Spring til indhold

Grundejerforeningen 126 Tornby

Dagsorden 2014

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen 126

 

 1. ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 126 afholdes lørdag den 5.7. 2014  kl. 10.00 på Munchs Hotel, Tornby Strand

Dagsorden if. vedtægternes § 8 om generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsentationsrunde
 3. Formandens beretning vedr. det forløbne år (vedlagt)
 4. Gennemgang af revideret regnskab til godkendelse (vedlagt)
 5. Indkomne forslag
 6. Sprogligt reviderede vedtægter (vedlagt)
 7. Redegørelse for det fremtidige arbejde
 8. Budget for det kommende år (vedlagt regnskabet)
 9. Fastsættelse af kontingent (inkl. vejbidrag)

Kontingent på 400 kr. årligt foreslås fastholdt

 1. Valg af
 2. 2 medlemmer til bestyrelsen
 3. 2 suppleanter
 4. Valg af revisor og suppleant
 5. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen

Der foreslås uændret vederlag

 1. Eventuelt

Traditionen tro serveres der kaffe/the, rullepølse- og ostemad samt gammeldansk; generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 12.

Til punkt 3, 4 og 8 er vedlagt bilag.

Til punkt 6 er som bilag vedlagt de eksisterende vedtægter og den sproglige revision (se beretningen herom)

Til punkt 10: Efter tur afgår Birthe Nielsen og Bo Terp (sekretær). Birthe Nielsen genopstiller, Bo Terp genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Nielsen og indvalg af nuværende suppleant Niels Karsten Thrane.

Suppleant Jørgen B. Olesen er på valg; bestyrelsen foreslår genvalg.

Som ny suppleant (i stedet for Niels Karsten Thrane) foreslås Benn Erik Grav (se præsentantion nedenfor).

De øvrige bestyrelsesmedlemmer (Per Dahl, Willy Bjerregaard og Hans Schierbeck) er ikke på valg i 2014.

Til punkt 11: Som revisor foreslås genvalg af Over Kaarsbo; til posten som revisorsuppleant er der p.t. ikke fundet nogen kandidat. Interesserede opfordres til at melde sig hos formanden.

Evt. forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (pr. brev eller mail) og if. vedtægterne være formanden i hænde senest fredag 6.6.2014. Forslag, der fremkommer inden fredag 27.6., vil dog – i lighed med tidligere praksis – så vidt muligt blive behandlet. Formandens adresse: Per Dahl, Bergmansvej 7, 8920 Randers NV, litpd@hum.au.dk

Referat af generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden www.126tornby.dk senest den 15.8.2013. Medlemmerne kan få et print tilsendt som almindeligt brev ved aflevering/fremsendelse af en frankeret svarkuvert til formanden.

Præsentationer vedr. forslag til genvalg og valg:

Birthe Nielsen, Sdr. Fyrreklit 9 (fast bopæl); pensionist, medlem af bestyrelsen siden 2004.

Niels Karsten Thrane, Sdr. Fyrreklit 2; datalog, udviklingschef i internetfirma, suppleant 2013.

Jørgen B. Olesen, Strandklitten 7.

Benn Erik Grav, Fyrreklitten 23; civilingeniør, byplanlægger.

Ove Kaarsbo, Ingeborghusvej 4; nuværende revisor.

 

Beretning pr. 10.6. 2014

Formandens beretning nr. 46, sommer 2014

Økonomi

Efter ønske fra grundejerforeningens bankforbindelse, Sparekassen Vendsyssel, er der indgået en ny netbanksaftale for konti af erhvervsmæssig karakter. Bestyrelsen har i den forbindelse diskuteret evt. behov for netbankforsikring, men ikke fundet en sådan yderligere forsikring nødvendig, da næsten alle foreningens midler er bundet via flerårige aftaler.

Foreningen har som virksomhed med eget cvr-nummer oprettet e-boks.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet i 2014 og også i 2015 fastholdes på 400 kr; Hjørring Kommunes gebyr for opkrævningen er fortsat 40 kr. I øvrigt henvises til kassererens beretning på generalforsamlingen.

