc.au.dk; mobil 29903275.

Referat af generalforsamlingen vil blive udsendt pr. mail og lagt på hjemmesiden www.126to rnby.dk senest den 30.8.2019. Medlemmer kan få referatet tilsendt pr. post ved henvendelse til formanden (det plejer der ikke længere at være nogen, der ønsker!)

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12. Der serveres som sædvanlig brød med pølse og ost, ledsaget af kaffe, the og akvavit.

Venlig hilsen

Per Dahl, formand 20.6.2019

 

Beretning pr. 10.6.2019

Grundejerforeningen 126 Tornby

Bestyrelsens beretning nr. 51, sommer 2019

 1. Økonomi

På grund af 50-årsjubilæet medførte 2018 en del ekstraordinære udgifter til afholdelse af generalforsamling og trykning af jubilæumshæfte. Der har desuden været væsentlige udgifter til vedligeholdelse af vejene; en netop indkommet regning vedr. vejene har ikke kunnet medtages i regnskabet, men ligger indenfor det hensatte beløb. Det vil der blive gjort rede for på

general forsamlingen.

Også 2019 vil føre til en række engangsudgifter, jf. denne beretning og redegørelsen på generalforsamlingen for det fremtidige arbejde. Der knytter sig en vis, men dog begrænset risiko til størrelsen af engangsudgifterne, og de kan – hvis det viser sig hensigtsmæssigt – fordeles over flere år.

Formuen er fortsat relativt stor, og bestyrelsen indstiller derfor, at kontingentet fortsat holdes på 400 kr. årligt i 2019 og 2020. Hjørring Kommunes gebyr for opkrævningen forventes fortsat at udgøre 40 kr.

I øvrigt henvises til kassererens regnskab og beretning på generalforsamlingen.

 1. Medlemmer

Der har i årets løb (og også i den forløbne del af 2019) været udbudt og handlet en del huse. Grundejerforeningens medlemsfortegnelse er løbende blevet ajourført. Det er dog fortsat vigtigt, at alle ejere med mellemrum via hjemmesiden kontrollerer og evt. opdaterer deres egne oplysninger (telefon, mailadresse og hjemadresse). Har man problemer med at lægge ændringer ind, kan man kontakte formanden, som vil være behjælpelig.

 1. Veje og stier

Trapperne fra klitterne til stranden har været taget op for vinteren og er igen lagt ud. Vejrlig og sandflugt betyder imidlertid, at den sydlige sti nemt sander  til. Entreprenøren  er blevet  bedt om inden sommerferien at gøre den sydlige trappe fri af sandet og sætte et reb i også på det nederste trappeløb. Bestyrelsen opfordrer til, at stiens brugere i sommerens løb evt. medbringer en skovl og hjælper med at holde trappen fri for sand. Veje og stier er blevet passet, og vurderes at have en passende stand. Der bliver fortsat udlagt depoter ved vejgaflerne med grus til  brug for grundejerne ved lokal udbedring.

Formanden deltog 3.5.2018 i Kystdirektoratets og Naturstyrelsens klitsyn  ved  Tornby. 12019 har der indtil videre ikke været afholdt klitsyn i vores område. Naturstyrelsen foretog i forlængelse af klitsynet i 2018 afdækning med fyrretoppe af det store vindbrud ved den sydlige badesti, og det arbejde er siden blevet fulgt op, så sandet forhåbentlig fortsat vil lægge sig bag fyrretoppene og langsomt fylde det store  hul  ud. Et ret stort  hul  i den  nord-sydgående sti, omtrent  neden for Ingeborg Klit 27, er som aftalt blevet fyldt med fyrretoppe, leveret af styrelsen og lagt ud af bestyrelsen.

Mange steder er stierne i det klitfredede område efterhånden slidt ned til ren sandbud, og de graver sig derfor yderligere ned i terrænet. Det bør derfor overvejes, om grundejerforeningen skal bekoste udlægning af halm på stierne i foreningens område. De meget små og utilstrækkelige budgetter i Naturstyrelsen fører efterhånden til en mærkbar og kritisabel forringelse af den fornødne pleje af de klitfredede arealer.

Der arbejdes fortsat med opsætning af skilte med henvisning til de tilstødende grundejerforeninger, men arbejdet har afventet etablering af den skiltning , der vil knytte sig til de planlagte chikaner.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med entreprenør Henrik Nielsen (vejene) og Steen Jørgensen (stierne).

 1. Etablering af chikaner

Etablering af chikaner mhp. fartdæmpning blev vedtaget i 2017. Arbejdet har vist sig godkendelsesmæssigt langt mere kompliceret end forudset , og projektet afventer  fortsat godkendelse fra Hjørring Kommune og politiet (nu: politiet i Aalborg). Det er et utilfredsstillende forløb.

I 2018 ansøgte grundejerforeningen Hjørring Kommune om tilladelse til etablering af fartdæmpende tiltag på Strandklitten og Ingeborg Klit. Inden ansøgningen blev sendt afsted, var der dialog med Hjørring Kommune om alternative løsninger. Kommunen tilsluttede sig grundejerforeningens ønske om at lave en løsning, som i  princippet  ligner den løsning,  der er etableret i Rajen.

Hjørring Kommune kom meget sent i gang med behandlingen af sagen, hvad kommunen efterfølgende har beklaget. Efter en høring ved politiet blev der fra kommunens side meddelt et afslag med den begrundelse, at den skitserede løsning ikke var i overensstemmelse med gældende regler på området, skønt kommunen først var af den opfattelse,  at den  lignende,  eksisterende løsning i Rajen var acceptabel. Chikanerne i Rajen blev godkendt på et tidspunkt, hvor det var det lokale politikontor, som behandlede sagen. Nu er sagsbehandlingen centraliseret i Aalborg.

I april 2019 gennemførte grundejerforeningen (ved Benn Erik Grav) og Hjørring Kommune en besigtigelse i området, og der var enighed om, at fremsende en revideret ansøgning. Den blev fremsendt l. maj 2019 og ligger nu til behandling hos politiet.

For at imødekomme politiets krav skal afstanden mellem chikaneanlæggene være maksimum 75 meter (se figur 2) og desuden skal anlægget dimensioneres som vist på figur 3.

Forholdene vil blive taget op på generalforsamlingen.

Tilføjelse 13.6.19: Chikanerne er netop blevet godkendt, men med en 30 km tidszone. Herom nærmere på generalforsamlingen.

 1. Kloakering i Fyrreklitten

Formanden blev i begyndelsen af juni 2019 kontaktet af Hjørring Vandselskab, der – uden forvarsel

– ønskede at etablere en kloakledning fra gaflen Sdr. Fyrreklit/Fyrreklitten og ud i Fyrreklitten. Baggrunden var selskabets ønske om kloakering af nybyggeriet Fyrreklitten 19 og om at gennemføre arbejdet i løbet af ca. 3 uger i juni måned. Efter et møde på stedet og formandens efterfølgende sonderinger er der opnået enighed om at udskyde arbejdet, så det først sættes i gang i uge 37 (fra 9.9.2019). I mellemtiden etableres der en nødløsning for Fyrreklitten 19. For øjeblikket foretages der opmålinger (markeret med pæle med grøn top) for at sikre, at vejen ikke i tidens løb er blevet forlagt, og at ledningen kommer til at ligge på det areal, der er udlagt til vej og tilhører grundejerforeningen. Vejudlægget er 6 m, og vejen er 3-3,5 m bred.

Enkelte træer vil formentlig blive fældet; de står på grundejerforeningens område eller i skel, hvorfra de rækker ind over det udlagte areal. Arbejdet vil på det højeste (og smalleste) sted skulle ned i ca. 4 meters dybde og evt. ler køres væk. Arbejdet vil vare mindst 2 og formentlig 3 uger. I den periode vil der kun være adgang med bil i weekender, de øvrige dage passage til fods. De dage bliver man derfor nødt til at parkere i den nordlige vejside inden vejgaflen, da der er en grøft langs vejens sydside. Rabatten vil blive søgt trimmet, så parkering bliver mulig. Vi beder grundejerne om forståelse for forholdene.