Veje og stier

I efteråret 2013 blev badesti-overgangen mellem Strandklitten og Ingeborg Klit rettet op, og den tilsvarende overgang mellem Sdr. Fyrreklit og Fyrreklitten blev ligeledes rettet op og forsynet med nye trin. De to rebstigetrapper blev i sommeren 2013 delt op i kortere trappeløb, og de lodrette stolper blev bedre forankrede. I efteråret blev trapperne taget op for vinteren; de er blevet efterset og genetableret i slutningen af maj 2014. Der har – fortsat – været forskellige vurderinger af trapperne, og de hidtidige erfaringer vil blive diskuteret på generalforsamlingen.

Vejene er kommet igennem vinteren uden større problemer og blev istandsat umiddelbart før påske. I påsken blev en pullert på det første stykke af Ingeborgvej påkørt og knækkede; den er nu erstattet af en ny. Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med entrepenør Henrik Nielsen, Horne.

Aftalen med Jens Rom om klipning af stierne fortsætter som hidtil; der er stor tilfredshed med arbejdet.

Klitsyn

Naturstyrelsen har 15.5. 2014 foretaget Klitsyn ved Tornby Strand m.v. For bestyrelsen deltog Hans Schierbeck. Klitsynet gav ikke anledning til bemærkninger vedr. Krage Strand.

Opfølgning af lokalplan

Hjørring Kommunes opfølgning på en sag om farvevalg på et hus i Strandklitten har resulteret i et pålæg om senest 1.7. 2014 at ændre farven, så den kommer i overensstemmelse med lokalplanens anvisninger.

Høring vedr. dispensation fra lokalplan

Grundejerforeningen er blevet hørt i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om græstørvtag (lokalplan 610.6 § 7.3). En enig bestyrelse har svaret, at man ikke støtter en dispensation, fordi den i høj grad må forventes at skabe en uheldig præcedens, så områdets og bebyggelsens karakter vil komme til at ændre sig i en uønsket retning. Det helheds- og enhedspræg, som græstørvtagene meget stærkt understøtter, vil således kunne forsvinde og evt. blive afløst af en ukontrolleret og tilfældig forskellighed. – Hjørring Kommune har i brev af 5.6. 2014 meddelt, at der er givet afslag på at dispensere fra lokalplanen.

Vedtægter, sproglig revision

I forlængelse af beslutning på generalforsamlingen 2013 er foreningens vedtægter og ordensregler blevet sprogligt revideret og forsynet med kapitler osv. Efter bestyrelsens vurdering er resultatet blevet nogle vedtægter, der er lettere at forstå, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Både den gamle og den nye version vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender den nye version, men opfordrer samtidig medlemmerne til selv at foretage en sammenligning.

Under forudsætning af, at generalforsamlingens kan godkende den sproglige revision, foreslår bestyrelsen samtidig, at ordensreglerne fremstilles i en lamineret udgave med dansk tekst på den ene side og tysk tekst på den anden side. Den laminerede udgave udleveres til samtlige medlemmer; i øvrigt sammen med en opfordring til at oprette/tjekke sin mail-adresse via hjemmesiden, hvis man ikke allerede har gjort det.

Hjørring Kommunes administration

Den årlige ejendomsoversigt fra Hjørring Kommune viser få ejerskifter, de fleste interne, men adskillige sommerhuse er sat til salg. Bestyrelsen har fået meddelelse om en enkelt ændring af interne ejerforhold; det henstilles fortsat (jf. vedtægterne), at sælgere giver formanden for bestyrelsen besked om salg.

Henstillinger

Bestyrelsen henstiller fortsat til medlemmerne:

 • At der køres hensynsfuldt og langsomt, så veje og tilgrænsende parceller skånes mest muligt.
 • At bevoksninger langs veje og stier beskæres og klippes af hensyn til færdsel med bare ben og i bil.
 • At de bunker af vejfyld, der er udlagt til medlemmernes disposition ved de to første vejgafler, anvendes til udfyldning af evt. huller i vejene.