Kloakeringen ventes ført frem til nr. 19 (evt. også nr. 20 og 21), men ikke videre. Der vil ikke

være tilslutningspligt for de parceller, der ligge før nr. 19, men det vil være muligt at blive koblet på, hvis man ønsker det. Prisen for tilslutning er 38.700 kr. (inkl. moms)+ udgifter til stikledning fra hovedledningen og frem til huset (typisk 5.-10.000 kr.). Interesserede kan henvende sig til Kim Fjordmand, Hjørring Vandselskab (kf@h jvand.dk).

Det er grundejerforeningens holdning, at omfattende arbejder af denne slags, som blokerer for ordentlig adgang til parcellerne, bør iværksættes med et langt varsel og henlægges til tidligt forår eller sent efterår, så generne begrænses mest muligt. Det har bestemt ikke været tilfældet her. Men vi håber, at vi ved en hurtig reaktion har fundet en tålelig løsning. Der har været mange hensyn at tage. Opstår der problemer (også ved den efterfølgende retablering af vejen og overkørslerne) kan man henvende sig til formanden eller til bestyrelsesmedlem Benn Erik Grav i Fyrreklitten 23.

 1. Renovation

En del ejere, der udlejer deres hus, fik i foråret uden videre en ny og større affaldsbeholder og oplysning om et forhøjet bidrag til renovation. Det er lidt uklart, hvad der siden hen er sket, så på generalforsamlingen tager vi sagen op.

Hjørring Kommune planlægger nye ordninger mht. sortering af affald, inkl. sommerhusområderne. På Naturmødet i Hirtshals den 23.5.2019 præsenterede kommunen (Anne Birgitte Gehrt) en plan, hvorefter der i 2019 gennemføres nogle forsøg og inviteres til dialog om forholdene, i 2020 evalueres der og udarbejdes en plan, der derefter skal vedtages politisk; i 2021 ventes planen iværksat. Vi har foreløbig meldt os som interesserede i forsøg og dialog.

Grundejerforeningens bud er – ind til videre – en såkaldt mix-løsning, som består i en kombination af dels centrale containere opstillet ved indkørslen til Ingeborgvej – og dels sække eller beholdere til restaffald opstillet på parcellen som hidtil. De centrale containere er til sorteret affald: Papir, glas, metal osv. Hvis containerne er overjordiske, betaler kommunen driften via det hidtidige

renovationsbidrag; er de (mere eller mindre) underjordiske koster det et gebyr. Hvem der skal betale for etableringen af containere synes uafklaret.

 1. Håndtering af persondata

EU’s persondataforordning (General Data Protection Regulation (GDPR)) fra maj 2018 og Databeskyttelsesloven af 25.5. 2018 fastlægger en række krav, som også en forening som grundejerforeningen skal leve op til. Efter fattig evne har bestyrelsen derfor udfærdiget en skrivelse, der fremlægges for generalforsamlingen med henblik på diskussion, justering og evt. godkendelse. Skrivelsen indgår i det samlede dokument vedr. generalforsamlingen.

 1. Ridning

Der er i flere tilfælde set ryttere på vejene og på stierne i det fredede klitareal, inkl. hestepærer på badestierne. Skiltning gør opmærksom på, at ridning er forbudt i grundejerforeningens område, og fredningsbestemmelserne siger det samme vedrørende klitarealerne. Det skyldes, at hestehove meget hurtigt kan rive bevoksningen op, ødelægge stierne og dermed øge risikoen for sandflugt. Ridning  var for en del år siden et stort  problem,  men er ikke eller kun sjældent forekommet  de senere år. Rytterne kommer formentlig fra Hirtshals Rideklub ved Landevejen. Der er forsøgt taget kontakt til klubben for at få ridningen i området bragt  til ophør, men ind til videre er det  ikke lykkedes at opnå kontakt.

Hjælper en henvendelse til Rideklubben ikke, kan det blive nødvendigt at bede evt. ryttere standse op, indhente personoplysninger og foretage politianmeldelse .

 1. Løbende og fremtidigt arbejde

Se ovenfor om veje og stier.

Der har i vinterens løb været en enkelt melding om indbrud og (mindre) tyveri.

Efter aftale med Mads Lie Jensen vil hjemmesiden til efteråret blive opdateret, så referater og beretninger m.v. bliver lettere tilgængelige. Udgiften skønnes at beløbe sig til ca. 4.000 kr.

Sidste års løfte om opstilling af to eller tre stativer med branddaskere er endnu  ikke blevet indfriet. Opstillingen tænke s realiseret sammen med etableringen af chikaner. Udgiften skønnes at blive 5-6.000 kr.

 1. Henstillinger

Bestyrelsen henstiller til grundejerne:

 • At der køres hensyn4itldt og langsomt (max. 20 kmlt), så vejene belastes mindst muligt og tilgrænsende parceller skånes for støv: Slip speederen!
 • At bevoksninger lang s veje og stier beskæres og klippes af hensyn til færdsel med bare ben, på cykel og i Det påhviler de enkelte grundejere at beskære  og klippe –  og det  halter nogle steder, også efter sidste beskæ ring . Man bedes ligeledes betænke, om bevoksningen inde på ens egen parcel evt. kan være til hinder for de tilstødende parcellers udsyn : Grib saksen!
 • At de bunker med vejfyld, der er udlagt ved de to første vejgafler og er til rådighed for grundejerne, anve ndes til udfyldning af huller i vejene: Fat skovlen!
 • At tjekke egne kontaktoplysninger på hjemmesiden, telefon- og e-mail-oplysninger. Af hensyn til udsendelse af materiale fra grundejerforeningen og i tilfælde af fx indbrud og rørbrud er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, så der nemt og hurtigt kan etableres kontakt.

 

Per Dahl, fmd.

 

Politik vedr. behandling af persondata

Grundejerforeningen 126 Tornby håndterer personoplysninger og skal overholde lovgivning og principper for god skik vedr. databehandling. Derfor har vi på generalforsamlingen den 6.7. 2019 vedtaget følgende retningslinjer, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter de oplysninger, der ikke længere er nødvend ige.

Grundejerforeningen 126 Tornby er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er formanden, hvis kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden www. l 26Tornby.dk

Behandling af personoplysninger:

Grundejerforeningen behandler følgende almindelige personoplysninger: Ejendomsnummer , adresse, ejer, hjemadresse, telefon, mailadresse

Oplysninger om ejendomsnummer er oplyst af Hjørring Kommune, øvrige oplysninger er afgivet personligt. Formålet med oplysningerne er:

 • At indkalde til generalforsamling
 • At udsende referater og nyhedsbreve
 • At kunne kontakte ejerne i tilfælde af stormskade, brud på vandledninger, indbrud og lignende
 • At kunne kontakte ejerne i tilfælde af kontingent-restance

Grundejerforeningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, fx :

 • At vedligeholde en opdateret fortegnelse over foreningens medlemmer

Videregivelse af personoplysninger

Grundejerforeningen videregiver ikke oplysninger om ejere til andre uden for foreningen uden ejers samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Grundejerforeningen sletter alle oplysninger om en ejer efter ophørt ejerskab .

Medlemmernes rettigheder

Når Grundejerforeningen behandler medlemmernes oplysninger, har de iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Det enkelte medlem har ret til at blive oplyst om, at foreningen behandler oplysninger om ejendommen og Det sker bl.a. i denne politik for behandling af persondata.
 • Medlemmerne har ret til atfå indsigt i de oplysninger om medlemmerne, somforeningen
 • Medlemmerne har ret til atfå urigtige oplysninger om sig selv
 • Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod, at deres oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Medlemmerne har ret til at flytte sine oplysninger at Grundejerforeningen skal udlevere de oplysninger, den har om et medlem i et almindeligt anvendtformat (dataportabilitet).

Et medlem kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende sig til foreningen Uf. hjemmesidens kontaktoplysninger). Ved henvendelse undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Medlemmerne kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af det enkelte medlems personoplysninger.

Foreningens politik vedr. behandling af persondata er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.126Tornby.dk Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage meddelelse herom i et nyhedsbrev.

Reference: Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) og Databeskyttelsesloven af 25.5.2018.